21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація створення та діяльність підприємства№ роботи: 488
розділ: Основи бізнесу
тип: Курсова робота
об'єм: 59
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
Розділ 1. Державна реєстрація та набуття юридичної особи......................... ...........5
1.1. Загальна характеристика процесу реєстрації підприємства.................. .............5
1.2. Етапи реєстрації підприємства. Установчі документи..................... ...................6
1.3. Приклади реєстраційних документів.................... .............................. .................14
Розділ ІІ. Розробка бізнес-плану.................. .............................. .............................. ....33
2.1. Характеристика бізнес-плану.................. .............................. .............................. ..33
2.2. Приклад бізнес-плану.................. .............................. .............................. ...............35
Розділ ІІІ. Розробка господарських договорів..................... .............................. .........48
Висновки......... .............................. .............................. .............................. .....................55
Списо к використаних джерел........................ .............................. .............................. ...57
Додатки................ .............................. .............................. .............................. .................59
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
2. Закон України „Про господарські товариства” вiд 19.09.1991 № 1576-XII
3. Закон України „Про оренду державного та комунального майна” вiд 10.04.1992 № 2269-XII
4. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців вiд 15.05.2003 № 755-IV”
5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
6. Акулов М. Г. Робоча книга з бізнес планування: (методичні рекомендації з написання і розробки бізнес плану). — Умань: ТОВ "Аналітик", 2003. — 56с.
7. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152с.
8. Барнич Ю. О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120с.
9. Барроу К. Б. Бізнес-план. — К.: Знання, 2002. — 285с.
10. Батенко Л. П. Управління проектами. — К.: КНЕУ, 2003. — 231с.
11. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. - 100 с.
12. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
13. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. — 560 с.
14. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО "Новое знание", 2001. — 688 с.
15. Сердюк Т. В. Бізнес-план інвестиційного проекту. — Вінниця: ВДТУ, 2002. — 135с.
16. Сич Є. М. Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання. — К.: Аспект-Поліграф, 2004. — 204с.
17. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України Підручник, - К.: Істина, 2003. – 773 с.
18. Цивільне право України / За ред. Р. О. Стефанчука. – К.: наукова думка, 2004. – 448с.
19. Цивільне право України: Підручник / За ред.. В. І. Борисової – К.: Хрінком Інтер, 2004. 480 с.
20. Цивільне право України: академічний курс. Загальна частина За ред. Я. М. Шевченко – К.: Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре», 2003 – 406 с.
21. Щербина В.С. Господарське право України. Підручник. 4-е видання. К., 2009
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.