16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Система оцінки ефективності діяльності підприємства№ роботи: 464
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм:
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
РОЗДІЛ 1.Поняття ефективності діяльності сучасної організації
1.1 Ефективність як економічна категорія.
1.2. Види ефективності діяльності підприємства.
1.3 Чинники зростання ефективності діяльності підприємства
1.4. Методологія оцінки ефективності діяльності підприємства.
1.5.Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства.
1.6.Принципи розробки ключових показників ефективності (КПЕ) для промислових підприємств та практика їх застосування.
2 Розділ 2 . Діагностика ефективності діяльності ВАТ АК “ АДВІС “
3.1 Загальна характеристика підприємства.
3.2 Аналіз зовнішніх аспектів ефективності діяльності підприємства
2.3.Аналіз внутрішніх аспектів ефективності діяльності підприємства.
Аналіз ефективності системи управління підприємства.
2.3 Аналіз забезпеченості і ефективності використання трудових ресурсів
2.3. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів
2.4. Аналіз собівартості товарної продукції
2.5. Аналіз прибутку і рентабельності
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності на ВАТ АК «АДВІС»
3.1 Вдосконалення системи управління
3.2. Вдосконалення організації праці на підприємстві
3.3. Покращення маркетингової діяльності
Висновки
Літерату ра
Додатки
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. –Львів.; Світ, 1995
2. Бендина Н.В. Маркетинг.-М.: “Издательство ПРИОР”, 2000.-208с.
3. Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.:Атака, 2002. – с 480.
4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.:КНЕУ, 1998.–268с.
5. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. Серия “Маркетинг для профессионалов”. Спб: Издательство “Питер”, 2000. – 752с.
6. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. – Мн. НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997. – 464с.
7. Економіка підприємства : Навч. Посіб. / А.В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба – та ін. ; За ред. А.В. Шегди. – К. : Знання – Прес, 2001. – с. 335.
8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
9. Економіка підприємства: Навч. посібник / А. В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. с.Набаха ...; За ред.А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335с.
10. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2000. – 207 с. – ( Вища освіта ХХІ століття).
11. Ковалёв А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.- М: Центр экономики и маркетинга, 1997.- 176с.
12. Кныш М.И. Конкурентные стратегии : Учебное пособие. – СПб. с.284.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга. Спб АО “Коруна” АОЗб “ЛИТЕРА ПЛЮС”, 1994.-698с.
14. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Товариство «Знання», 1999. –556с.
15. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Практикум по маркетингу /Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.-240с.
16. Лидия Шейн, Измерение ефективности // Управление компанией № 2, 2003 с. 60.
17. Маркова В.Д. ; Кузнєцова С.А. „Стратегический менеджмент „:Курс лекцій. – М.: ИНФРА – М., Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. – с. 288.
18. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П. и др. –М.: ИНФРА-М, 1995, -189с.
19. Олег Данилин, Принципы разроботки ключевых показателей ефективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их применения // Управление персоналом №2 2003 с.11.
20. Покропивний Л.С. Колот Підприємництво: Підручник / За заг. ред. С.Ф. По кропивного. –Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл..
21. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2000. –696с.
22. Сідан В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства : Навч. пос. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003 с.436.
23. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456с.
24. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги: Учеб. Для вузов/ Пер. с англ.. Под ред. Зайцева Л.Г. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 – 576 с.
25. Успенский И.В. Интернет как ннструмент маркетинга. – Спб.: БХВ.- Санкт-Перербург, 1999. –256с., ил.
26. Федонін О.С., Репіна І.М.; Олексик О.І. Потенціал підприємства : формування та оцінка : Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – с.316.
27. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. –К.: КНЕУ, 2000. –460с., іл..
28. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Навч. посібник. –К. КНЕУ, 1999. – 384с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.