20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Діагностика та шляхи покращання фінансового стану підприємства№ роботи: 462
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 260 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти дослідження та покращення фінансового стану підприємств
1.1. Сутність фінансового стану підприємства
1.2. Показники фінансового стану підприємств
1.3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
1.4 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств
1.5. Напрямки покращення фінансового стану
РОЗДІЛ 2. Дослідження і аналіз фінансового стану ДП „Оріон”
2.1. Загальна характеристика ДП „Оріон” та основні техніко-економічні показники діяльності
2.2. Аналіз основних виробничих фондів
2.3. Аналіз використання трудових ресурсів
2.4. Аналіз витрат на ДП “Оріон”
2.5. Аналіз фінансового стану підприємства
2.5.1. Аналіз балансу підприємства
2.5.2. Аналіз прибутку та рентабельності
2.5.3. Аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності
РОЗДІЛ 3. Напрямки покращення фінансового стану
3.1. Економіко-математична модель діагностики банкрутства Альтмана
3.2. Заходи покращення фінансового стану підприємства
3.2.1. Підвищення якості продукції за рахунок покращення умов зберігання
3.2.2. Проведення рекламної кампанії
3.2.3. Реорганізація організаційної структури управління
3.2.4. Зміна асортиментної політики
3.2.5. Програмне забезпечення в управлінні фінансовим становищем підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94 р. № 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття".
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств" // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 5.
3. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. - 1997. - №40.
4. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 325 с.
5. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 423 с.
6. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
8. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
9. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
11. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
12. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
13. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997. – 213 с.
14. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001. – 324 с.
15. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996. – 313 с.
16. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997. – 346 с.
17. Карлоф В. Деловая стратегия.-М., 1991. – 118 с.
18. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 412 с.
19. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996. – 321 с.
20. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 294 с.
21. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. – 368 с.
22. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
23. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001. – 203 с.
24. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. - М.: Инфра-М, 1998. – 231 с.
25. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
26. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1999. – 369 с.
27. Финансы предприятий / Л. М. Павлова - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998. – 328 с.
28. Фисенко М. А. Финансы предприятий. -Минск, 1995. – 249 с.
29. Холт Роберт. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 1993. – 268 с.
30. Шеремет А. Д. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 361 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.