17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління маркетинговою діяльністю на промисловому підприємтсві№ роботи: 460
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм:
винагорода автору: 280 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.
1.1. Маркетинг у виробничо-збутовій діяльності промислових підприємств
1.2. Максимаркетинг – удосконалений напрямок маркетингу
1.3. Бенчмаркінг – актуальна тенденція розвитку маркетингової діяльності
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Загальна інформація про підприємство
2.2. Історія підприємства та основні етапи розвитку і диверсифікації.
2.3. Організація управління ВАТ “Укрелектроапарат”
2.4. Аналіз виробництва та реалізації продукції.
2.5 Аналіз собівартості продукції ВАТ “Укрелектроапарат”
2.6. Аналіз використання трудових ресурсів
2.7. Аналіз ефективності використання основних фондів
2.8. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
2.9. Аналіз фінансового стану ВАТ “Укрелектроапарат”
Розділ ІІІ. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА
3.1. Впровадження оновленої серії стандартів ISO 9000-2001 на базі системи якості TQM на ВАТ “Укрелектроапарат”.
3.2. Складання бюджету просування
3.3. Необхідність використання засобів інформаційного забезпечення конкурентноздатності для ВАТ “Укрелектроапарат”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия/Уч. Пер. с анг. Интенгарца М. 2-3-еизд.-М: ИНФА-М, 1999.
2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
3. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
4. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
5. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб.пособие. – 2-е изд.-М:Вільямс, 2000. –688с.
6. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. –М: МНФА-М, 2000,-285с.
7. Зав’ялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях: Учеб.пособие. –М.: ИНФА –М,-2001.- 496с.
8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-методичний посібник. – КНЕУ, 2000.-124с.
9. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. –К: КНЕУ, 2000.-380с.
10. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
11. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
12. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник /Под Ред. проф. Алексунина В.А. –М.: Изд. – книготорг. Центр “Маркетинг”, 2001.
13. Маркетинг: Учебник/Под ред. проф. Г.Л. Башева –М: Высшее образование, “Экономика” –1999.
14. Маркетинг: Уч.посіб./5-те видання/Г.Амстрот, Ф. Котлер/Під ред.Н.В.Шульгіной: видавництво “Діалектика” –К, 2001.
15. Основы предпринимательской деятельности: маркетинг: Учеб.пособ./Под ред.В.М. Власовой. – М.:Финансы и статистика, 1999.-240с.
16. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: ИПМ, 1999. – 388с.
17. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник /Під ред. А.О. Старостиної. – К.: “Іван Федоров”, 1997. – 474с.
18. Старостіна А.О., Черванов Д.М., Зозульок О.В. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Знание-Прес, 2002.
19. Ромаш Е. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций: основные понятия и подходы/Маркетинг и реклама. – 2003.-№2. –с.18-21.
20. Нищев С. Взгляд со стороны // Office –2003. -№1-2. – с.23-25.
21. Вовчак А. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємства: психологічний аспект // Маркетинг в Україні. –2003. -№1. –с.29-34.
22. Коноплянникова М.А. відділ маркетингу в структурі організації: призначення, функції і завдання // Маркетинг в Україні. – 2003. -№1.-с.44-48.
23. Воронов А. Маркетинговый подход к измерению эффективности // Маркетинг. – 2002. - №6.-32-42.
24. Тарамовский В. Новые принципы маркетинга // Новый маркетинг. – 2002. - №8. – с.63-70.
25. Варшавская Е. О тенденціях развития паблик рилейшнз // Маркетинг. – 2002. №5- с.62-69.
26. Мэтьюз Р. Мегамаркетинг // Экономическая стратегия. – 2002. - ;4. – с.51-54.
27. Г.С. Проненко В.В. Відділ маркетингу – каталізатор упровадження загального управління якістю (TQM) // Маркетинг в Україні. –2002. - №2. – с.57-59.
28. Н.О. Куралесова. Необходимость и возможности новой формы организации производства // Машиностроитель. – 2002. - №10. –с.20-21.
29. Узупов Ф. Особливості виробничого маркетингу // Економіст. – 2001. -№7-8. –с.48-49.
30. Яновський А.М. Максимаркетинг в деятельности предприятия // СТИН.-2001. -№7. –с.32-33.
31. Узупов Ф. До питання про концепцію сучасного маркетингу // Економіст. – 2001. - №5. –с.50-51.
32. Місюра Л.А. Бенчмаркінг – актуальна тенденція розвитку маркетингу // Маркетинг в Україні. –2001. - №4. –с.24-28.
33. Т.О. Примак. Особливості маркетингової комунікаційної політики по промисловому ринку // Маркетинг в Україні. – 2001. -№2. – с.15-17.
34. В.И. Синько. Средства информационного конкурентоспособности // Машиностроитель. – 2000. -№2. – с.37-43.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.