14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка стратегії реструктуризації підприємства№ роботи: 457
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 160 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретична частина
1.1.Методологічні підходи до управління реструктуризації підприємств.
1.2.Реструктуриз ація підприємств: необхідність стратегічного підходу.
2.Аналітична частина
2.1.Загальна характеристика ВАТ “Пригма-Прес”
2.1.1 Історія розвитку ВАТ “Пригма-Прес”
2.1.2 Вид підприємницької діяльності
2.1.3 Організаційна структура управління на ВАТ “Пригма-Прес”
2.1.4.Аналіз конкурентоспрможності підприємства
2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників
2.3Фінансовий стан підприємства
2.3.1. Аналіз показників ліквідності
2.3.2. Показники фінансової стійкості підприємства
2.3.3Показники ділової активності
2.3.4Показники рентабельності
2.3.5Прогнозув ання імовірності банкрутства
2.4. SWOT – аналіз.
2.5 Оцінка доцільності проведення реструктуризації
3.Проектна частина
3.1. Розробка концепції реструктуризації
3.2. Створення відділу реструктуризації та антикризового управління
3.3. Програма 1 ”Створення дочірніх підприємств”
3.4. Програма 2 “Створення центрів відповідальності”
3.5. Програма 3 “Реінженірінг бізнес-процесів”
Висновки
Сп исок використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14. 02. 1992 р. зі змінами та доповненнями.
2. Положення про порядок реструктуризації підприємств. // Галицькі контракти. Дебет-кредит.-2000.-№39.-с. 115 – 118.
3. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
4. Берзинь И. Э. Экономика фирмы.-М., 1997.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 – 448 с.
6. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
7. Герчикова И. Н. Менеджмент.- М., 1997.
8. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
9. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
10. Іванов Ю. В. та ін. Вступ до бізнесу.-К., 1995.
11. Карлоф В. Деловая стратегия. -М., 1991.
12. Кісєльов А. П. Основи бізнесу.-К., 1998.
13. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
14. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. М. Власовой.-М., 1995.
15. Сергеев И. В. Экономика предприятия.-М., 1997.
16. Справочник делового человека. Акционерные общества. -М., 1991.
17. Справочник делового человека. Совместные предприятия. -М., 1991.18. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001.
19. Україна за роки незалежності. – 2-е видання, переробл., допов. та розшир. – К.: Нора-прінт, 1999. – 280 с.
20. Устенко О. Л. Экономика предприятия. - К., 1997.
21. Уткин Э. А. Антикризисное управление. - М., 1997.
22. Хизрич Р. Предпринимательство. М., 1989.
23. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
24. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.
25. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу.- Львів: Світ, 1993.- 216 с.
26. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конф.: Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - 112 с.
27. Федулова Л. І. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств. // Проблеми науки. - 2002. - №5. - с. 54 – 59.
28. Хэйр П. Д. Достижения и уроки реструктуризации. // Проблемы теории и практики управления.–2002 .-№5. – с. 81 – 87.
29. Туккель Н. П. Реструктуризацыя промышленных предприятий, как проблема инновационного развития. // Вестник машиностроения.-2002.-№1-с. 60 –64.
30. Бойко С. реструктуризація підприємств та запровадження ринкової моделі управління. // Економіка. Фінанси. Право.-2001.-№9.-с. 15 –17.
31. Соломеева А. Время перемен. // БОСС.-2001.-7-8.-с. 40 – 41.
32. Шершньова З. Реструктуризація підприємст: необхідність стратегічного підходу. // Бюллетень з корпоративного управління.-2001.-№3.-с. 16 – 21.
33. Бойко С. Реструктуризація підприємств потребує комплексного підходу. // Економіка. Фінанси. Право.-2001.-№3.-с. 1 –15.
34. Тімофєєв В. Реструктуризація підприємств: трудоввий аспект. // Підприємництво, господарство і право.-2001.-№3.-с. 101 – 104.
35. Кальніченко Л. Реструтуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища. // Економіка України.-2000.-№10.-с. 27 –33.
36. Бень Т., Довбня С. Проблеми і передумови ефективної реструктуризації підприємств. // Економіка України.-2000.-№8.-с. 36 –41.
37. Кальніченко Л. Технологічна реструктуризація підприємств. // Економіка України.-2000.-№10.-с. 15 –21.
38. Карлик А. Реструктуризация в стратегии развития промышленных предприятий. // Проблемы теории и практики управления.–2000 .-№6. – с. 87 – 91.
39. Реструктуризация предприятия глазами внешнего консультанта. // Бизнес.-2000.-№4.-с. 128 – 137.
40. Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України. // Банківська справа.-2000.-№3.-с. 17 – 20.
41. Алпатов А. Реструктуризация предприятий: механизм и организационные меры. // Экономист.-2000.-№3.-с. 26 – 32.
42. Батенко Л. Реструктуризация как путь к финансовому оздоровлению и прибыльности предприятия. // Бизнес.-2000.-№3.-с. 116 – 119.
43. Білик М. Необхідність реструктуризації державних підприємств на сучасному етапі. // Економіст.-2000.-№2.-с. 46 –51.
44. Заболотний В. М. Ретруктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств. Сутність і підходи. // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.