13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Банківський капітал№ роботи: 43
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 30 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………….…3
1. Капітал банку, його склад, структура та функції………………………...…..5
1.1. Ресурсна база комерційного банку……………………………………...…..5
1. 2. Власний капітал комерційного банку та його формування………….……7
1.3. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика……..….10
2. Механізм управління та регулювання банківським капіталом…………….18
2.1. Управління капіталом банку……………………………………………….18
2. 2. Державне регулювання банківським капіталом…………………………..24
Висно вки……………………………………………………………………… ....27
Список використаних джерел…………………………………………….…….29
   
Список літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 21.02.1996
2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.
5. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
6. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. . Банківські операції. Підручник. Київ: КНЕУ, 2002, 476 с.
7. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції:Підручник- К.: ЦУЛ, 2003.- 616
8. Коцовська Р.Р. Банківські операції./ Підручник. К. 2001
9. Коцовська Р.Р. Ричаківська В.М. Операції комерційних банків. К. 2001.
10. Васюренко О.В. Банківські операції. К. 2001.
11. Кірєєва К.О. Шляхи подолання перешкод підвищення капіталізації вітчизняних банків // Соціально–економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні. (Збірник наукових праць). – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. – Випуск 6. (L) – С.483–488, 0,3 д.а.
12. Заруба Ю.О., Кірєєва К.О. Капітал та його роль у забезпеченні конкурентного розвитку банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 9. – Суми: ВВП “Мрія–1” ЛТД, УАБС, 2004. – С.57–61, 0,2 д.а. (в т.ч. особисто автором (0,15 д.а.): висвітлено питання виваженого державного контролю обсягу банківського капіталу для підтримки стабільності фінансово–банківської системи країни, зроблені висновки щодо важливості нарощення обсягу капіталу банків для зміцнення їх фінансового потенціалу і конкурентних переваг).
13. Кірєєва К.О. Формування мінімальних регулятивних вимог до капіталу вітчизняних банків // Науковий журнал Світ фінансів. – Випуск 2(3). – 2005. – С.105–113, 0,8 д.а.
14. Кірєєва К.О. Удосконалення системи регулювання банківського капіталу шляхом запровадження ринкової дисципліни у вітчизняній банківській системі // Вісник НБУ. – № 11. – 2005. – С.48–51, 0,5 д.а.
15. Кірєєва К.О. Проблеми капіталізації комерційних банків України та шляхи їх розв’язання // Соціально–економічний розвиток України на межі тисячоліть: Збірник доповідей 67–ї наукової конференції КНЕУ. 11–12 квітня 2000 року. – К.: КНЕУ, 2000. – С.82–86, 0,2 д.а.
16. Кірєєва К.О. Нові підходи до регулювання банківського капіталу // Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку: Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції (21–23 травня 2003 року). – К.: КНТЕУ, 2003. – С.115–117, 0,2 д.а.
17. Кірєєва К.О. Банківський капітал і проблеми його державного регулювання в Україні // Проблемы развития финансовой системы Украины: Сборник трудов международной научно–практической конференции аспирантов и студентов 22–26 марта 2005 г. – Симферополь: Изд. МОО “Центр Стабилизации”, 2005. – С.116–117, 0,1 д.а.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.