17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні етапи проведення аналізу господарської діяльності№ роботи: 416
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

15. Основні етапи проведення аналізу господарської діяльності.................... .3
38. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва................... ................5
Завдання 54............................ .............................. .............................. ....................11
Проана лізувати вплив факторів на зміну обсягу випуску продукції за даними таблиці 1. Розрахунки провести способами ланцюгових підстановок, різниць, індексним та інтегральним.
Завдання 77............................ .............................. .............................. ....................13
Проана лізувати вплив факторів на обсяг випуску продукції підприємства. розрахунки провести способами різниць, індексним та інтегральним (табл. 2).
Модель детермінованої залежності:
ВП=ОФ*ФВ=ОФ/ФМ

Список використаних джерел........................ .............................. ........................17
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
3. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
4. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
5. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
7. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
8. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
9. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
10. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», - 1995. – 498 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.