22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ціна як регулятор ринку№ роботи: 39
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .....................3
Розділ 1. Ціна як економічна категорія..................... .............................. ...5
Розділ 2. Встановлення ціни в умовах різних типів ринкових структур та сучасних умов на Україні....................... .............................. ......................8
2.1. Ціноутворення в умовах досконалої конкуренції................... .......................8
2.2. Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом.................. .............10
2.3. Особливості ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції................... .............................. .............................. ................13
2.4. Поведінка фірми щодо ціни та випуску на олігополістичному ринку...............17
Розділ 3. Стан та проблеми ціноутворення в Україні. Перспективи удосконалення ціноутворення на Україні....................... .............................. .........26
Висновки......... .............................. .............................. .............................. .................31
Список використаної літератури.................... .............................. ...........................34
   
Список літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про ціноутворення в умовах реформування економіки" № 733 від 12. 05. 2004
2. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1995
3. Біляцький С.”Політика і час”,1998,№7,с 13-20
4. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,К.,2001
5. Гальчинський А.С.”Основи економічної теорії,К.”Вища школа”,1995
6. Гаврилишин О.Ю.,”Основні елементи теорії ринкової системи”,1992
7. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник. К. 2001.
8. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
9. Задоя А.А.,Петруня Ю.Е.,”Основы экономики”,К.,1997
10. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 176 с
11. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
12. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
13. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
14. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
15. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 2001. - 743с.
16. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
17. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
18. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с. -
19. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 2002. - 480 с.
20. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1999.
21. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 2001. - 496 с.
22. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1998. - 264 с.
23. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.