18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суперечності товарного виробництва№ роботи: 37
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1 розділ. Суперечності - джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва................... .............................. .............................. .............................. 4
Висновок до 1 розділу....................... .............................. .............................. ........16
2 розділ. Сутність суперечностей в сучасних умовах і їх значення для України....................... .............................. .............................. .............................. ..17
2.1. Зародження товарного виробництва в Україні....................... .....................17
2.2. Сучасний стан суперечностей товарного виробництва на Україні...........18
Висновок до 2 розділу....................... .............................. .............................. ........21
3 розділ. Подальший розвиток і визначення суперечностей на Україні..........23
Висновок до 3 розділу....................... .............................. .............................. .......27
Висновки........... .............................. .............................. .............................. ...........28
Список використаної літератури.................... .............................. ........................30
   
Список літератури

1. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1995
2. Біляцький С.”Політика і час”,1998,№7,с 13-20
3. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,Ч1,К.,1997
4. Гальчинський А.С.”Основи економічної теорії,К.”Вища школа”,1995
5. Гаврилишин О.Ю.,”Основні елементи теорії ринкової системи”,1992
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Задоя А.А.,Петруня Ю.Е.,”Основы экономики”,К.,1997
8. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
9. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
10. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
11. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
12. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
13. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
14. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
15. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с. -
16. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
17. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.
18. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
19. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.
20. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.