13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Товарне господарство та характер праці в товарному виробництві№ роботи: 36
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..3
Розділ 1. Теоретичні засади товарного виробництва................... ............................5

1.1. Характеристика товарного виробництва................... .............................. ...........5
1.2. Товар і його властивості................... .............................. .............................. .....11
1.3. Теорії вартості...................... .............................. .............................. ..................17
Розділ 2. Основні рушійні сили та закони товарного виробництва................... ..23
2.1. Суперечності - джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва................... .............................. .............................. .............................. ..23
2.2. Економічні закони і категорії товарного виробництва................... ................27
Розділ 3. Ринкове господарство як невід"ємний компонент товарного виробництва................... .............................. .............................. .............................. ..35
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ..........42
Список використаної літератури.................... .............................. ............................44
   
Список літератури

1. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1995
2. Біляцький С.”Політика і час”,1998,№7,с 13-20
3. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,Ч1,К.,1997
4. Гальчинський А.С.”Основи економічної теорії,К.”Вища школа”,1995
5. Гаврилишин О.Ю.,”Основні елементи теорії ринкової системи”,1992
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Задоя А.А.,Петруня Ю.Е.,”Основы экономики”,К.,1997
8. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
9. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
10. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
11. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
12. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
13. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
14. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
15. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с. -
16. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
17. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.
18. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
19. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.
20. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.