17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз суперечностей товарного виробництва№ роботи: 34
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 33 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
Розділ 1. Роль товарної форми організації для суспільства................... .................5
1.1. Натуральне виробництво................... .............................. .............................5
1.2. Сутність товарного виробництва................... .............................. ................7
1.3. Двоїстий характер праці втіленої в товар......................... .......................16
Висновок до розділу 1............................. .............................. ............................17
Розділ 2. Товарне виробництво в сучасних умовах на Україні....................... ......19
Висновок до розділу 2............................. .............................. ............................23
Розділ 3. Перспектви подальшого розвитку товарного виробництва на Україні....................... .............................. .............................. .............................. .......24
Висновок до розділу 3............................. .............................. ............................28
Висновки.................... .............................. .............................. .............................. ......30
Список використаної літератури.................... .............................. ............................32
   
Список літератури

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
3. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. - М.: Таурас, Просперс, 1994. - 472 с.
4. Вимірювання національного обсягу виробництва та доходу // Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. – К., 1995. – С.134-135.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Літвінова Т.Д., Литвин Л.М. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 1999. - 252 с.
7. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
8. Економіка: теоретичні основи. Підручник: У 2-х частинах. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.
9. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - Львів: Інтереко, 1998. - 708с.
10. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
11. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
12. Измерение объема национального производства, национального дохода и уровня цен // Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с англ.– К., 1993.– С. 133-154.
13. Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. - Тернопіль: Астон, 1997. - 180 с.
14. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка). - Тернопіль: Астон, 1998. - 368 с.
15. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
16. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
17. Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. - М., 1993.
18. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
19. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
20. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
21. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
22. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
23. Показатели национальной экономики // Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики. – К., 1998. – С. 248-262.
24. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.
25. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
26. Шишикин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие: В 2 кн. Кн. 1. - М.: ВЛАДОС, 1996. - 656 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.