25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поясніть, що таке „аудиторські докази”?№ роботи: 332
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Поясніть, що таке „аудиторські докази”?
2. Поясніть поняття матеріальності при проведені аудиту
3. Які питання являються найбільш важливими при аудиті розрахунків з учасниками господарських товариств
Література

Уривк и з роботи:
1. Поясніть, що таке „аудиторські докази”?
Аудиторські докази - це інформація, отримана аудитором при проведенні перевірки, і результат аналізу зазначеної інформації, на яких ґрунтується думка аудитора. До аудиторських доказів відносяться, зокрема , первинні документи і бухгалтерські записи, що є основою фінансової (бухгалтерської) звітності, а також письмові розяснення уповноважених співробітників аудируемого особи й інформація, отримана з різних джерел (від третіх осіб).
Поняття достатності і належного характеру взаємозалежні і застосовуються до аудиторських доказів, отриманим у результаті тестів засобів внутрішнього контролю і проведення аудиторських процедур. Достатність являє собою кількісну міру аудиторських доказів. Належний характер є якісною стороною аудиторських доказів, що визначає їхній збіг з конкретною передумовою підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності і її вірогідність. Звичайно аудитор вважає за необхідне покладатися на аудиторські докази, що лише надають доводи в підтримку визначеного висновку, а не носять вичерпного характеру, і найчастіше збирає аудиторські докази з різних джерел або з документів різного змісту для того, щоб підтвердити ту саму господарську операцію або групу однотипних господарських операцій.
При формуванні аудиторської думки аудитор звичайно не перевіряє всі господарські операції аудируемого особи, оскільки висновки щодо правильності відображення залишку засобів на рахунках бухгалтерського обліку, групи однотипних господарських операцій або засобів внутрішнього контролю можуть ґрунтуватися на судженнях або процедурах, проведених вибірковим способом.

2. Поясніть поняття матеріальності при проведені аудиту
Концепція матеріальності існує як у бухгалтерському обліку, так і в аудиті. Матеріальність є одним з основних понять аудита. Матеріальними в аудиті вважаються обставини, що впливають на вірогідність фінансової звітності клієнта.
Аудитори використовують концепцію матеріальності як основу планової перевірки при визначенні важливих, нетипових і маючих помилки статей і рахунків, яким варто приділити особливу увагу, оцінки подій аудиторських доказів, ухвалення рішення про тип аудиторського висновку.
Поняття матеріальності важливо тому, що жоден аудитор не в змозі гарантувати точність фінансової звітності аж до цента або копійки.
Імовірність виявлення аудитором істотної помилки залежить від безлічі факторів, до яких відносяться: оцінка імовірності наявності суттєвої помилки як керівництвом, так і самим аудитором; обмеження за часом і вартістю перевірки; очікування клієнта , що аудитор знайде помилку; його сумлінність; довіра зовнішнього аудитора системі внутрішнього контролю; прийнята на підприємстві облікова політика і ступінь деталізації окремих її положень; відповідність облікової політики нормативним документам.
Матеріальність має як якісний, так і кількісний аспект. Перекручування факту у фінансовому звіті може бути не істотно, але проте дає підстави для його розкриття.
З - двоїстого впливу якісних і кількісних факторів на визначення матеріальності концепцію важко застосувати в роботі, і спроба установити, єдиний узгоджений стандарт практично є неможливою. Крім того, поняттю матеріальності властивий значний субєктивізм: те, що аудитор вважає істотним, інший оцінить як незначне. Однак точно визначити грані - матеріальності неможливо з - недоліку можливостей вимірів у бухгалтерській справі й обмежень, що накладаються на процес і технологію
аудиторської перевірки.

3. Які питання являються найбільш важливими при аудиті розрахунків з учасниками господарських товариств
Аудитори зясовують, чи визначають установчі документи господарського товариства порядок амортизаційних відрахувань, покриття збитків, поповнення статутного капіталу, розподілу прибутків, порядок створення і використання різних видів власного капіталу. Тому аудитору слід вивчити статут, договір, протоколи засідання правління господарського товариства, виписки банку, документи, регістри бухгалтерського фінансового обліку, Головну книгу, баланс тощо. Особливу увагу слід приділяти правильності проставлення кореспондентських рахунків (бухгалтерських проводок) щодо внесків у статутний капітал.
Аудитор перевіряє документи, які підтверджують внески засновників у статутний капітал, зокрема: виписки банків з прикладеними до них документами (копіями платіжних доручень), акти приймання-передання основних фондів, рахунки, товарно-транспортні накладні (щодо основних засобів), акти на приймання матеріалів, накладні. Таким чином, на кожний окремий внесок має бути документ із посиланням у ньому на участь у формуванні статутного капіталу.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.