16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Товарне виробництво№ роботи: 33
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..3
Розділ 1. Теоретичні засади товарного виробництва................... ............................5

1.1. Характеристика товарного виробництва................... .............................. ...........5
1.2. Товар і його властивості................... .............................. .............................. .....11
1.3. Теорії вартості...................... .............................. .............................. ..................17
Розділ 2. Аналіз товарного виробництва................... .............................. ................23
2.1. Суперечності - джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва................... .............................. .............................. .............................. ..23
2.2. Економічні закони і категорії товарного виробництва................... ................27
Розділ 3. Перспективи розвитку ринкової економіки в Україні....................... ....35
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. ............42
Список використаної літератури.................... .............................. ............................44
   
Список літератури

1. Башнянин Г. І. Політична економія. Частина 1. Загальна економічна теорія. Частина 2. Спеціальна економічна теорія. — К.: Ельга, 2002. — 526с.
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
3. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. - М.: Таурас, Просперс, 1994. - 472 с.
4. Білик В. О., Саблук П. Т. Економічна теорія. — К.: ННЦ ІАЕ, 2004. — 560с
5. Воробйов Є. М., Гриценко А. А., Лісовицький В. М., Соболєв В. М. Економічна теорія: Посібник для вищої школи / Євген Михайлович Воробйов (ред.). — К.; Х. : ТОВ "Корвін", 2003. — 703с.
6. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.
7. Економічна теорія: Посібник. /За ред. Є.М.Воробйова. - К.; Харків, 2001.
8. Економічна теорія. Макроекономіка. У 2-х книгах. Кн. 1.: Навчальний посібник. /За ред. З.Г.Ватаманюка. - К.: Заповіт, 1997.
9. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. /За ред.В.Д.Базилевича
10. Заглинська Л. В. Загальні основи економічної теорії. — К., 2002. — 408с.
11. Закони суспільного розвитку: їхній характер і використання. Г.Е. Глезерман. Видавництво політичної літератури. М.1979 р.
12. Золотов А. Ф. Курс лекцій з основ економічної теорії. — Луганськ: Альма Матер, 2002. — 148с.
13. Зянько В. В. Загальний курс теоретичної економіки. — Вінниця : ВДТУ, 2002. — 251с.
14. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. — К.: Знання-Прес, 2002. — 615с.
15. Крайник О. П. Сучасна економічна теорія. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. — 163с.
16. Кривцов О. С., Бережний В. М. Економічна теорія у запитаннях та відповідях. — Х.: Факт, 2004. — 210с.
17. Кривенко К. Теорія ринкової економіки і практика переходу України до ринку // Економіка України. — 2002. — №7
18. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
19. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
20. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 2002. - 272 с.
21. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
22. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
23. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
24. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с. -
25. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
26. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.
27. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
28. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.
29. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
30. Шишикин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие: В 2 кн. Кн. 1. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 656 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.