17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз фінансового стану підприємства№ роботи: 322
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 84 стор
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
1.1. Інформаційно-правове забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
1.2. Методи аналізу фінансового стану підприємства
1.3 Показники фінансового стану підприємства, їх характеристика
1.4 Шляхи покращення фінансового стану підприємства.
РОЗДІЛ 2 Техніко-економічний аналіз діяльності ЗАТ “Борисфен”
2.1. Загальна характеристика закритого акціонерного товариства “Борисфен”, основні напрямки його діяльності
2.2. Аналіз ефективності використання основних фондів
2.3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на ЗАТ «Борисфен»
2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.
2.5. Аналіз собівартості товарної продукції та фінансових результатів діяльності ЗАТ “Борисфен”
Розділ 3 Шляхи покращення фінансового стану ЗАТ “Борисфен”
3.1. Удосконалення системи управління запасами на основі АВС та XYZ аналізу
3.2. Вдосконалення системи планування, організації, обліку та контролю на основі ERP системи “Віртуоз”
3.3. Встановлення газового обладнання на автомобілі підприємства
3.4. Моніторинг дебіторської заборгованості
3.5 Впровадження системи раннього попередження і реагування на ЗАТ “Борисфен”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. ЗУ Про оподаткування прибутку підприємств (В редакції закону №283/97-ВР від 22.05.1997.// ВВР - 1997 - № 27 - с. 181.
2. ЗУ Про зовнішньоекономічну діяльність № 959-12 із змінами і доповненнями// ВВР. - 2000 - № 38 - с. 318.
3. ЗУ Про податок на добавлену вартість № 2007-12 із змінами та доповненнями// ВВР - 2000 № 5 - с.20.
4. Аналіз фінансового стану підприємства// Дебет – Кредит. Нова бухгалтерія 3. – 2000 – с.212 – 224.
5. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М.: Дело и Сервис, 1998.
6. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – 2-е изд., испр. – М.: Дело и Сервис, 2000.
7. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001.
8. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996
9. Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства // Економіст – 2001 - №11, с. 40-42.
10. Горицкая М. Расчет показателей рентабельности предприятий, продукции (работ, услуг) и их анализ на основе финансовой отчетности // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2000 - №2, с. 26-31.
11. Дарманская Г.А. Компьютерный анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Г.А. Дарманская, А.В. Бармак, Ю.А. Осипов – Хмельницкий: Подилля – 2001.
12. Дарманська Г. О., Осадчий В.П. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі „Хмельницькмолоко”). – Хмельницький: Поділля – 2000.
13. Джулій Л.В. Розробка моделей та методів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. спец. 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – К.: Між нар. науково-навч. центр інформаційних технологій і систем, 2001.
14. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник /В.І. Іващенко, М.А. Болюх. – К.: „НІЧЛАВА”, 1999.
15. Карлин Т.П. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник/ Т.П. Карлин, А.Р. Макмин; Перевод четвертого англ. издания. – М.: ИНФРА –М, 1998.
16. Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия. Кн. 4(13) / А.И. Ковалев, В.П. Привалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
17. Конторщиковва О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством// Економіка. Фінанси. Право. – 2002 - №6, с. 3-5.
18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000.
19. Коропецький Б. Діагностика фінансової стійкості суб’єктів господарювання на основі коефіцієнтного аналізу // Наукові записки. – 2003. - №1, вип. 12. – с. 175 – 180.
20. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання6 Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.
21. Мартищук В. Фінансовий аналіз як необхідна складова ефективного управління підприємством/ В. Мартищук, А. Дубівка // Наукові записки. – 2003. - №2, вип. 12. – с. 89-91.
22. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджена Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств // Галицькі контракти – 1997 - №40.
23. Некрасова Н. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку // Економіка. Фінанси. Право. – 2001 - №8, с. 13-18.
24. Островська О. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит – 2003 - №2, с. 28-35.
25. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств// Фінанси України – 2001 - № 11, с. 54-61.
26. Превозова І. В. Критична оцінка існуючих підходів в економічній літературі до фінансового аналізу // наукові записки – 2003 - №1, вип.. 12, с. 70-76.
27. Прохорова А. имитационные модели в задачах краткосрочного финансового анализа и прогноза // Бизнес – 2001 - №2, с. 30-33.
28. Радионов Н.В. Основы финансового анализа: Математические методы, системный поход. – Спб.: Альфа, 1999.
29. Рясних Є.Г. Фінансовий менеджмент:навчальний посібник. – Хмельницький: ТОВ “Тріада – М”, 2000.
30. Стельмах М.В., Дейнека М.Ф. Щодо методики аналізу фінансової звітності підприємств// Наукові записки – 2003 - № 2, вип.. 12, с. 3-4.
31. Сухова Л. Ф. Практику по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учеб. Пособие – М.: Финансы и статистика, 1999.
32. Філімоненков У.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002
33. Шафранова Г. Аналіз фінансової звітності// Все про бухгалтерський облік – 2003 - №3, с. 27-31.
34. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: Учебник/ А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев – М.: Инфра-М, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.