15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вдосконалення маркетингу і менеджменту організації (на прикладі ЗАТ „Борисфен”)”№ роботи: 321
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......6
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи маркетинг-менеджменту підприємства...............101.1 Необхідність і сутність управління.................... .............................. .................10
1.2 Сутність, принципи та концепції маркетингу.................... .............................. 16
1.3 Функції і задачі маркетингового менеджменту................... ...........................231.4 Дослідження прийомів і методів, що використовує маркетинговий менеджмент.................... .............................. .............................. .............................. .28
РОЗДІЛ 2 Аналітико-діагностичне дослідження результатів діяльності ЗАТ „Борисфен”.................... .............................. .............................. .............................. ..34
2.1 Загальна характеристика ЗАТ “Борисфен”, аналіз основних техніко-економічних показників.................... .............................. .............................. ...........34
2.2 Аналіз організаційної структури управління підприємством................. .......68
2.3 Аналіз маркетингового середовища.................... .............................. ...............70
2.4 SWOT – аналіз........................ .............................. .............................. ................74
РОЗДІЛ 3 Розробка рекомендацій щодо покращення маркетинг-менеджменту ЗАТ „Борисфен”.................... .............................. .............................. ........................77
3. 1 Розробка стратегії поширення маркетинг - менеджменту на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ..77
3.2 Розробка комплексу вимог і обов’язків спеціаліста з маркетингу................79
3.3 Просування бюджету просування товарів ЗАТ „Борисфен”.................... ......88
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. ........93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........97
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. .............100

АНОТАЦІЯ

На дипломну роботу „Вдосконалення маркетингу і менеджменту організації (на прикладі ЗАТ „Борисфен”)”.

Загальний обсяг роботи 99 сторінок та 6 сторінок роздавального матеріалу.
В дипломній роботі розглядається проблема вдосконалення маркетинг-менеджменту на прикладі ЗАТ „Борисфен”.
Аналіз господарської діяльності підприємства проведено за 2004 – 2006 рр. за такими напрямками: аналіз основних економічних показників діяльності, аналіз технічного та трудового потенціалу підприємства, аналіз маркетингового середовища, SWOT-аналіз. Зроблено відповідні висновки.
З метою вдосконалення маркетинг-менеджменту на підприємстві: розроблено стратегію поширення методів маркетинг–менеджменту в управлінні підприємством, запроваджено посаду менеджера по маркетингу, розроблено бюджет просування продукції.


ВСТУП

Перех ід нашої країни до ринкових відносин спонукає вчених і практиків до найретельнішого вивчення досвіду управління фірмами та підприємствами економічно розвинутих країн, до пошуку шляхів та засобів, які дали б змогу забезпечити стабільно високий рівень добробуту населення нашої країни.
Вивчення досвіду економічно розвинутих країн показує, що своїми успіхами вони багато в чому завдячують застосуванню методів маркетинг-менеджменту.
Менедж мент – сучасна система управління, яка найбільш повно відповідає функціонуванню підприємства в умовах ринку. Отже, застосування терміна “управління” правомірне щодо загальної характеристики цього виду людської діяльності, а “менеджмент” – щодо змісту, форм і методів конкретного управлінського впливу суб’єкта на об’єкт управління в умовах ринку.
Нерідко під менеджментом розуміють структуру управління підприємством, тобто його ієрархію і всіх менеджерів – вищої, середньої та низової ланок. Це є організаційно – структурний бік менеджменту. Якщо під менеджментом розуміти поточний процес виконання функцій управління підприємством, то це – функціональна характеристика менеджменту.
Узагальнюючи різноманітні характеристики менеджменту, можна дати таке визначення: менеджмент – це система організації колективної праці, ефективного використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу підприємства (організації).
Проф. В.І. Терещенко наголошує на потребі розрізняти поняття організації і управління (менеджменту). Під організацією слід розуміти структуру, у рамках якої здійснюються певні заходи. А управління – це сукупність скоординованих заходів, спрямованих на досягнення певної мети.
Отже, менеджмент являє собою поточну діяльність з управління виробництвом і збутом товарів чи послуг у рамках певної організації. Однак організація не виникає сама по собі, а є також породженням менеджменту, його функцією. Організаційна складова менеджменту охоплює організацію структур, інформаційних каналів, діловодство, облік, контроль, аналіз, планування, прийняття рішень і організацію праці в широкому розумінні цього слова. Сюди відносять оптимізацію розмірів підприємства, централізацію і децентралізацію управління, поділ праці в апараті управління, загальну організаційну структуру, штати працівників, обов’язки, повноваження та делегування їх, мотивацію та стимулювання праці.
Управлінська діяльність пов’язана також з інженерно-економічним забезпеченням виробниче–господарських процесів. Управління виробниче–господарськими процесами зводиться до управління людьми, а для цього потрібно розуміти мотивацію поведінки людини у сфері виробниче–збутової діяльності, вміти створювати сприятливі зовнішні і внутрішні умови для здійснення цієї діяльності.
Виробнича діяльність торговельного підприємства спрямована на оволодіння ринком товарів чи послуг, які воно реалізує, ефективне використання складових чинників виробництва (праці, товарних запасів, виробничих фондів) і своїх та залучених коштів. Відповідно до цього менеджмент структурно можна розподілити на таки складові частини: виробничий менеджмент; фінансовий менеджмент і маркетинговий менеджмент.
Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління діяльністю підприємства, вимагає нових підходів до його концептуальної орієнтації. В цих умовах значно підвищується роль маркетингу, з допомогою якого забезпечується тісний прямий і зворотній зв’язок виробництва з ринком, з побічними і кінцевими покупцями. Якщо підприємство хоче успішно діяти на ринку, воно повинно управляти господарською діяльністю, виходячи з методів сучасного маркетингу-менеджменту.
Організація діяльності підприємства в умовах ринку означає, що підприємство повинно діяти за такими принципами:
- отримання необхідної інформації про ринок, у тому числі про потреби, сприйняття, переваги і наміри кінцевого споживача відносно купівлі товарів підприємства;
- створення економічних, організаційних і технічних умов, за яких ця інформація стане однією з вирішальних передумов прийняття рішень про збут продукції підприємства;
- проведення стратегії і тактики, спрямованих на побічних і кінцевих покупців, що дають змогу максимально врахувати попит, а також стимулювати наміри покупців відносно купівлі продукції підприємства;
- забезпечення засобів, які дають можливість здійснювати організацію, контроль і визначення ефективності стратегії й тактики відносно покупця.
Отже, застосування методів маркетинг-менеджменту полягає не лише у вивченні потреб покупців, але і в орієнтації всієї господарської діяльності на їх формування і задоволення.
Функціонування підприємства пов’язано зі змінами як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції діяльності підприємства, обґрунтування економічних передумов досягнення оптимальних розмірів прибутку, який може забезпечити підприємству перспективи розвитку. Досягти це можна шляхом застосування методів маркетинг-менеджменту, проведення глибокого аналізу ринкової ситуації, динаміки обсягів продажу товарів, долі ринку, товарного асортименту та його відповідності вимогам споживачів, конкурентоспроможності підприємства. Такий аналіз створює інформаційну базу для прийняття управлінських рішень, яки будуть адекватними дійсності.
Все це свідчить про актуальність теми даної дипломного роботи, головною метою якої є дослідження можливостей застосування методів маркетинг-менеджменту в системі управління організацією (на прикладі ЗАТ «Борисфен»).
Для досягнення цієї мети в дипломній роботі були рішенні такі задачі:
- виконано аналіз діючої структури управління і місця служби
маркетингу в ній;
- проведено аналіз результатів господарської діяльності підприємства за останні роки;
- проведено аналіз дилерської мережі і ринків збуту продукції;
- виявлення резервів для покращення застосування методів маркетинг-менеджменту на підприємстві.
Вирішення цих задач дозволило розробити ряд конкретних організаційних заходів, спрямованих на покращення застосування методів маркетинг-менеджменту на ЗАТ „Борисфен”


ВИСНОВКИ

Узагальнюючи власні теоретичні дослідження, можна дати слідуюче визначення: маркетинг — це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання прибутку.
Маркетинговий менеджмент – це аналіз, планування, впровадження в життя й контроль за здійсненням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримування взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети організації. Таке формулювання поняття маркетинговий менеджмент виникло на основі ролі маркетингу в управлінні організацією.
Основними завданнями маркетингового менеджменту є:
- аналіз ринку: його потенціалу, місткості, кон`юнктури, попиту, поведінки споживачів, можливостей організації, конкуренції та ін.;
- планування: формулювання цілей фірми, визначення шляхів їх досягнення;
- організація: формування організаційної структури маркетингу фірми, його внутрішньої ієрархій, конкретних завдань, повноважень і відповідальності за реалізацію маркетингових заходів;
- мотивація: створення відповідних матеріальних і моральних стимулів для працівників з метою забезпечення виконання ними своїх обов`язків;
- реалізація і контроль намічених планів;
Об’єктом дослідження дипломної роботи стало ЗАТ „Борисфен”. Закрите акціонерне товариство “Борисфен” - фірма яка займається гуртовою реалізацією медикаментів аптечним і лікувально–профілактичним закладам.
Характеристика макросередовища ЗАТ „Борисфен” не відрізняється від характеристики інших підприємств, тобто має середовище не прямого впливу (економічне, політичне, технологічне, соціальне та екологічне) та середовище прямого впливу (споживачі, конкуренти, постачальники, партнери, організації-регулятори, профспілки, місцеві органи влади).
Основними постачальниками медикаментів та виробів медичного призначення ЗАТ “Борисфен” є такі вітчизняні та закордонні фармацевтичні заводи, офіційні дистриб’ютори: Київський вітамінний завод; Харківський фармацевтичний завод “Здоров’я”; Фармацевтична компанія “Артеріум” м. Київ; Концерн “Стірол”; “Львівдіалік” м. Львів; Борщагівський ХФЗ; «Мікрофарм» м. Харків; «Вітаміни» м. Умань; ЗАТ «Дарниця» м. Київ; ВВС-ЛТД; Оптіма – фарм; KRKA ( Словенія); Egis ( Угорщина ).
Через свої регіональні відділення ЗАТ “Борисфен” реалізовує медикаменти та вироби медичного призначення у 15 областей України та м. Київ.
Основними споживачами медикаментів та виробів медичного призначення є аптечні та лікувально-профілактичні заклади які знаходяться в різних містах України. Найбільш основними споживачами медикаментів та виробів медичного призначення у Хмельницькій області є такі структури: Хмельницька міська перша аптека (ХМПА); Аптека “Віола” м. Хмельницький; Дунаєвецька центральна районна лікарня; ПП “Мікромед” м.Із’яслав ; Аптека 26 м.Вінківці; “Фармація-2000” м. Хмельницький, ТОВ “Медобори” м. Камянець-Подільський, Центральна районна лікарня №19 м. Дунаївці,П “Провізор” м. Волочиськ, ЦРА №11 м. Волочиськ, Центральна районна аптека № 69 м. Ярмолинці, ПП “Аліна” м. Дунаївці, ПП “Вермана” м. Хмельницький, ТОВ “Поділля-Фарм” м. Красилі, ПП“ Арніка” м. Красилі, Центральна районна аптека №9 м. Славута, Міжлікарняна аптека м. Із’яслав, Міжлікарняна аптека №140 м. Камянець-Подільський, ПП “Санас” м. Городок.
Аналізуючи обсяги реалізації медикаментів відмічається значне їхнє зростання і порівнюючи 2007р. та 2009р. обсяг реалізації медикаментів збільшився в два рази. Проте відмічається зниження обсягів реалізованих медикаментів Дунаєвецькій ЦРЛ. Це пов’язано з тим що в 2009р. в Дунаєвецькій ЦРЛ проводився тендер і крім пропозицій фірми “Борисфен” були акцептовані пропозиції і її конкурентів: ЗАТ “Сігма-фарм” і ТОВ “Артур-К”.
Аналізуючи середньорічну вартість основних фондів в динаміці, помітні їх незначні коливання.
Щодо чисельності персоналу, то тут спостерігається чітка тенденція зменшення. Якщо у 2007 році чисельність персоналу становила 64 особи, то у 2009 році - 51 особа, зменшення становить 13 осіб. По робітниках дані показники відповідно становлять 52 та 40 осіб.
Продуктивність праці як працівника, так і робітника має позитивну тенденцію. Темпи зростання виробітку працівника та робітника у 2009 році відповідно становили 113,7% та 108,1%.
Аналізуючи фінансові результати підприємства помітно, що підприємство є фінансово нестабільним, а у 2008 році збитки підприємства становили 66,7 тис. грн., у 2009 прибуток склав 53,1 тис. грн.
Абсолютна величина прибутку виступає узагальнюючим показником, який характеризує обсяг фінансових коштів підприємства для розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, формування фондів підприємства призначених для стимулювання і розширеного відтворення. Але цей показник не відображає ступення ефективності господарської діяльності, тому поруч з даним показником набуло широкого застосування показників відносної прибутковості, які в економічній практиці одержали назву рентабельності. Рівень рентабельності може бути визначений, як процентне відношення до будь-якого показника: обсягу реалізації, величини витрат, середнього розміру основних фондів тощо до валового або чистого прибутку.
Аналізуючи як рентабельність активів слід відмітити, що у 2007 році рівень показника складав 3,25%, у 2009 – 3,17%. Якщо порівняти рівень рентабельності з середньо галузевим, то на даному підприємстві він є значно нижче середнього рівня.
Проведений аналіз господарської і маркетингової діяльності ЗАТ „Борисфен” дозволив виявити, що на підприємстві є резерви для впровадження методів маркетинг - менеджменту. Застосування методів маркетинг - менеджменту на підприємстві тісно пов’язано з впровадженням стратегії поширення методів маркетингу. Враховуючи це, в проектно–рекомендаційному розділі випускної роботи нами були розроблені конкретні організаційні заходи.
Для впровадження методів маркетинг - менеджменту в господарську діяльність необхідно, перш за все, розробити стратегію поширення методів маркетинг – менеджменту в управлінні підприємством. Реалізація даної стратегії потребує внутрішніх змін в системі управління підприємством. Ці зміни будуть проходити декілька етапів, перш ніж система управління підприємством буде відповідати маркетинговій орієнтації.
Всі запропоновані рекомендації є доцільними та будуть сприяти покращенню маркетинг-менеджменту на підприємстві ЗАТ „Борисфен”.
   
Список літератури

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия/Уч. Пер. с анг. Интенгарца М. 2-3-еизд.-М: ИНФА-М, 1999.
2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
3. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
4. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
5. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб.пособие. – 2-е изд.-М:Вільямс, 2000. –688с.
6. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. –М: МНФА-М, 2000,-285с.
7. Зав’ялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях: Учеб.пособие. –М.: ИНФА –М,-2001.- 496с.
8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-методичний посібник. – КНЕУ, 2000.-124с.
9. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. –К: КНЕУ, 2000.-380с.
10. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
11. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
12. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник /Под Ред. проф. Алексунина В.А. –М.: Изд. – книготорг. Центр “Маркетинг”, 2001.
13. Маркетинг: Учебник/Под ред. проф. Г.Л. Башева –М: Высшее образование, “Экономика” –1999.
14. Маркетинг: Уч.посіб./5-те видання/Г.Амстрот, Ф. Котлер/Під ред.Н.В.Шульгіной: видавництво “Діалектика” –К, 2001.
15. Основы предпринимательской деятельности: маркетинг: Учеб.пособ./Под ред.В.М. Власовой. – М.:Финансы и статистика, 1999.-240с.
16. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: ИПМ, 1999. – 388с.
17. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник /Під ред. А.О. Старостиної. – К.: “Іван Федоров”, 1997. – 474с.
18. Старостіна А.О., Черванов Д.М., Зозульок О.В. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Знание-Прес, 2002.
19. Ромаш Е. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций: основные понятия и подходы/Маркетинг и реклама. – 2003.-№2. –с.18-21.
20. Нищев С. Взгляд со стороны // Office –2003. -№1-2. – с.23-25.
21. Вовчак А. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємства: психологічний аспект // Маркетинг в Україні. –2003. -№1. –с.29-34.
22. Коноплянникова М.А. відділ маркетингу в структурі організації: призначення, функції і завдання // Маркетинг в Україні. – 2003. -№1.-с.44-48.
23. Воронов А. Маркетинговый подход к измерению эффективности // Маркетинг. – 2002. - №6.-32-42.
24. Тарамовский В. Новые принципы маркетинга // Новый маркетинг. – 2002. - №8. – с.63-70.
25. Варшавская Е. О тенденціях развития паблик рилейшнз // Маркетинг. – 2002. №5- с.62-69.
26. Мэтьюз Р. Мегамаркетинг // Экономическая стратегия. – 2002. - ;4. – с.51-54.
27. Г.С. Проненко В.В. Відділ маркетингу – каталізатор упровадження загального управління якістю (TQM) // Маркетинг в Україні. –2002. - №2. – с.57-59.
28. Н.О. Куралесова. Необходимость и возможности новой формы организации производства // Машиностроитель. – 2002. - №10. –с.20-21.
29. Узупов Ф. Особливості виробничого маркетингу // Економіст. – 2001. -№7-8. –с.48-49.
30. Яновський А.М. Максимаркетинг в деятельности предприятия // СТИН.-2001. -№7. –с.32-33.
31. Узупов Ф. До питання про концепцію сучасного маркетингу // Економіст. – 2001. - №5. –с.50-51.
32. Місюра Л.А. Бенчмаркінг – актуальна тенденція розвитку маркетингу // Маркетинг в Україні. –2001. - №4. –с.24-28.
33. Т.О. Примак. Особливості маркетингової комунікаційної політики по промисловому ринку // Маркетинг в Україні. – 2001. -№2. – с.15-17.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.