16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансове планування на підприємстві№ роботи: 320
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 80 стор
винагорода автору: 260 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ...........4
Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансового планування на підприємстві...............7
1.1. Фінансова стратегія підприємства.................. .............................. .......................7
1.2. Суть, завдання та методи фінансового планування.................... .....................11
1.3. Зміст фінансового плану та порядок його складання..................... .................15
1.4. Показники ефективності господарської діяльності підприємства.................2 1
Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТСЦ „Новатор”..................... .........................28
2 .1. Аналіз господарської діяльності ТСЦ „Новатор”..................... .......................28
2.2 . Аналіз фінансового стану ТСЦ „Новатор”..................... .............................. ....45
2.2.1. Аналіз структури балансу....................... .............................. ...........................45

2.2.2. Аналіз показників ефективності діяльності підприємства.................. .........46
2.2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.................. ...........52
Розділ 3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства та шляхи вдосконалення планування його діяльності.................... ...........................56

3.1. Організація контролю на підприємстві.................. .............................. .............56
3.2. Формування стратегії управління фінансовим становищем підприємства...61
3.3. Створення планово-економічного відділу як оптимальний захід покращення фінансового становища підприємства.................. .............................. ......................64
3.4. Автоматизація фінансового планування на підприємстві.................. .............71
Висновки..... .............................. .............................. .............................. ......................76
Спис ок використаної літератури.................... .............................. ............................79
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. .........81
   
Список літератури

1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14. 02. 1992 р. зі змінами та доповненнями.
2. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конф.: Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - 112 с.
3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 – 448 с.
4. Бланк Й.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП “ИТЕМ-лтд” – СП “АДЕФ-Україна”, 1996.
5. Бланк Й.А. Основы финансового менеджмента Т.1,2 - К.: 1999.
6. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
7. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996.
8. Герчикова И. Н. Менеджмент.- М., 1997.
9. Грідчіна М.В. Фінанси К. 2004 р. 306 с
10. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент К. 2004 р. 159 с.
11. Зятковский І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. – Тернопіль. Економічна думка. – 2000. – 229с.
12. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
13. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
14. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
15. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.16. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз К. 2005 р. 148 с.
17. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
18. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. М. Власовой.-М., 1995.
19. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
20. Сергеев И. В. Экономика предприятия.-М., 1997.
21. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001.
22. Україна за роки незалежності. – 2-е видання, переробл., допов. та розшир. – К.: Нора-прінт, 1999. – 280 с.
23. Устенко О. Л. Экономика предприятия. - К., 1997.
24. Уткин Э. А. Антикризисное управление. - М., 1997.
25. Хизрич Р. Предпринимательство. М., 1989.
26. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред. А. М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2005
27. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств К. 2004 р. 328 с.
28. Шершньова З. Реструктуризація підприємст: необхідність стратегічного підходу. // Бюллетень з корпоративного управління.-2001.-№3.-с. 16 – 21.
29. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу.- Львів: Світ, 1993.- 216 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.