26 . 09 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка стратегії фінансової санації на прикладі відкритого акціонерного товариства „Пригма-Прес”№ роботи: 318
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 98 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти фінансової санації підприємства.................. .............................. .............................. .............................. 5
1.1. Сутність, значення та методологічні основи проведення фінансової санації підприємства.................. .............................. .............................. .................5
1.2. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств...........18
Розд іл 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності на ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .............................. .............................. ............38
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. .....38
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.................. .............................. .............................. .......................44
2.3 . Аналіз фінансового стану ВАТ „Пригма-Прес”................. ......................50
2.3. 1. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.................. ............50
2.3.2. Аналіз показників ліквідності................... .............................. ...................55
2.3.3. Аналіз показників фінансової стійкості..................... .............................. .59
2.3.4. Аналіз показників ділової активності.................... .............................. ......61
2.3.5. Аналіз показників рентабельності................ .............................. ...............65
2.3.6. Прогнозування ймовірності банкрутства................... .............................. .67
3. Розробка стратегії фінансової санації на ВАТ „Пригма-Прес”................. ...69
3.1. Розробка моделі проведення фінансової санації на ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .............................. .............................. ............69
3.2. Створення відділу антикризового управління підприємством................. 72
3.3. Проведення санації шляхом реструктуризації.............. .........................77
3 .4. Обгрунтування бізнес плану фінансової санації на ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .............................. .............................. ............85
Виновки....... .............................. .............................. .............................. .................90
Список використаної літератури.................... .............................. ........................96
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 99
   
Список літератури

1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14. 02. 1992 р. зі змінами та доповненнями.
2. Положення про порядок реструктуризації підприємств. // Галицькі контракти. Дебет-кредит.-2000.-№39.-с. 115 – 118.
3. Алпатов А. Реструктуризация предприятий: механизм и организационные меры. // Экономист.-2000.-№3.-с. 26 – 32.
4. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конф.: Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - 112 с.
5. Батенко Л. Реструктуризация как путь к финансовому оздоровлению и прибыльности предприятия. // Бизнес.-2000.-№3.-с. 116 – 119.
6. Бень Т., Довбня С. Проблеми і передумови ефективної реструктуризації підприємств. // Економіка України.-2000.-№8.-с. 36 –41.
7. Білик М. Необхідність реструктуризації державних підприємств на сучасному етапі. // Економіст.-2000.-№2.-с. 46 –51.
8. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 – 448 с.
9. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
10. Бойко С. реструктуризація підприємств та запровадження ринкової моделі управління. // Економіка. Фінанси. Право.-2001.-№9.-с. 15 –17.
11. Бойко С. Реструктуризація підприємств потребує комплексного підходу. // Економіка. Фінанси. Право.-2001.-№3.-с. 1 –15.
12. Герчикова И. Н. Менеджмент.- М., 1997.
13. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
14. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
15. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
16. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.
17. Заболотний В. М. Ретруктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств. Сутність і підходи. // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію.
18. Кальніченко Л. Реструтуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища. // Економіка України.-2000.-№10.-с. 27 –33.
19. Кальніченко Л. Технологічна реструктуризація підприємств. // Економіка України.-2000.-№10.-с. 15 –21.
20. Карлик А. Реструктуризация в стратегии развития промышленных предприятий. // Проблемы теории и практики управления.–2000 .-№6. – с. 87 – 91.
21. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
22. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. М. Власовой.-М., 1995.
23. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
24. Реструктуризация предприятия глазами внешнего консультанта. // Бизнес.-2000.-№4.-с. 128 – 137.
25. Сергеев И. В. Экономика предприятия.-М., 1997.
26. Справочник делового человека. Акционерные общества. -М., 1991.
27. Справочник делового человека. Совместные предприятия. -М., 1991.
28. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001.
29. Тімофєєв В. Реструктуризація підприємств: трудоввий аспект. // Підприємництво, господарство і право.-2001.-№3.-с. 101 – 104.
30. Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України. // Банківська справа.-2000.-№3.-с. 17 – 20.
31. Туккель Н. П. Реструктуризацыя промышленных предприятий, как проблема инновационного развития. // Вестник машиностроения.-2002.-№1-с. 60 –64.
32. Україна за роки незалежності. – 2-е видання, переробл., допов. та розшир. – К.: Нора-прінт, 1999. – 280 с.
33. Устенко О. Л. Экономика предприятия. - К., 1997.
34. Уткин Э. А. Антикризисное управление. - М., 1997.
35. Хэйр П. Д. Достижения и уроки реструктуризации. // Проблемы теории и практики управления.–2002 .-№5. – с. 81 – 87.
36. Хизрич Р. Предпринимательство. М., 1989.
37. Федулова Л. І. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств. // Проблеми науки. - 2002. - №5. - с. 54 – 59.
38. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред. А. М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2000.
39. Шершньова З. Реструктуризація підприємст: необхідність стратегічного підходу. // Бюллетень з корпоративного управління.-2001.-№3.-с. 16 – 21.
40. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу.- Львів: Світ, 1993.- 216 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.