16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік та контроль розрахунків з оплати праці на прикладі ДП “Хмельницькстандартметрологія”№ роботи: 316
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Дипломна робота
об'єм: 78 стор
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ 4
Розділ 1. Заробітна плата як об’єкт обліку та контролю 7
1.1. Економічна сутність заробітної плати 7
1.2. Нормативно-законодавче регулювання обліку
заробітної плати. 15
1.3. Характеристика діяльності підприємства 20
Розділ 2. Облік розрахунків з оплати праці на ДП «Хмельницькстандартметрологія» . 31 2.1. Облік особового складу, використання робочого часу та виробітку. 31
2.2.Порядок нарахування заробітної плати та інших обов’язкових виплат. 34
2.3.Облік відрахувань та утримань із заробітної плати. 44
2.4.Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 50
Розділ 3. Контроль розрахунків з оплати праці на ДП «Хмельницькстандартметрологія» . 55
3.1. Завдання та джерела контролю 55
3.2. Контроль працюючих на підприємстві та використання робочого часу. 56
3.3. Контроль нарахування та виплати заробітної плати. 57
3.4. Контроль нарахувань та утримань із заробітної плати. 59
3.5. Перевірка порядку нарахування сум відпускних. 68
Висновки 72
Список літератури 75
Додатки
   
Список літератури

1. Богиня Д. “Актуальні проблеми регулювання доходів і організації оплати праці на етапі трансформації економіки України”, Україна: аспекти праці. – 2000. - № 6. С. 3 – 11.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтарський фінансовий облік, – Житомир: ПП “Рута”, 2000. – 520с.
3. Бутинець Ф.Ф., Лайчук С.М., Олійник О.В., Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку, - Житомир: ПП “Рута”, 2002.
4. Бутинець Ф.Ф., Аудит: Підручник для студентів спеціальності “облік і аудит” вищих навчальних закладів, - 2-е видання, перероблене та доповнене, - Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672с.
5. Грабова Н.М., Добровский В.Н., Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях . - 2000 г.
6. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Бухгалтерський облік за Міжнародними стандартами. – К.: Екаунтинг, 2000. – 384 с.
7. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. – 2-е вид. К.: Фірма «ДІ-КСІ», 1997. - 832 с. - Рос.
8. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием». К., ВТОВ «А.С.К.», 1997.
9. Закон України від 24.03.95 р. № 108/95 – ВР “Про оплату праці” (зі змінами від 20.02.96 р., 23.01.97 р., 06.02.98 р.), Голос України, № 94, 1995р.
10. Закон України від 22.05.03 р. № 889 – ІУ “Про податок з доходів фізичних осіб”, Праця і зарплата, № 27 (367), липень 2003 р.
11. Закон України від 27.11.03 р. № 1344-IV “Про державний бюджет на 2004 рік”, Урядовий кур’єр, № 228 від 03.12.2003 р.
12. Закон України від 16.07.99 р. № 996 – ХІУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Урядовий кур’єр, 01.09.1999 р.
13. Закон України від 27.03.91 р.№887 “Про підприємства в Україні”, Голос України, 06.05.91 р.
14. Закон України від 07.02.91 р. № 698-ХІІ “Про підприємництво”
15. Закон України від 01.07.93 р. № 3356 – 7 “Про колективні договори і угоди”
16. Закон України від 15.11.96 р.№504/96 ВР “Про відпустки”
17. Закон України від 03.07.91 р. № 1282-7 “Про індексацію грошових доходів населення” у редакції Закону України від 25.04.97 р. № 234 /97-ВР “Про внесення змін до Закону УРСР ”Про індексацію грошових доходів громадян”.
18. Закон України “Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості і розміру мінімальної заробітної плати на 1999 р.“ від 25.12.98 р. № 366-14 зі змінами, внесеними Законом України від 27.11.03 р. № 1344-ІУ.
19. Закон України від 26.07.97 р. № 400/97-ВР „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” зі змінами і доповненнями.
20. Закон України від 26.06.97 р. № 402/97-ВР “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” зі змінами і доповненнями.
21. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами і доповненнями, Голос України, 19.06.97р.
22. Закон України від 24.06.91р. № 1251-ХІІ “Про систему
оподаткування”.
23. Іваненко В.І., Болох М.А. Економічний аналіз господарської
діяльності, - К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. – 204 с.
24. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України від 13.01.04 р. № 5, Баланс-бюджет №4 (37), лютий 2003 р.
25. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України», затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.2001 року №16-6
26. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998 – 224 с.
27. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К: Фірма “Праця”, 1997. –192 с.ї
28. Кодекс законів про працю України (у редакції Закону України від 15.12.93 р. № 3694 – ХІІ.
29. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік, Київ, 2003.- 382с.
30. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997 / Перекл. З англ.за ред. С.Ф.Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998.
31. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001 р. № 143 “Про кореспонденцію рахунків”, Офіційний вісник України, №15 від27.04.01., с.688.
32. Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку” від 31.03.99 р. № 87.
33. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”. – Житомир: ПП “Рута”, 2003 – 496 с.
34. Олейник А.И. и др. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины: Метод. рекомендации – Х.: Прапор, 1995. – 592 с.
35. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 08.02.95 р. № 100, (зі змінами і доповненнями від 16.05.95 р., 24.02.97 р., 30.07.99 р.)
36. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій , затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
37. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. №1266.
38. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.98 р. № 663 “Про затвердження порядку проведення індексації грошових доходів громадян”
39. Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини
заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. № 1427.
40. Перелік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування і які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 697.
41. Перелік видів заробітку (доходу), які підлягають обліку при утриманні аліментів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. № 146.
42. Савицкая Г. В. “Анализ хозяйственной деятельности предприятия”. Минск: ООО “Новое знание”, 1999. – 687 с.
43. Соболевская А. А. Зарубежный опыт организации заработной платы, Труд за рубежом. – 1999. -№ 1. – с.47 – 69.
44. Собко А.В., Кузьмінський А.М., Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, К., 1999. – 386с.
45. Сопко В.В., Бухгалтерський облік. - Київ, 2000 р. – 423 с.
46. Типове положення з планування , обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. № 473.
47. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навчально-методичний посібник для учнів професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, студентів вузів та слухачів закладів післядипломної освіти. – К.: ВТОВ “А.С.К.”, 1997. – 512 с..
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.