21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління трудовими ресурсами, як фактор підвищення продуктивності праці№ роботи: 315
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 75
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ 3
Розділ 1. Управління трудовими ресурсами – як
економічна категорія 7
1.1. Поняття управління трудовими ресурсами 7
1.2. Економічні та соціальні передумови ефективного
використання трудового потенціалу 13
1.3. Ефективне використання трудових ресурсів 18
1.4. Формування якісного складу трудових ресурсів 32
Розділ 2. Аналітична частина 37
2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства 37
2.2. Аналіз використання робочого часу на підприємстві 44
2.3. Аналіз використання продуктивності праці, визначення
резервів її зростання на ЗАТ Старокостянтинівський
хлібозавод. 48
2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 54
Розділ 3. Вдосконалення управління трудовими ресурсами 57
3.1. Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового
виду упаковки 57
3.2. Вдосконалення системи використання робочого часу 58
3.3. Вдосконалення розташування робочих місць 60
3.4. Побудова лінійної економетричної моделі залежності
продуктивності праці на ЗАТ Старокостянтинівський хлібозавод 61
Розділ 4. Організація охорони праці на
ЗАТ Старокостянтинівський хлібозавод 67
Висновки 70
Література 73
Додатки 75
   
Список літератури

1. Закон України «Про охорону праці».
2. Акимова Н.В. Производительность труда в промышленности проблемы измерения, стимулирование. К.: Наук. думка 1999 с. 100
3. Вітвіцький В.В., Солошонок А.Л. Харчова промисловість: стан і проблеми нормування праці /Економіка АПК, 2001р. №7 стр.22.
4. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. Учебное пособие для экономических специальностей вузов / Под ред. А.З. Майкова – М.: Высшая школа 1980-327 с.
5. Горелов Н.А. Эффективное управление трудовыми ресурсами Л.: ЛДНТП, 1983-27 с.
6. Грішнова О.А. Якість робочої сили – запорука конкурентоспроможності підприємства. / механізм регулювання економіки – 2001 - № 1-2 с. 144-150
7. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами : Учебное пособие – К.: МАУП, 1997 60 с. –2.
8. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге перероб. Та доп. – К.:КНЕУ, 2000 – 528,іл.
9. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко.-К.:КНЕУ, 2001-540 с.
10. Журнал: Економіст № 3 –1999 с. 26
11. Журнал: Персонал № 2 – 2000 с. 41
12. Журнал: Персонал № 6 –2001 с. 70
13. Журнал: Персонал № 5 –2002 с. 25
14. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнузування (мікро- та макрорівень):Навч.-метод. посіб.-2-ге вид.- МАУП, 1998- 272 с. без вкладок- Бібліогр.: с. 266-Рос.
15. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.- Львів: Світ, 1995.-328 с.:іл.

16. Любушин Н.П., Лещева В.Б.,Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П. Любушина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001-471 с.
17. Пантелеев Н.А. Андриенко В.Ф. Эффективное использование трудовых ресурсов в промышленности – К.: Техника 1989.- 223 с.
18. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. Видання трете, перероб. і доп.- Тернопіль: Економічна думка, 2000,-209 с.
19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 4-е изд., перераб. и доп.- Минск: ООО «Новое издание», - 2000.-688 с.
20. Типове Положення про організацію охорони праці на підприємстві.
21. Твисс Б. Управление научно-техническими новвоведениями. – М.: Экономика, 1993.
22. Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці. / Зубовський В.М. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій – К.: 1999- с. 18-27
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.