19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Трудова міграція у постсоціалістичних країнах№ роботи: 314
розділ: Міжнародна економіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 111 стор
винагорода автору: 210 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ……………..3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження трудової міграції………………..….8
1.1. Сутність трудової міграції та її значення для ринкової економіки……….…8
1.2. Еволюція та форми трудової міграції………………………………………...20
1.3. Ринковий механізм трудової міграції та його складові………………..……26
1.4. Світовий досвід регулювання трудової міграції………………………….…34
Виснов ки до розділу І……………………………………………………………...43

РОЗДІЛ 2. Аналіз трудової міграції в постсоціалістичних країнах та напрями формування її ринкового механізму………………………………………………46

2.1. Динаміка трудової міграції за 2004-2009 роки………………………………46
2.2. Складові трудової міграції…………………………………………………….5 9
2.2.1. Україна на світовому ринку трудових ресурсів…………………………...63
2.3. Оцінка ефективності механізму трудової міграції…………………………..70
2.4. Напрями формування ринкового механізму трудової міграції……………..86
Висновки до розділу 2…………………………………………………….………..97

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………. 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...108
Д ОДАТКИ……………………………………………………………… …………112
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 року.
2. Кодекс законів про працю України станом на 1.02.2000 року // Харків, "Одиссей" 2000 рік.
3. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.1993 року.
4. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994 року.
5. Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21.01.1994 року.
6. Закон України "Про біженців" від 24.12.1993 року.
7. Закон України "Про громадянство" від08.10.1991 року і його нова редакція від16.041997 року.
8. Угода між Урядом України і Укрядом Російської Федерації "Про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх жержав" від 14.01.1993 року.
9. Угода "Про спільну діяльність" між Міністерством Російської Федерації по справамн аціональностей та федеративним відносинам та Державним Комітетом України по справам національностей та міграції від 24.10.1997 року.
10. Конвенція МОП №97 "Про трудящіх мігрантів" від 01.07.1949 року.
11. Конвенція МОП "Про трудящіх-мігрантів" від 24.06.1975 року.
12. Піскун О.І. "Основи міграційного права". Порівняльний аналіз: Навчальний посібник - К.:"МП Леся", 1998 - 360с.
13. Авдокушин Є.Ф. "Международные экономические отношения".Учебное пособие, информационно внедрический центр "Маркетинг", Москва 1997 год.
14. А.Клюєв "Проблеми міграції", Бізнес-Інформ №1-2003, стор 19.
15. О.Леонтенко "Проблеми становлення й розвитку трудової еміграції з України",//Україна: аспекти праці. Науково-практичний та соціально-політичний журнал, К.2003 рік №5 стор 28-32.
16. С.Б.Чехович "Правове регулювання міграційних процесів в Україні", автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.ю.н.
17. Г.П.Середа "Міжнаціональні відносини", Урядовийкур'єр №177, 28.09.2007 рік.
18. В.Новик "Іміграція:пошуки шляхів вирішення проблеми", Право України №6, 2004 рік.
19. Абу Салех Мухамед "Проблеми правового регулювання міжнародної трудової міграції в Україні", Правова держава №9, 1998 рік.
20. М.Колісник "Біженці та мігранти", Правда України, №61, 2 липня 1999 рік.
21. Г.Фединяк "Регулювання працевлаштування та соціального захисту громадян України за кордоном", Право України №2 2007 рік.
22. О.Саєнко "Украинцы за границей", Зеркало недели, №36, сентябрь 1999год.
23. В.Холмовой "В Москву!?", Данкор-Сумское обозрение, 6,10.02.2000год.
24. О.Ярошенко "Правове регулювання праці іноземців в Україні", Право України №11, 1998 рік, стор. 103-105.
25. О.Заржицький, О.Сидоренко, В.Башмаков "Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні", Право України №2, 1997 рік, стор.55-57.
26. В.Новик "Іміграція: пошуки шляхів вирішення проблеми", Право України №6, 2005 рік, стор.61-63.
27. О.Ємельянова "Где же находятся иностранные студенты?", Правда Украины, №90,14.09.1999год.
28. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 313 с.
29. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення. // Економіка України. – № 4. 2005. – С. 23.
30. Долішній М. Регіональна соціально-економічна політика// Регіональна економіка. - Львів: ІРД НАНУ. -1997. -№2. -С.16-27.
31. Драгунова Т. Управління міграційними процесами великих міст. // Украйна: аспекти праці. – № 5. – 2004. – С. 35.
32. Занятость и рынок труда: Новые реалии, национальные приоритеты, перспективы / Л.С. Чижов, А.В. Кашепов, А.Д. Попов и др., Ин-т макроэконом. Исследования. – М.: Наука, 1998. – 256 с.
33. Зовнішні трудові міграції населення України/ За наук. ред. Лібанової Е., Позняка О. – К.: РВПС України, 2002. – С.78.
34. Леонтенко О. Міжнародний ринок праці та Україна: проблеми інтеграції // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 5. – К.: КНЕУ. - 2005. - С. 96-101. – 0,2 друк. арк.
35. Леонтенко О. Проблеми трудової міграції за кордон в Україні // Проблеми праці, економіки та моделювання. Збірник наукових праць.-Ч.1. – Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ. - 2005. – С. 147-149. – 0,25 друк. арк.
36. Данюк В.М., Леонтенко О. Проблеми інтеграції України у світовий ринок праці // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Збірник наукових праць. Вип.5. – Кіровоград: КІСМ. - 2005. - С. 7-13. – 0,2 друк. арк. (Особисто автору належить 0,1 друк. арк., в яких наведений аналіз та пропозиції щодо вдосконалення управління процесами трудової міграції в Україні.)
37. Леонтенко О.М. Робоча сила на міжнародному ринку праці // Економіка праці. Збірник наукових праць. Вип.3. – Хмельницький: Технологічний університет Поділля; НВП “Еврика” ТОВ. - 2005. – С. 82-85. – 0,4 друк.арк.
38. Леонтенко О. Державне регулювання трудової еміграції (світовий досвід) // Україна: аспекти праці. - К.: фірма “Праця”. – 2005. - № 6. – С. 37-39. – 0,4 друк. арк.
39. Леонтенко О.М. Розвиток трудової еміграції в Україні // Україна: аспекти праці. - К.: фірма “Праця”. – 1999. - № 5. –С.28-31. - 0,5 друк.арк.
40. Леонтенко О.М. Іноземна робоча сила на українському ринку праці // Зайнятість та ринок праці. Міжвідомчий збірник наукових праць Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Вип. 9. – К. – 1999. – С. 167-177. - 0,4 друк.арк.
41. Позняк О. Нові тенденції міграції населення України// Праця і зарплата. - 1997. - №15. - С.17.
42. Праця в Україні в 2007 році. Стат. зб. -К.: Держкомстат України. - 2008. - 350 с.
43. Приймак В. Зайнятість населення та безробіття в Західному регіоні України//Регіональна економіка. -1998. -№3. -С.102-109.
44. Прибыткова И. Трудовые мигранты в социальной иерархии украинского общества // Социология: теория, методы, маркетинг. – К., 2002. - № 4. – С.159.
45. Романюк М. Розвиток ринку праці в контексті регулювання міграції населення// Україна:аспекти праці.-1999.-№5.-С.5-10.
46. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості/ Долішній М.І., Злупко С.М. та інші - Ужгород: Карпати, 1997. -422 с.
47. Фомичев В.И. Міжнародна торгівля. М.: ИНФРА-М, 1998 р.
48. Фомишин С.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Київ.:1997р.
49. Чернюк О.Л., Бабко О.Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Світові економічні та міжнародні відносини" / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К.: КІЕТ, 2001.
50. Шевчук В. О. Міжнародні економічні відносини": К.: 2001
51. Якемчук Р. Україна і Європейський Союз // Сучасність. - 1997. - № 10.- С. 95-99.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.