20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка стратегії розвитку підприємства на прикладі ПП „Ясен”№ роботи: 313
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти стратегії розвитку підприємства
1.1.Концептуальн і підходи, переваги та складові системи стратегічного управління
1.2 Класифікація стратегій організацій та стратегічна піраміда
1.3 Підходи до розробки стратегії, аналіз здійснення та оцінка обраної стратегії
РОЗДІЛ 2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства
2.1. Аналіз зовнішнього середовища організації
2.2. Аналіз внутрішнього середовища
2.3. Визначення конкурентних переваг підприємства
РОЗДІЛ 3. Розробка стратегії розвитку ПП „Ясен”
3.1. Загальна стратегія
3.2. Загальна конкурентна стратегія
3.3. Ресурсна стратегія
3.4. Розробка функціональних стратегій
3.4.1. Розробка стратегії розвитку загального управління
3.4.2. Маркетингова стратегія
3.4.3. Розробка стратегії персоналу
3.4.4. Розробка стратегії фінансування
3.5. Побудова лінійної економетричної моделі
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

ВСТУП
Світова практика бізнесу показує, що більшість організацій, які досягли значних результатів в бізнесі, завдячує впровадженню системи стратегічного управління.
Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднується цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) організації приводити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації системи стратегій (“стратегічного набору”).
Реалізація концепції стратегічного управління організацією можлива лише тоді, коли організація є стратегічно орієнтованою. Стратегічно орієнтована організація – це така організація, в якій персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного планування, що дає змогу розробляти та використовувати інтегровану систему стратегічних планів, і поточна, повсякденна діяльність, підпорядкована досягненню поставлених стратегічних цілей.
Місце яке займає стратегія в успішному розвитку будь-якої організації визначається насамперед, головною метою її існування, розробкою напрямку свого розвитку у майбутньому, вибору приоритетних цілей діяльності, поєднання цілей для досягнення єдиної мети, з застосуванням досвіду успішно діючих фірм та сучасної наукової літератури, з урахуванням сильних та слабких сторін організації, беручи до уваги проблеми не стабільної економіки України, а також в останню чергу – тою атмосферою та очікуваннями, яка склалося серед персоналу підприємства, для поліпшення становища підприємства на сучасному етапі та досягнення високих економічних показників у майбутньому.
Метою даної роботи є розробка стратегією розвитку підприємства на прикладі ПП „Ясен” Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань:
• розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження
• дати загальну характеристику ПП „Ясен;
• охарактеризувати внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства;
• проаналізувати фінансово-господарську діяльність;
• провести аналіз сильних та слабких сторін діяльності підприємства;
• розробити стратегію розвитку підприємства та розрахувати економічний ефект від її впровадження.
Дана робота складається з трьох взаємопов’язаних розділів: теоретичного, аналітичного та проектного. Якщо у першому розділі розглядаються теоретичні засади стратегічної діяльності на підприємстві проводиться огляд літератури, то у другому та третьому розділах дані знання застосовуються на практиці.
При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.
   
Список літератури

2. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб., 1999.
4. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация //Проблемы теории и практики управления. 1998. № 5.
5. Байе М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М., 1999.
6. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М., 1997.
7. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
8. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
9. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
10. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
11. Виханский О. С. Стратегическое управление. М., 1995.
12. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 244с
13. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995.
14. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій.-К.:МАУП,1998.-188 с.
15. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
16. Ириков В., Леонтьев С. Приступаем к стратегическому планированию.// Бизнес №8, 2002 с. 15-21
17. Карлоф Б. Деловая стратегия. М., 1991.
18. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М., 1997.
19. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб., 1999.
20. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства. – К.: «Хрещатик», 1999.
21. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. М.; Новосибирск, 2000.
22. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством:
23. Олдкорн Р. Основы менеджмента. М., 1999.
24. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2003
25. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
26. Стратегічне управління, Василенко В.А., Ткаченко Т.І.
27. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. М., 1998
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.