19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування системи стратегічного менеджменту на підприємстві№ роботи: 312
розділ: Стратегічне управління
тип: Дипломна робота
об'єм: 107 стор
винагорода автору: 240 грн

Зміст:

Вступ
РОЗДІЛ 1. Стратегічний менеджмент як сучасна система управління підприємством
1.1. Організація як об"єкт стратегічного менеджменту
1.2. Складові системи стратегічного менеджменту
1.3. Формування організаційної структури в процесі формування системи стратегічного менеджменту
РОЗДІЛ 2. Аналіз формування стратегії на ВАТ ПТК „Мітел”
2.1. Аналіз загального стану підприємства
2.2. Аналіз системи управління підприємства
2.3. Аналіз стратегічного стану підприємства
РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення організації стратегічного менеджменту на ВАТ ПТК „Мітел”
3.1. розробка положення про відділ стратегічного менеджменту
3.2. Посадові інструкції відділу стратегічного менеджменту
3.3. Аналіз ефективності впровадження відділу стратегічного менеджменту
3.4. Контроль у системі стратегічного управління
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
   
Список літератури

1. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация //Проблемы теории и практики управления. 1998. № 5.
2. Байе М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М., 1999.
3. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М., 1997.
4. Виханский О. С. Стратегическое управление. М., 1995.
5. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
6. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 244с
7. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995.
8. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій.-К.:МАУП,1998.-188 с.
9. Ириков В., Леонтьев С. Приступаем к стратегическому планированию.// Бизнес №8, 2002 с. 15-21
10. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнузування (мікро- та макрорівень):Навч.-метод. посіб.-2-ге вид.- МАУП, 1998- 272 с. без вкладок- Бібліогр.: с. 266-Рос.
11. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М., 1997.
12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб., 1999.
13. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.- Львів: Світ, 1995.-328 с.:іл.
14. Любушин Н.П., Лещева В.Б.,Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П. Любушина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001-471 с.
15. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. М.; Новосибирск, 2000.
16. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2003, 196
17. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. Видання трете, перероб. і доп.- Тернопіль: Економічна думка, 2000,-209 с.
18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 4-е изд., перераб. и доп.- Минск: ООО «Новое издание», - 2000.-688 с.
19. Стратегічне управління, Василенко В.А., Ткаченко Т.І.
20. Т.О. Примак. Особливості маркетингової комунікаційної політики по промисловому ринку // Маркетинг в Україні. – 2001. -№2. – с.15-17.
21. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. М., 1998
22. Твисс Б. Управление научно-техническими новвоведениями. – М.: Экономика, 1993
23. Хентце Й. Основные цели стратегического менеджмента // Проблемы теории и практикум управления -1999- №12
24. Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление запасами. Новые методы увеличения конкурентоспособности. СПб., 1999.
25. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.