21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка стратегії розвитку підприємства (на прикладі ПП „Рудпол”)№ роботи: 311
розділ: Стратегічне управління
тип: Дипломна робота
об'єм: 89
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......4
1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............6
1.1 Концептуальні підходи, переваги та складові системи стратегічного управління.................... .............................. .............................. .............................. ......6
1.2 Класифікація стратегій організацій та стратегічна піраміда...................... .....17
1.3 Підходи до розробки стратегії, аналіз здійснення та оцінка обраної стратегії..................... .............................. .............................. .............................. ........28
2. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО СТАНУ ПП «РУДПОЛ»………………………………..…………………… …….32
2.1 Загальна характеристика підприємства.................. .............................. .............32
2.2 Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства.................. ...................33
2.3. Аналіз технічного потенціалу підприємства.................. .............................. ...38
2.4. Аналіз трудового потенціалу підприємства.................. .............................. .....41
2.5. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ..........46
2.6 Стратегічний аналіз діяльності підприємства.................. .............................. ..49
2.6.1 Модель стратегічного стану організації................... .............................. ........49
2.6.2. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства.................. ........................55
2. 6.3 Визначення конкурентних переваг підприємства.................. .......................58
3 ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕНЕДЖМЕНТУ НА ПП „РУДПОЛ....................... .............................. .............................. .............................. ..62
3.1 Розробка структурно-логічної схеми формування стратегії підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..62
3.2. Розробка стратегії диверсифікації................ .............................. ......................70
3.3 Впровадження групи стратегічного менеджменту................... ........................71
3. 4. Контроль у системі стратегічного управління.................... ........................81
ВИ СНОВКИ……………………………………………………………… …...……86
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. .........88
ДОДАТКИ.......... .............................. .............................. .............................. ..............90

ВИСНОВКИ

В даному дипломному проекті розглядається питання розробки та обґрунтування стратегії розвитку підприємства. Місце яке займає стратегія в успішному розвитку будь-якої організації визначається насамперед, головною метою її існування, розробкою напрямку свого розвитку у майбутньому, вибору приоритетних цілей діяльності, поєднання цілей для досягнення єдиної мети, з застосуванням досвіду успішно діючих фірм та сучасної наукової літератури, з урахуванням сильних та слабких сторін організації, беручи до уваги проблеми не стабільної економіки України, а також в останню чергу – тою атмосферою та очікуваннями, яка склалося серед персоналу підприємства, для поліпшення становища підприємства на сучасному етапі та досягнення високих економічних показників у майбутньому.
В теоретичній частині викладенні головні положення стратегічного управління: еволюція теорії організації, переваги стратегічного підходу до управлінням організації, розглядаються складові системи стратегічного управління та сам процес, дається класифікація стратегій організації, представлена стратегічна піраміда, проводиться детальний опис рівнів піраміди, способи розробки стратегії, аналіз здійснення стратегії, оцінка обраної стратегії.
Інформація яка міститься у 1 розділі, дає можливість краще ознайомитися з сучасними науковими тенденціями які склалися в світовій практиці з питань стратегічного менеджменту, яка була базовою для написання проектної частини.
Обсяги реалізованої продукції у 2007 році складали 712 тис. грн., у 2008 році значення даного показника збільшилось майже вдвічі і становило 1347,1 тис. грн. У 2009 році виручка і надалі продовжувала зростати, темпи росту показника до попереднього року склали 136,5%.
Аналізуючи продуктивність праці на даному підприємстві ми бачимо, що даний показник в динаміці зростає. Якщо у 2007 році продуктивність праці одного працівника становила 151,5 тис. грн., то у 2009 році 408,7 тис. грн, що на 25,7 тис. грн. більше. Продуктивність праці одного робітника збільшилась з 197,8 тис. грн. до 510,9 тис. грн. Зростання продуктивності праці зумовлено ростом виручки від реалізації, що є позитивним явищем.
Прибуток підприємства має стійку тенденцію падіння. Якщо на початку періоду, що аналізується прибуток становив 14,0 тис. грн, то у 2009 році його значення зменшилось до 1,1 тис. грн. Дана ситуація вказує зниження ефективності діяльності роботи підприємства.
Щодо фінансового стану, то по структурі балансу можна зробити висновок, що дане підприємство є фінансово нестійким.
Сильними сторонами організації є: висока прибутковість, можливість розширення зон діяльності, швидкість реакції управління на зміни у зовнішньому середовищі, велика частка, ринку, позитивний імідж.
До слабких сторін підприємства слід віднести низький інвестиційний рейтинг, відсутність системи контролю якості, низький рівень кваліфікації виробничого персоналу та низькі застосовуванні стандарти.
Щодо конкурентних позицій, то ПП „Рудпол” не є лідером в даному регіоні, оскільки поступається за багатьма критеріями своїм основним конкурентам, а саме: ЗАТ „Хмельницька маслосирбаза” та ДП „Оболонь Красилівське”.
У третьому розділі, для вдосконалення системи стратегічного менеджменту, ми запропонували наступні заходи: розробили стратегію диверсифікації та диференціації, запропонували створити проектно-аналітичну групу, а також розробили систему контролю стратегічної діяльності на підприємстві. По кожному заходу ми проаналізували методи їх здійснення та результати від їх впровадження.
   
Список літератури

1. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация //Проблемы теории и практики управления. 1998. № 5. с. 45-49
2. Байе М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М., 1999.- 178 с.
3. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М., 1997.
4. Виханский О. С. Стратегическое управление. М., 1995.
5. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
6. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 244с
7. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995.
8. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій.-К.:МАУП,1998.-188 с.
9. Ириков В., Леонтьев С. Приступаем к стратегическому планированию.// Бизнес №8, 2002 с. 15-21
10. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнузування (мікро- та макрорівень):Навч.-метод. посіб.-2-ге вид.- МАУП, 1998- 272 с. без вкладок- Бібліогр.: с. 266-Рос.
11. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М., 1997.
12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб., 1999.
13. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.- Львів: Світ, 1995.-328 с.:іл.
14. Любушин Н.П., Лещева В.Б.,Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П. Любушина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001-471 с.
15. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. М.; Новосибирск, 2000.
16. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2003, 196
17. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. Видання трете, перероб. і доп.- Тернопіль: Економічна думка, 2000,-209 с.
18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 4-е изд., перераб. и доп.- Минск: ООО «Новое издание», - 2000.-688 с.
19. Стратегічне управління, Василенко В.А., Ткаченко Т.І.
20. Т.О. Примак. Особливості маркетингової комунікаційної політики по промисловому ринку // Маркетинг в Україні. – 2001. -№2. – с.15-17.
21. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. М., 1998
22. Твисс Б. Управление научно-техническими новвоведениями. – М.: Экономика, 1993
23. Хентце Й. Основные цели стратегического менеджмента // Проблемы теории и практикум управления -1999- №12
24. Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление запасами. Новые методы увеличения конкурентоспособности. СПб., 1999.
25. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.