18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринок праці: макро та мікроекономічний аспекти№ роботи: 31
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ……………5
РОЗДІЛ 1. Ринок праці в економічній системі: макро- та мікроекономічний аспекти....................... .............................. .............................. .............................. .......5
1. Поняття ринку праці......................... .............................. .............................. ........5
1.2. Структура, типи, форми і сегменти ринку праці......................... ..................12
РОЗДІЛ 2. Основні концепції та моделі ринку праці......................... ..................16
РОЗДІЛ 3. Ринок праці в Україні: особливості української моделі...................21
В ИСНОВКИ....................... .............................. .............................. ..........................32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. .......36
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ..........38

ВСТУП
Сучасни й етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Цей новий погляд - свідчення реального росту ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результатів виробництва від якості, мотивації і характеру використання робочої сили в цілому й окремого працівника зокрема.
В епоху високорозвиненої ринкової цивілізації роль ринку праці в еволюції економіки безупинно зростає. Зв'язано це з тим, що в міру розширення і поглиблення, особливо в останні два десятиліття, науково - технологічної революції, освоєння складних технологій і поширення ЕОМ народне господарство вже не може обходитися без масової творчої діяльності.
Вперше в історії продуктивні сили виходять на такий рівень розвитку, при якому їхня еволюція можлива лише в умовах творчої активності працівників значної частини професій і широкого використання в сфері суспільної праці новітніх технічних засобів і супутніх їм знань. До робочої сили починають пред'являтися зовсім нові, у порівнянні з минулим, вимоги: участь у розвитку виробництва практично на кожнім робочому місці; забезпечення високої якості швидко мінливої по своїх характеристиках і технологічно усе більш складної продукції; утримання низької собівартості виробів шляхом постійного удосконалювання методів виробництва; індивідуалізація усіх видів і форм виробничого і невиробничого обслуговування.
У нових, більш ефективних організаційних умовах відбувається з'єднання робочої сили і робочих місць, включення в інноваційно-виробничий процес творчого потенціалу працівників, підготовка і перепідготовка кадрів, рішення проблем соціального захисту працівників і т.п.
Інтенсивна економіка, що живе в режимі періодичного технологічного й організаційного відновлення, поступово перетворюється в економіку безперервного розвитку, для якої характерно практично постійне удосконалювання методів виробництва, принципів керування, експлуатаційних характеристик товарів і форм обслуговування населення.
Ринок праці стає найважливішою ланкою національної і світової ринкової цивілізації, на ньому формуються трудові ресурси творчого типу, що здійснюють повсякденну еволюцію суспільства. Мова йде про ту або іншу форму ініціативи, виробничої самостійності, прагненні до удосконалювання технології і методів обслуговування населення.
Ринок праці - це суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів, особливий, властивий розвинутим товарно-грошовим відносинам спосіб включення робочої сили в економічну систему. В умовах ринкової економіки робоча сила виступає як товар і в цьому схожа з іншими товарами, піддається економічній оцінці й оптимізації. Ринок праці характеризується системою відносин між продавцями (власниками) робочої сили і її покупцями та відповідною інфраструктурою.
Важливі місце при вивченні ринку праці належить моделям ринку праці.
Вивченняи даної теми займалися такі відомі вчені, як
А. Маршалл, А. Пігу, Дж. Пері, Р. Холл Д. Гідлер, А. Лафер, Дж. М. Кейнс, М. Фрідман, Ф. Махлуп, Л. Роббінс, К. Маркс та ін.
Метою даної роботи є дослідження особливостей сучасного ринку праці в макро та мікроекономічному аспектах.
В даній роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:
- охарактеризоано структуру, типи, форми і сегменти ринку праці;
- досліджено основні наукові концепції ринку праці;
- охарактеризовано моделі ринку праці;
- виявлено особливості української моделі ринку праці.
   
Список літератури

3. Економіка: Навчальний посібник. /За ред. С.В.Степаненка. - К.: КНЕУ, 2001.
4. Економічна теорія: Посібник. /За ред. Є.М.Воробйова. - К.; Харків, 2001.
5. Економічна теорія. Макроекономіка. У 2-х книгах. Кн. 1.: Навчальний посібник. /За ред. З.Г.Ватаманюка. - К.: Заповіт, 1997.
6. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. /За ред.В.Д.Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001.
7. Загальна економіка: Підручник. /За ред. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: А.П.Н., 2000.
8. Зубко Н.М. Практическое пособие по экономической теории. /Н.М. Зубко, А.Н. Зубко. - К.: НТЦ "АПИ", 2004.
9. Курс экономической теории. Учебное пособие. /Под ред. М.Н.Чепурина; Е.А.Киселевой. - Киров: Издательство "АСА", 1994.
10. Любимов Л.Л. Основы экономических знаний. Учебник. /Л.Л.Любимов, Н.А.Раннева . - М.: Фонд "За экономическую грамотность", 1995.
11. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів/ С.В. Мочерний. - Київ: Академія, 2001.
12. Основи економічної теорії. Посібник. /В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
13. Основи економічної теорії. Підручник. /За ред. проф. С.В.Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993.
14. Основи економічної теорії. В 2-х ч.Ч.2. Навчальне видання. /За ред. А.А.Чухна. - К., 1994.
15. Основи економічної теорії. У 2-х кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка. Підручник. /Ю.В.Ніколаєнко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1998.
16. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. /За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - 2-ге видання, перероб. і доп.. - К.: Вища школа, Знання, 2001.
17. Основы экономической теории. Учебное пособие. /Под ред.В.Д.Камаева. - Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997.
18. Основы экономической теории и практики. Учебно-методическое пособие. /Загорулько М.М. - Волгоград: Изд-во ВГУ, 1994.
19. Сажина М.А. Основы экономической теории. Учебное пособие. /М.А.Сажина, Г.Г.Чибриков. - Москва: Экономика, 1995.
20. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов. /Под ред. Г.П.Журавлевой, Н.Н.Мальчаковой. - Москва: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.
21. Фишер С. Экономика. Учебник. /С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи. - Москва: Дело ЛТД, 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.