11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування системи управління якістю продукції на підприємстві№ роботи: 308
розділ: Управління якістю
тип: Дипломна робота
об'єм: 84 стор
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… …………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ..................... .............................. .............................. .............................. ..5
1.1. Якість продукції, показники та методи її оцінювання.................... .................5
1.2. Системи якості: сутність, значення та види.......................... ...........................11

1.3. Розвиток системного підходу в управлінні якістю продукції..................... ....21
1.4. Стандартизація та сертифікація продукції (послуг)...................... ..................25
Висновки до розділу 1............................. .............................. .............................. ......31
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЯКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ „УНІКОМ”......32
2.1. Загальна характеристика підприємства та основних напрямків його діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ......32
2.2. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства.................. .................33
2.3. Аналіз ефективності управління.................... .............................. .....................54
2.4. Аналіз якості продукції на підприємстві.................. .............................. ..........61
Висновки до розділу 2............................. .............................. .............................. ......61
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ „УНІКОМ”...................... .............................. .............................. .............................. ..63
3.1. Розробка алгоритму підвищення якості продукції..................... .....................63
3.2. Визначення стратегічного стану підприємства.................. .............................. 64
3.3. Впровадження системи тотального менеджменту ТОВ „Уніком”.................69
В исновки до розділу 3............................. .............................. .............................. .......78
ВИСНОВКИ…………………………… ……………………………………………80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ............83
ДОДАТКИ....... .............................. .............................. .............................. ..................85
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
2. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
3. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
4. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие джля руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
5. Безкоровайна С.В. Метрологія формування цінової політики підприємства.// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.31-34.
6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
7. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
9. Гаркавенко С. С., Маркетинг: Навчальний посібник, — Київ: Лібра, 1996 — 384 с.
10. Гвоздик О.В Ассртиментная и ценовая политика Маркетинг и реклама №5-6, 2002 с.60-61.
11. Горняк О.В. Напрямки та чинники розвитку сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.35-39.
12. Герасимчук В. Т., Маркетинг: теорія та практика: Нaвчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994 — 327 с.13. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1995
14. Голобушков О. Фактори впливу на організацію і ефективність збутової діяльності підприємства // Вісник КДТЕУ, 2000 №3
15. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.: МАУП,1995.
16. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 224с.
17. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України, 1997 №9 стр.73-76
18. Котлер Филип, Основы маркетинга: Пер. с англ. — Москва: «Ростингер», 1996. — 704 с.
19. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. - М.:Справа, 1992. - с. 373
20. Економіка підприємства: підручник. –В 2-х т./ За ред. С.Ф. Покропивного –К. 1995.
21. "Менеджмент організації". Навчальна допомога/Під редакцією Румянцевой З.П. і. Саломатина. Н.А - М.: Инфа-м, 1995г.
22. Рясних Є.Г. Фінансовий менеджмент посібник. – Хмельницький: ТОВ “Тріада-М”, 2000, 211с.
23. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект –К.; М.; Спб.: Видавничий дім “Вільямс”, 198. –262 стор. іл.
24. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995.
25. Турило А.М. Анализ и оценки эфективного развития предприятия// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с. 41-43;
26. Узупов Ф. Особливості виробничого маркетингу // Економіст. – 2001. -№7-8. –с.48-49.
27. Фатхутдинов Р.А . Менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности // Вопросы экономики, 1997 №5 стр.118-127.
28. Фатхутдинов Р.А. Проивводственный менеджмент: Учеб. Для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.- 447 с.
29. Паламарчук О.М. Глобалізація і сучасні тенденції розвитку організаційних структур.// Актуальні проблеми економіки №3,2003 с.51-55.
30. Пустотин В.В. Маркетинговая стратегия предприятия в условиях кризиса// Маркетинг и реклама №4, 2001 с.31-35.
31. Прауде В. Р., Білий О. Б., Маркетинг: Навчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994 — 256 с.
32. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.