17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі ВАТ”АК АДВІС”)№ роботи: 303
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 140 стор
винагорода автору: 90грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретична частина
1.1. Види і форми зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Міжнародний факторинг у сфері фінансування
1.3. Міжнародний франчайзинг- приоритетний напрямок
зовнішньоекономічної діяльності підприємств
1.4. Міжнародний лізинг - метод просування
вітчизняних товарів на закордонні ринки
1.4.1. Економічна сутність та види лізингу
1.4.2. Розвиток лізингових операцій в Україні
1.4.3. Участь підприємств у міжнародному лізингу
1.4.4. Створення лізингових компаній
1.5. Інтернет-послуги –новий напрямок
зовнішньоекономічної діяльності підприємств
2. Аналітична частина
2.1. Загальна характеристика ВАТ ”АК АДВІС”
2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства
2.4. SWOT – аналіз
2.5. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ „АК АДВІС”

3. Проектна частина
3.1 Доцільність використання лізингових
операцій на підприємстві
3.2. Обгрунтування необхідності створення
лізингової компанії
3.3. Проведення порівняльної експертизи
інвестиційного лізингового проекту
3.4. Алгоритмізація задачі „ Розрахунок лізингових платежів”
3.5. Напрямки вдосконалення використання Інтернет-
послуг в зовнішньоекономічній діяльності
підприємства
ВИСНОВОК
ВИКОРИ СТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
   
Список літератури

2. Азоев Г.Л, Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
3. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И.Стражева. – Минск: Высш. шк., 1999. – 398 с.
4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 285 с.
5. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999. – 394 с.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000, - 416 с.
7. Бухгалтерский, валютный и инвестиционный аспекты лизинга. М.:”Ист-сервис”, 1994.
8. Васильев В.С, Конкурентоспособность продукции//СТИН, № 10, 1992г
9. Газман В.Д. «Лизинг: теория, практика, комментарии», М., 1997 г.
10. Герчикова И. Маркетинг И международное коммерческое дело. -М.
:Внешториздат, 1990.
11. Горемыкин В.А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. –М., 1997
12. Долинская М,Г,, Соловьев И.А, Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. - М.: Экономика, 1991.
13. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності. - К., 1992.
14. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
15. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.
16. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
17. Кабатова Е.В «Лизинг: правовое регулирование, практика», М., «Инфра - М», 1996 г.
18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
19. Кочетков В.Н. и др. Организация лизинговых операций. –К., 2000.
20. Лещенко М.И. Основы лизинга. Учебное пособие.- М., 2001.
21. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. - К., 1990.
22. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Світ, 1998. – 208 с.
23. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
24. Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. - Минск. 1995.
25. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. ИП "Экоперспектива". – Минск; Москва, 2000. – 688 с.
26. СмирновА.Л. Лизинговые операции.-
27. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997.-304с.
28. Економіка підприємства.: Підручник.-В 2т. ТІ І/ за ред. С.ФЛокропивного.-К.: Вид-во «Хвиля-Прес».Донецьк: Мале підприємство «Поиск», Т-во книголюбів, 1995.-280с.
29. Уотермен Р. Фактор обновлення: Как сохраняют конкурентоспособность лучшие комнании. - М.: Прогресе, 1988.
30. Харинггон Д. Управление качеством в американских корпорациях.-
М.,Экономика, 1990.
31. Чекмарева Е.Н. «Лизинговый бизнес», М., «Экономика», 1993 г.
32. Чекмарева Е. Лизинговый бизнес. Практическое пособие. – М., 1994
33. Экономика фирмн. /И.Ворот., П.Ревентлоу.-М., Высшая школа, 1994.
34. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг//Русский зкономический журнал, № 12, 1995.
35. Кредісов В. Чи конкурентоспроможні наші товари? // Політика і час, № 8, 1994.
Ю.Люткевич О. Конкурентоздатність продукції і затрати на забезпечення її якості // Економіка України, № 9, 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.