25 . 09 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз системи менеджменту підприємства№ роботи: 301
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм:
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП.
1.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.
1.1. Загальне поняття і наукові основи управлінської діяльності
1.2. Керівник – особливості управління в умовах перехідного періода
1.3. Організаційні структури управління підприємством
1.4. Маркетингова діяльність на підприємстві
1.5. Значення кадрової політики в умовах ринкової економіки
1.6. Мотиваційна функція управління
2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.1.1. Значення підприємства для регіону
2.1.2 Організаційна структура підприємства
2.1.3 Структура власності підприємства
2.1.4 Характеристика асортименту продукції
2.1.5 Аналіз загальної структури виробництва
2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
2.2.1. Аналіз виробництва і реалізації продукції
2.2.2 Аналіз впливу чисельності персоналу та продуктивності праці на обсяг виробництва
2.2.3. Аналіз використання показників праці і заробітної плати
2.2.4. Аналіз собівартості, прибутку і рентабельності
2.2.5. Аналіз основних фондів
2.2.6. Аналіз фінансових результатів
2.3. Аналіз фінансової стійкості
2.4. SWOT – аналіз
2.5. Управлінська діяльність на підприємстві
2.5.1. Організаційна структура підприємства
2.5.2. Функціональні обов’язки вищого менеджменту
2.5.3. Стратегія підприємства
2.5.4. Кадри підприємства
2.5.5 Управління персоналом
3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА
3.1 Удосконалення організаційної структури на підприємстві
3.2 Забезпечення високої якості кадрового потенціалу
3.2.1 Удосконалення роботи відділу кадрів підприємства
3.2.2 Підвищення кваліфікації управлінських кадрів
3.3 Зменшення витрат на виробництво продукції
3.4 Підвищення конкурентоспроможності продукції і розширення її асортименту
3.5 Покращання маркетингової діяльності
3.5.1 Перепідготовка і підвищення кваліфікації
персоналу відділу маркетингу
3.5.2 Покращення рекламної діяльності
3.5.3 Ціноутворення на даному підприємстві
3.5.4 Дослідження ринку
3.5.5 Визначення маркетингової стратегії
3.5.6 Планування маркетингу на підприємстві
3.5.7 Розробка реклами для просування нової продукції на ринок.
3.6 Впровадження контрактної форми оплати праці та її мотивуюча роль
ВИСНОВОК.
ЛІТЕРАТУРА.
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
2. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
3. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
4. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие джля руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
5. Безкоровайна С.В. Метрологія формування цінової політики підприємства.// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.31-34.
6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
7. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
9. Гаркавенко С. С., Маркетинг: Навчальний посібник, — Київ: Лібра, 1996 — 384 с.
10. Гвоздик О.В Ассртиментная и ценовая политика Маркетинг и реклама №5-6, 2002 с.60-61.
11. Горняк О.В. Напрямки та чинники розвитку сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.35-39.
12. Герасимчук В. Т., Маркетинг: теорія та практика: Нaвчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994 — 327 с.
13. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1995


14. Голобушков О. Фактори впливу на організацію і ефективність збутової діяльності підприємства // Вісник КДТЕУ, 2000 №3
15. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.: МАУП,1995.
16. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 224с.
17. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України, 1997 №9 стр.73-76
18. Котлер Филип, Основы маркетинга: Пер. с англ. — Москва: «Ростингер», 1996. — 704 с.
19. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. - М.:Справа, 1992. - с. 373
20. Економіка підприємства: підручник. –В 2-х т./ За ред. С.Ф. Покропивного –К. 1995.
21. "Менеджмент організації". Навчальна допомога/Під редакцією Румянцевой З.П. і. Саломатина. Н.А - М.: Инфа-м, 1995г.
22. Рясних Є.Г. Фінансовий менеджмент посібник. – Хмельницький: ТОВ “Тріада-М”, 2000, 211с.
23. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект –К.; М.; Спб.: Видавничий дім “Вільямс”, 198. –262 стор. іл.
24. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995.
25. Турило А.М. Анализ и оценки эфективного развития предприятия// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с. 41-43;
26. Узупов Ф. Особливості виробничого маркетингу // Економіст. – 2001. -№7-8. –с.48-49.
27. Фатхутдинов Р.А . Менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности // Вопросы экономики, 1997 №5 стр.118-127.
28. Фатхутдинов Р.А. Проивводственный менеджмент: Учеб. Для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.- 447 с.
29. Паламарчук О.М. Глобалізація і сучасні тенденції розвитку організаційних структур.// Актуальні проблеми економіки №3,2003 с.51-55.
30. Пустотин В.В. Маркетинговая стратегия предприятия в условиях кризиса// Маркетинг и реклама №4, 2001 с.31-35.
31. Прауде В. Р., Білий О. Б., Маркетинг: Навчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994 — 256 с.
32. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.