14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз ефективності діяльності організації на прикладі УНФ „Взаєморозуміння і примирення”№ роботи: 300
розділ: Економіка підприємства
тип: Дипломна робота
об'єм: 82 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
РОЗДІЛ 1. Методологічні основи ефективності та чинники її зростання..................... ..5
1.1.Сутнісна характеристика ефективності діяльності суб’єктів господарювання………………………………………… …….……………..……….…..…5
1.2.Чинни ки зростання ефективності діяльності…………………………………….…..11
1.3. Особливості досягнення ефективності діяльності Українського
національного фонду „Взаєморозуміння і примирення”………………………………..18
Р ОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності діяльності УНФ „Взаєморозуміння і примирення”....21
2.1. Загальна характеристика Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення”................... .............................. .............................. .............................. .............21
2.2. Аналіз господарської діяльності Фонду......................... .............................. ...............26
2.2.1. Аналіз основних показників діяльності Фонду……....................... ........................26
2. 2.2. Аналіз надходження коштів на компенсаційні виплати....................... ..............…28
2.2.3. Аналіз основних фондів…....................... .............................. .............................. ......30
2.2.4. Аналіз трудових ресурсів…..................... .............................. .............................. ......34
2.5 Аналіз витрат……...................... .............................. .............................. .........................42
2 .6 Фінансовий стан підприємства.................. .............................. .............................. ........45
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки підвищення ефективності діяльності Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення”................... .............................. .49
3.1. Вдосконалення законодавчої бази Українського національного фонду „Взаєморозуміння і примирення”….................. .............................. .............................. .....49 3.2. Створення моделі підтримки Українському національному фонду „Взаєморозуміння і примирення”................... .............................. .............................. ........54
3.3. Відкриття представництва у м. Кам’янці-Подільському....…………… ………….58
3.4. Полегшення співпраці з Українським національним фондом завдяки
використанню інформаційних технологій.................... .............................. ......................60
3.5. Впровадження нової системи оплати праці......................... .............................. ........65
3.6. Вдосконалення структури управління Фонду......................... .............................. ....67
РОЗДІЛ 4. Дослідження кореляції діяльності між основними
техніко-економічними показниками………………………………………………… …..72
ВИСНОВКИ............... .............................. .............................. .............................. .................79
ЛІТЕРАТУР А............................. .............................. .............................. .............................. .81
ДОДАТКИ.................. .............................. .............................. .............................. .................83
   
Список літератури

1. Закон України “Про благодійництво і благодійні організації” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, №46, ст. 292) (Із змінами, внесеними згідно із Законом №3091-ІІІ (3091-14) від 0.7 0.3 2002)).
2. Закон України “Про жертви нацистських переслідувань (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №24, ст. 182).
3. Памятка по компенсационным выплатам бывшим подневольным работникам. По состоянию на 12 июля 2001 г. (изменения возможны в любое время) Markgrafenstare 12 – 14 10969 Berlin.
4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
5. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
6. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
7. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
8. Васільєв В. В. Оцінка праці та підтримка атмосфери загальності трудового суперництва//Наукові записки. – 2003. -№2, вип. 12,- с. 140-145.
9. Волгин Н. А. Методика разработки и внедрения бестарифной рыночной модели оплати труда и ее разновидностей на предприятиях с различными формами собственности. – М.: Луч, 1991
10. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
11. Горняк О.В. Напрямки та чинники підвищення ефективності сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.35-39.
12. Грішнова О. А. Якість робочої сили – запорука конкурентоспроможності підприємства//Механізм регулювання економіки. – 2001. - №1-2, - с. 144-150.
13. Грішнова С. Л. Інтелектуалізації праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій//Україна: аспекти праці. – 2000, №7, - с. 24-27.
14. Данюк В. М., Колот А. М. Заробітна плата в нових умовах господарювання. – К.: Знання, 1993.
15. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
16. Казановський А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. – К.: МАУП, 1995.
17. Казмерчук. Н. Мотивация труда: уважение к человеку//Діловий вісник. – 1998. - №10,9. – с. 20-21
18. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). – К.: МАУП, 1995.
19. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
20. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
21. Кисільова Т. Кадри вирішують все//Соціальний захист. – 2003. - №2, - с. 13-15
22. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
23. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
24. Методичні вказівки УНФ “Взаємопорозуміння і прмирення” Київ. 16. 06. 2003.
25. Н. Волостнов Методологические основы анализа эффективности государственных предприятий. // Теория и практика управления. 2002. - №8. – с. 55 - 59
26. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
27. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г.
28. Турило А.М. Анализ и оценки эфективного развития предприятия// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с. 41-43;
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.