13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринок праці в економічній системі№ роботи: 30
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Ринок праці в економічній системі
1. Поняття ринку праці
1.2. Структура, типи, форми
1.3. Сегментація ринку праці
РОЗДІЛ 2. Основні концепції та моделі ринку праці
РОЗДІЛ 3. Ринок праці в Україні: особливості української моделі
3.1. Історія розвитку ринку праці України
3.2. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Сучасний етап розвитку звязаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Цей новий погляд - свідчення реального росту ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результатів виробництва від якості, мотивації і характеру використання робочої сили в цілому й окремого працівника зокрема.
В епоху високорозвиненої ринкової цивілізації роль ринку праці в еволюції економіки безупинно зростає. Звязано це з тим, що в міру розширення і поглиблення, особливо в останні два десятиліття, науково - технологічної революції, освоєння складних технологій і поширення ЕОМ народне господарство вже не може обходитися без масової творчої діяльності.
Вперше в історії продуктивні сили виходять на такий рівень розвитку, при якому їхня еволюція можлива лише в умовах творчої активності працівників значної частини професій і широкого використання в сфері суспільної праці новітніх технічних засобів і супутніх їм знань. До робочої сили починають предявлятися зовсім нові, у порівнянні з минулим, вимоги: участь у розвитку виробництва практично на кожнім робочому місці; забезпечення високої якості швидко мінливої по своїх характеристиках і технологічно усе більш складної продукції; утримання низької собівартості виробів шляхом постійного удосконалювання методів виробництва; індивідуалізація усіх видів і форм виробничого і невиробничого обслуговування.
У нових, більш ефективних організаційних умовах відбувається зєднання робочої сили і робочих місць, включення в інноваційно-виробничий процес творчого потенціалу працівників, підготовка і перепідготовка кадрів, рішення проблем соціального захисту працівників і т.п.
Інтенсивна економіка, що живе в режимі періодичного технологічного й організаційного відновлення, поступово перетворюється в економіку безперервного розвитку, для якої характерно практично постійне удосконалювання методів виробництва, принципів керування, експлуатаційних характеристик товарів і форм обслуговування населення.
Ринок праці стає найважливішою ланкою національної і світової ринкової цивілізації, на ньому формуються трудові ресурси творчого типу, що здійснюють повсякденну еволюцію суспільства. Мова йде про ту або іншу форму ініціативи, виробничої самостійності, прагненні до удосконалювання технології і методів обслуговування населення.
Ринок праці - це суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів, особливий, властивий розвинутим товарно-грошовим відносинам спосіб включення робочої сили в економічну систему. В умовах ринкової економіки робоча сила виступає як товар і в цьому схожа з іншими товарами, піддається економічній оцінці й оптимізації. Ринок праці характеризується системою відносин між продавцями (власниками) робочої сили і її покупцями та відповідною інфраструктурою.
Важливі місце при вивченні ринку праці належить моделям ринку праці.
Вивченняи даної теми займалися такі відомі вчені, як
А. Маршалл, А. Пігу, Дж. Пері, Р. Холл Д. Гідлер, А. Лафер, Дж. М. Кейнс, М. Фрідман, Ф. Махлуп, Л. Роббінс, К. Маркс та ін.
Метою даної роботи є дослідження ринку праці як підсистеми ринкової економіки та особливостей його формування. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати наступні завдання:
розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
охарактеризувати структуру, типи, форми і сегменти ринку праці;
дослідити основні наукові концепції ринку праці;
охарактеризувати моделі ринку праці;
виявити особливості української моделі ринку праці;
узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.