19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація праці та заробітної плати№ роботи: 299
розділ: Економіка праці
тип: Дипломна робота
об'єм:
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
Теоретична частина
1. Елементи організації та оплати праці.
1.1. Елементи організації праці на підприємстві.
1.2. Місце організації праці в системі організації виробництва.
1.3. Організація робочих місць.
1.4. Тарифна система: сутність, основні положення, функції.
1.5. Традиційне формування тарифних умов оплати праці.
1.6. Гнучкий тариф: основні положення, сфера застосування, переваги.
1.7. Безтарифна (пайова) система оплати праці.
1.8. Нормування праці і його роль у визначенні заробітної плати.
Аналітична частина
2. Аналіз основних техніко – економічних показників.
2.1. Аналіз зміни обсягів виробництва та реалізації продукції.
2.2. Аналіз показників рентабельності.
2.3. Аналіз існуючого стану організації та оплати праці на підприємстві.
2.3.1. Аналіз впливу чисельності персоналу та продуктивності праці на обсяг виробництва.
2.3.2. Організація праці на підприємстві ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”.
2.3.3. Аналіз співвідношення між темпами росту та середньою заробітною платою.
2.3.4. Аналіз системи оплати та стимулювання праці на ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”.
2.4. Аналіз фінансового стану ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”.
2.4.1. Аналіз показників ліквідності.
2.4.2. Показники фінансової стійкості підприємства.
2.4.3. Показники ділової активності.
2.5. Оцінка внутрішніх сильних та слабких сторін підприємства, зовнішніх можливостей і загроз.
2.5.1. Сильні сторони (S) підприємства.
2.5.2. Слабкі сторони (W) підприємства.
2.5.3. Зовнішні можливості (O) підприємства.
2.5.4. Зовнішні загрози (T) підприємства.
Проектна частина
3. Удосконалення організації праці.
3.1. Впровадження систем автоматизованого проектування і персональних комп’ютерів на підприємстві для проектування організації праці.
3.2. Впровадження методів атестації і раціоналізації робочих місць на ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”.
3.3. Вдосконалення оснащення робочих місць.
3.4. Впровадження заходів по підвищенню кваліфікації працівників.
3.5. Створення сприятливих умов праці на підприємстві для ефективного виконання роботи.
3.6. Удосконалення організації оплати праці.
Висновок.
Література.
Додатки.
   
Список літератури

1. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриненко А. М., Колот а. М., Чернов В. І. Нормування праці / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абрамова. – К.: ВІПОЛ, 1995р.
2. Анишна Н. Визначення пріоритетів нових робочих місць//Україна: аспекти праці. – 2001. - №7. – с. 8-13.
3. Белова. В. Механизм возмещения затрат на рабочую силу: право на выбор//Человек и труд. – 1999. - №11. – с. 59-64.
4. Васільєв В. В. Оцінка праці та підтримка атмосфери загальності трудового суперництва//Наукові записки. – 2003. -№2, вип. 12,- с. 140-145.
5. Волгин Н. А. Методика разработки и внедрения бестарифной рыночной модели оплати труда и ее разновидностей на предприятиях с различными формами собственности. – М.: Луч, 1991.
6. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
7. Грішнова О. А. Якість робочої сили – запорука конкурентоспроможності підприємства//Механізм регулювання економіки. – 2001. - №1-2, - с. 144-150.
8. Грішнова С. Л. Інтелектуалізації праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій//Україна: аспекти праці. – 2000, №7, - с. 24-27.
9. Данюк В. М., Колот А. М. Заробітна плата в нових умовах господарювання. – К.: Знання, 1993.10. Дудник О. Человеческий фактор//Компаньйон. – 2000., №44, - с. 52-55.
11. Закон України "Про оплату праці"//Урядовий кур'єр, №72-73, 18 травня 1995 р.
12. Казановський А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. – К.: МАУП, 1995.
13. Казмерчук. Н. Мотивация труда: уважение к человеку//Діловий вісник. – 1998. - №10,9. – с. 20-21.
14. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). – К.: МАУП, 1995.
15. Кисільова Т. Кадри вирішують все//Соціальний захист. – 2003. - №2, - с. 13-15.
16. Коган Э. Э. Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины//Машиностроитель. – 1999, - №7, - с. 64-29.
17. Лагутин В. Д. Оплата труда в рын7очной економике. – Луцк, 1992.
18. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.
19. Ногин Г. Тайна пирамиды//Менеджмент и менеджнр. – 2002.- №2, с.- 29-33. Менеджмент. Мотивация персонала.
20. Оплптп праці//Баланс. – 2003. - №9, - с. 16-19.
21. Основы управления персоналом/ Под ред. Б. М. Генкина. – М.: Высш. Школа, 1996.
22. Поляков И. А., Ремизов К. С. Справочник економиста по труду. – М.: эеономика, 1988.
23. Порядок надання роботодавцю дотації на створення робочих місць.//Галицькі контракти, 2001. - №7, с. 117-120.
24. Рекомендации по разработке внутрипоизводственных тарифных условий оплаты труда работников предприятий. – М.: Институт труда, 1995.
25. Решміділова С. А. Експерний метод оцінки якості праці//Вісник ТУПу. – 2000, 32, - с. 76-80.
26. Рофе А. И. Экономика и социология труда. – М., 1996. – с. 128.
27. Рофе А. И., Ерохина Р. И., Пшеничный В. П., Стрейко В. Т. Экономика труда. – М., 1995. – с. 192.
28. Рофе А. И., Збышко Б. Г., Ишин В. В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда. – М., 1997. – с. 160.
29. Савченко В. Удосконалення та підвищення професійного навчання кадрів на виробництві//Україна: аспекти праці. – 2001. - №7, - с. 14-21.
30. Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. – М.: ИНФРА-М, 1996.
31. Титкін В. Про норму тривалості робочого яасу на 2001 рік//Галицькі контракти. – 2000, №51, - с. 100-101.
32. Труд за рубежом. – М.: Институт труда (за 1992-1996р.р.).
33. Управление трудом: новые люди, новые идеи, новые методы//Человек и труд. – 1999, - №. – с. 37-42.
34. Чібісова І. В. Щодо питання ефективності регулювання трудових відгосин//Вісник ТУП. – 1999. - №5,4. – с. 110-111.
35. Шило. И. Н. Конфликт как предмет социологии организации//Социс. – 2000., - №10, - с. 27-30.
36. Шкатулла В. Гуманизация трудовых отношений: осознанная необходимость//Человек и труд. – 1997. - №2. – с. 94-96.
37. Шумов Н. И. Оплата труда: от административных принципов организации к экономическим. – К.: Одесса: Лыбидь, 1991.
38. Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: Издательство МГУ, 1996.
39. Якість робочої сили. Освіта та професійна підготовка//Богиня Д. П. Основи економіки праці: Навчальний посібник/ Д. П. Богиня, О А. Грішнова. – К., 2000, - с. 118-153.
40. Яковлев Р. Вариант организации зароботной платы на основе внутризаводской тарифной системы//Человек и труд, 1994. - №8.
41. Яковлев Р. Организация оплаты труда при переходе к рынку//Человек и труд, 1994. - №7.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.