21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вдосконалення маркетингової діяльності торгівельного підприємства№ роботи: 296
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 80 стор
винагорода автору: 190 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Теоретичні засади маркетингової діяльності торгівельного підприємства
1.1. Основи торгівельної діяльності підприємства
1.2. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності торгівельного підприємства
1.3. Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні
2. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕпіЦентрК»
2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «ЕпіЦентрК»
2.2. Аналіз комплексу маркетингу підприємства
3. Шляхи удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «ЕпіЦентрК»
3.1. Удосконалення функцій відділу маркетингу ТОВ “ЕпіЦентрК”
3.2. Удосконалення товарної та цінової політик ТОВ «ЕпіЦентрК»
3.3. Рекомендації щодо покращення збутової та комунікаційної політик ТОВ„ЕпіЦентрК”
ВИСНОВКИ
ЛІТЕ РАТУРА
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: НМЦВО М-ва освіти і науки України; НВФ «Студцентр», 2001.
2. Алексунин В. А. Маркетинг: Краткий курс: Учеб. пособие. — М.:Издат. дом «Дашков й К°», 1999.
3. Ансофф Й. Стратегическое управление. — М.: Зкономика, 1998.
4. Бєлєвцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
5. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент.—К.: КНЕУ, 1998.
6. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.
8. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. — М.: Финстатинформ, 1995.
9. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність, — К.: Вища шк., 1995. — 167 с.
10. Годин А. М. Маркетинг: Учеб.-метод. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков и К°», 2000.
11. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков й К°», 1999.
12. Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998.
13. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. — М.: Воок chamber international, 1992.
14. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2002. – 360 с.
15. Ивуть Р. Б., Гайнутдинов 3. М., Поддргина Л. Й. Основы маркетинга: Учеб. пособие — Минск: 000 «Минсанта», 1998.
16. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2001.-240 с.
17. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. — К: КНЕУ, 2000.
18. Кардаш В. Я. Стандартизация й управление качеством продукции. — К.: Вища шк., 1995.
19. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. — К: КНЕУ, 2001.
20. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. — СПб.: Питер, 2000.
21. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.30. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
22. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
23. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 1998.
24. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник; 36. вправ. — Львів: ДУ «Львівська політехніка» (Інфор.-вид. центр «Інтелект» Ін-ту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.
25. Нэгл Т. Т., Холден Р. К. Стратегия й тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2001.
26. Павленко А. Ф., ВойчакА. В. Актуальні проблеми розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. —К.: КНЕУ, 1998.
27. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999.
28. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.95р. N 108.
29. Правила продажу непродовольчих товарів, затверджені МЗЕЗторгу України від 27.05.96 №294 із змінами, внесеними згідно з наказом МЗЕЗторгу №402 від 07.07.98 та наказом Мінекономіки, європ. інтеграції №126 від 26.04.2002
30. Примак Т. А. Основи маркетинга: Конспект лекций. — К.: МАУП, 2000.
31. Ромат Е.В. Реклама. – 5-е изд. – СПб: Питер. 2002. - 544 с.
32. Скибінський С.В. Математико-статистичні прийоми аналізу матеріалів соціологічного дослідження. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993. - 26с.
33. Скибінський С.В. Обробка матеріалів соціологічного дослідження (табличний та графічний методи). Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993.-18с.
34. Скибінський С.В. Анкета - основний інструмент соціологічного дослідження на ринку товарів і послуг. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1994.-
35. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика.: навч. посіб.-К.: МАУП, 2003-160 с.
36. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб.. К.: Кондор, 2003-214 с.
37. Шуляк П.Н. Ценообразованиє: Учебно-практическоє пособиє.- 3-є изд. – М.: Издательский Дом „Дашков и К”.; 2000.-192 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.