14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація та методологія бухгалтерського обліку і аудиту витрат в сучасних ринкових умовах№ роботи: 295
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Дипломна робота
об'єм: 110 стор
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоритичні засади дослідження обліку витрат
1.1 Економічна сутність та класифікація витрат
1.2 Методологічні засади формування витрат та їх висвітлення в економічній літературі
1.3 Проблеми формування витрат
1.4 Характеристика фінансового стану Хмельницького комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста
2 Облік витрат на прикладі Хмельницького комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста
2.1 Основи побудови обліку витрат
2.2 Формування та облік собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг
2.3 Облік операційних витрат
2.4 Облік витрат іншої звичайної діяльності та облік належної до сплати суми податку на прибуток
3 Аудит витрат на прикладі Хмельницького комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста
3.1 Мета та завдання аудиту з обліку витрат діяльності
3.2 Інформаційне забезпечення аудиту витрат
3.3 Інвентаризація об"єктів обліку
3.4 Аудит операцій з обліку витрат операційної діяльності
3.4.1 Аудит формування собівартості продукції (робіт, послуг)
3.4.2 Аудит правильності накопичення, розподілу та списання загальновиробничих витрат
3.4.3 Аудит накопичення та списання адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат
3.4.4 Аудит витрат іншої звичайної діяльності та перевірка правильності визначення та обліку витрат з податку на прибуток
Висновки
Література
Додатки
   
Список літератури

1. Аудит: Ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7,05,0106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець та ін., ; За ред. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”,2001 – 416с.
2. Азаренкова Г.М., Бухгалтерський облік:Навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисциплін/ Г.М.Азаренкова, Н.М.Самородова.– К.:Знання, 2008.– 415с.
3. БутинецьФ.Ф., Аудит:Підручник.– 2-ге вид.. доп. і перероб.– Житомир:ПП "Рута", 2002.– 672 с.– (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)
4. Бухгалтерський облік в Україні:Навчальний посiбник/За ред. Р. Хом'яка.– 2-е вид.,доп. і перероб.– Львів:Інтелект-Захід, 2007.– 820с Головченко О.О., Олік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві:Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня
5. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів станом на 1 липня 2001 року/Укл. М.І.Камлик.– К.:Атіка, 2001.– 752с.
6. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках:Навчальний посiбник/За ред. Бутинця Ф.Ф.– Житомир:ПП "РУТА", 2002.– 384с.– (Сер. "Навчальні посібники з бухгалтерського обліку")
7. Бухгалтерський управлінський облік:Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, Т.В.Давидюк, Н.М.Малюга, Л.В.Чижевська;За ред. Бутинця Ф.Ф.– 2-ге вид., перероб. і доп.– Житомир:ПП "Рута", 2002.– 480с.– (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)
8. Бухгалтерський фінансовий облік:Підручник/За ред. Бутинця Ф,Ф.– 4-те вид., перероб. і допов.– Житомир:ПП "Рута", 2002.– 688 с.– (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)
9. Вовченко Т., Облік витрат, пов'язаних зі збутом готової продукції, та адміністративних витрат підприємства//Головбух.-2001.- №17.– С. 76-80.
10. Головін М., Система обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Облік витрат//Дебет-кредит. Школа бухгалтера.-2007.-№44.– С. 19-21.
11. Горицька Н., Бухгалтерський облік і відображення у фінансовій звітності витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати"//Дебет-Кредит.-Льв ів.-2000.-№11.– С. 20-37.
12. Горщар В., 1С: Облік витрат на виробництво продукції// Бухгалтерія.-2007.-№35.– С.66-71.
13. Гура Н., Облік по-комунальному//Дебет-Кредит. -Львів.-2002.-№52.– С. 15-19.
14. Давидова Т., Облік витрат на оплату праці//Бухгалтерія.-2001.-№20. – С.51-54.
15. Економічний аналіз : Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З.Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001.- 540с.
16. Задорожний З., Облік надзвичайних витрат і доходів// Бухгалтерський облік і аудит.-К.-2002.-№1.– С. 54-58.
17. Закон України від 16.07.99р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” : Баланс. – 2000. – лютий. – с.2-7.
18. Закон України від 22.05.97р. № 283/97 ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” : Баланс. 2000.- травень. –с. 4-5.
19. Закон України від 27.03.91 р. № 887- ХІІ “Про підприємства в Україні”, зі змінами і доповненнями.
20. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами і доповненнями.
21. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
22. Каменська Т., Методика внутрішнього аудиту виробничих витрат//Вісник податкової служби України.-К.-2005.-№10.– С. 49-51
23. Коблянська О.І., Фінансовий облік:Навчальний посібник.– К.:Знання, 2008.– 473с
24. Костенко В.В., Проблеми організації обліку прямих витрат на виробництво продукції//Проблеми науки.-К.-2002.-№11.– С.38-39.
25. Котляров Є., Розподіл загальновиробничих витрат//Бухгалтерія.-К.-2001.- №37.– С.41-47.
26. Краснов П., Основи бухгалтерського обліку. Витрати за елементами//Дебет-Кредит. Школа бухгалтера.-2007.-№48.– С. 3-6.
27. Лапа Ю., Облік операційних витрат у господарській діяльності//Економіка АПК.-К.-2008.-№3.– С. 119-128
28. Лишиленко О.В., Бухгалтерський фінансовий облік:Навчальний посiбник.– К.:ЦУЛ, 2008.– 528с
29. Любушин Н.П., Лесева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз финансово- экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. проф.. Любу шина Н.П.- М.: ЮНИТИ- ДАНА,2000 – 471с.
30. Максімова В.Ф. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. – Одеса: 2007. – 334 с.
31. Моссаковський В., Система контролю витрат виробництва за сучасних умов//Бухгалтерський облік і аудит.-К.-2002.-№9.– С. 29-34.
32. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Мельника. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 311 с.
33. Назарбаєва Р., Доходи та витрати в бухобліку: старт і фініш//Бухгалтерія.-К.-2007.-№ 4.– С. 47-54.
34. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення . інструкції: Збірник норм.-прав. актів/Упоряд. Д.О. Голов, І.В. Шпак. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – с.10-174.
35. Негода Г., Відображення в бухгалтерському обліку фінансових доходів та витрат//Вісник податкової служби України.-К.-2002.-№43.– С. 55.
36. Облік витрат виробничої діяльності підприємства//Баланс. Бібліотека бухгалтера. Методичний посібник.-2007.-№3.– С. 81-88
37. Онищенко Т., Формування згідно з П(С)БО витрат і доходів, пов'язаних з наданням послуг//Податки та бухгалтерський облік.-Х.-2000.-№24.– С. 34-43.
38. Організація бухгалтерського обліку:Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, С.М.Лайчук, О.В.Олійник, М.М.Шигун;За ред. Бутинця Ф.Ф.– 3-тє вид., доп.. і перероб.– Житомир:ПП "РУТА", 2002.– 592 с.– (Сер "Навчальні посібники з бухгалтерського обліку")
39. Особливості обліку витрат за національними стандартами//Все про бухгалтерський облік.-К.-2000.-№12.– С. 4-10.
40. Пантелійчук Л., Витрати на відрядження: бухгалтерський облік, оподаткування, документальне оформлення//Бухгалтерський облік і аудит.-К.-2002.-№11.– С. 10-17.
41. Плєшонкова Л., Облік адміністративних витрат і витрат на збут// Баланс.-Дніпропетровськ.-2007. -№18.– С. 67-70
42. Позов А., Проблеми методичного забезпечення обліку витрат// Баланс.-Дніпропетровськ.-2001. -№51.– С. 23-24.
43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"// Бухгалтерський облік і аудит.-К.-2002.-№12.– С. 51-54.
44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджено наказом МФУ від 28.12.00 № 353 // Все про бухгалтерський облік. – 2001 № 37 с. 51.
45. Риндя А., Неминучий 17-й (типові випадки застосування П(С)БО 17 "Податок на прибуток")//Податки та бухгалтерський облік.-Х.-2007.-№9.– С. 24-35.
46. Романів Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно - практичні матеріали. – 2–ге вид., перероб. і доп. – Львів: Національний університет “ Львівська політехніка”, 2002. – 320 с.
47. Слюсарчук Л., Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності//Вісник податкової служби України.-К.-2002.-№9.– С. 49-50.
48. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Вид.3-тє, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 125-149.
49. Трохименко Л.М., Бухгалтерський облік. У 4-х ч.:Навчально-метод. посібник для самост. вивч. дисц.Ч.4:Робочий зошит (форми облікових регістров та документів) для виконання практичних завдань з другого блоку курсу "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах".– К.:КНЕУ, 2002.– 220с
50. Трохименко Л.М., Бухгалтерський облік. У 4-х ч.:Навчально-метод. посібник для самост. вивч. дисц.Ч.3:Методичні рекомендації до вивчення другого блоку курсу "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах".– К.:КНЕУ, 2007.– 506с
51. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2001. – 253 с. Юрченко К., Методи обліку витрат на виробництво продукції//Вісник податкової служби України.-К.-2002.-№37.– С. 32-38.
52. Хліпальська В., Визначення оцінки ефективності формування витрат, пов'язаних з придбанням та зберіганням запасів//Бухгалтерський облік і аудит.-К.-2007.-№8.– С. 19-22
53. Цал-Цалко Ю.С., Витрати підприємства:Навчальний посібник.– К.:ЦУЛ, 2002.– 656с
54. Чебанова Н.В., Бухгалтерський фінансовий облік:Посібник/ Н.В.Чебанова, Ю.А.Василенко.– К.:Академія, 2002.– 672с.– (Альма-матер)
55. Янок Д., Відображення витрат за податком на прибуток у звітності підприємства//Бухгалтерський облік і аудит.-К.-2007.-№6.– С.42-46.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.