19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства№ роботи: 293
розділ: Економічний аналіз
тип: Дипломна робота
об'єм: 110 стор
винагорода автору: 370 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНСТІ..................... .............................. .............................6
1.1 Поняття виробничо-господарської діяльності підприємства.................. ..........6
1.1.1 Підприємство як виробнича система....................... .............................. ...........6
1.1.2 Особливості господарської діяльності виробників аграрної продукції….................... .............................. .............................. .............................. ...10
1.1.3 Показники виробничо-господарської діяльності підприємств…............…13
1.2 Методологічні основи ефективності діяльності підприємства та чинників її зростання..................... .............................. .............................. .............................. .....19
1.2.1 Поняття ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..19
1.2.2 Основні фактори впливу на ефективність підприємства.................. ............24
1.3. Шляхи вдосконалення виробничо-господарської діяльності підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..29
1.3.1 Вдосконалення технічного потенціалу.................... .............................. ..........................29
1.3.2 Вдосконалення трудового потенціалу.................... .............................. ..........33
1.3.3 Управління оборотними активами...................... .............................. ..............38
1.3.4 Основні напрями вдосконалення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств................... .............................. ......................41
РОЗД ІЛ 2 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ”................. .............................. .............................. .......................45
2.1 Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ............45
2.2 Аналіз наявності та використання ресурсів підприємства.................. ............49
2.2.1 Аналіз технічного забезпечення та використання основних фондів........................ .............................. .............................. .............................. ......49
2.2.2 Аналіз використання матеріальних ресурсів...................... ..........................53
2.2.3 Аналіз використання трудових ресурсів...................... .............................. ....55
2.3 Аналіз обсягів діяльності, асортиментної політики підприємства................61
2.4 Аналіз витрат підприємства.................. .............................. .............................. .64
2.5 Аналіз балансу підприємства.................. .............................. ............................68
2.6 Аналіз оборотності фінансових коштів........................ .............................. ......70
2.7 Аналіз фінансових результатів підприємства.................. .............................. ..72
2.8 Аналіз динаміки матеріаловіддачі та матеріаломісткості............ ..................76
2.9 Аналіз фонду оплати праці......................... .............................. .........................79
Р ОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ”................. .............................. .............................. .......................81
3.1 Вдосконалення використання основних фондів........................ ......................81
3.2 Вдосконалення трудових ресурсів...................... .............................. ................95
3.2.1 Впровадження методів атестації і раціоналізації робочих місць на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...95
3.2.2 Впровадження заходів по підвищенню кваліфікації працівників................... .............................. .............................. .............................. ....99
3.3 Зниження собівартості продукції..................... .............................. ..................103
ВИСНОВК И............................. .............................. .............................. ....................104
СПИСО К ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .........107
ДОДАТКИ......... .............................. .............................. .............................. .............110
   
Список літератури

Закон України «Про господарські товариства” N 3711-XII (3711-12) від 16.12.93 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 49.
2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р №996
3. П(С)БО 2 “Баланс”
4. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”
5. П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”
6. П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”
7. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.
8. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посіб. – К.: Атіка, 2004. – 480с
9. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища шк., 1995. – 265 с.
10. Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели / А.А. Горчаков, И.В. Орлова. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1995. – 136 с.
11. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Грунин, С. Грунин. – СПб., 2002.
12. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
13. Горняк О.В. Напрямки та чинники підвищення ефективності сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.35-39.
14. Грішнова О. А. Якість робочої сили – запорука конкурентоспроможності підприємства//Механізм регулювання економіки. – 2001. - №1-2, - с. 144-150.
15. Грішнова С. Л. Інтелектуалізації праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій//Україна: аспекти праці. – 2000, №7, - с. 24-27.
16. Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией / А.Ю. Денисов, С.А. Жданов. – М.: Дело и сервис, 2002.
17. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі; новаторство і підприємництво / Пер. з англ. – К.: Україна, 1994.
18. Ефимова М.Р. Общая теория статистики / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 416 с.
19. Економіка аграрного підприємства. За ред. Михайлова С.І. Український Центр духовної культури, К., 2004. - 453 с.
20. Економіка аграрних підприємств: Підручник.Андрійчук В.Г.—К.:КНЕУ, 2002. - 602 с.
21. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003. - с. 407.
22. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге перероб. Та доп. – К.:КНЕУ, 2000 – с. 528.
23. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко.-К.:КНЕУ, 2001. - 540 с.
24. Євдокимова Н.М. Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н.М. Євдокимова, А.В. Кирієнко – К.: КНЕУ, 2003. - с. 520.
25. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
26. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Excel. – К.: Диалектика, 1997. – 448 с.
27. Кизим М.О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства / М.О. Кизим, В.А. Забродський. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003.
28. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной рыночной среде: риски, стратегии, безопасность. / Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M.; под общ. Ред. Панова С.А. – М.: "Издательство Экономика, 1997. – 288 с.
29. Колесников А. Excel 97 (русифицированная версия). – К.: Издательская фирма BHV, 1998. – 480 с.
30. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних. – К.: Академія, 2003.
31. Мельник Л.Г. Экономика предприятия. – Сумы, 2002.
32. Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятия / Под ред. Весилюнина Ф.П. – Минск: Высшая школа, 1991. – 270 с.
33. Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в Excel / Е.К. Овчаренко, О.П. Ильина, Е.В. Балыбердин. – М.: Филинъ, 1999. – 328 с.
34. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997.
35. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. – К., 2004.
36. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2000.
37. Турило А.М. Анализ и оценки эфективного развития предприятия// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с. 41-43.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.