15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Використання ресурсів підприємства та розробка шляхів їх покращення№ роботи: 292
розділ: Економіка підприємства
тип: Дипломна робота
об'єм: 110 стор
винагорода автору: 240 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти використання ресурсів підприємства
1.1. Передумови ефективного використання трудових ресурсів підприємства
1.2. Поняття, класифікація, структура та показники ефективності використання основних фондів підприємства
1.3. Оборотні кошти підприємства: сутність, склад, структура та джерела формування
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності та використання ресурсів на ВАТ „Пригма-Прес”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності
2.3. Аналіз використання та технічного стану основних фондів підприємства
2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
2.5. Аналіз складу, структури та ефективності використання оборотних коштів підприємства
Висновки розділу 2
3. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсів на ВАТ „Пригма-Прес”
3.1. Розробка ресурсної стратегії підприємства
3.2. Напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
3.3. Шляхи покращення використання основних фондів підприємства
3.4. Джерела отримання додаткових грошових коштів
3.5. Побудова лінійної економетричної моделі залежності продуктивності праці на ВАТ „Пригма-Прес”
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. –Львів.; Світ, 1995
2. Акимова Н.В. Производительность труда в промышленности проблемы измерения, стимулирование. К.: Наук. думка 1999 с. 100
3. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998
4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
5. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
6. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
7. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
8. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
9. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
10. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. Учебное пособие для экономических специальностей вузов / Под ред. А.З. Майкова – М.: Высшая школа 1980-327 с.
11. Горняк О.В. Напрямки та чинники підвищення ефективності сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.35-39.
12. Грішнова О.А. Якість робочої сили – запорука конкурентоспроможності підприємства. / механізм регулювання економіки – 2001 - № 1-2 с. 144-150
13. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.
14. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
15. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами : Учебное пособие – К.: МАУП, 1997
16. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
17. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
18. Економіка підприємства: Навч. посібник / А. В. Шегда, Т.М. Литвиненко; За ред.А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335с.
19. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко.-К.:КНЕУ, 2001-540 с.
20. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996. – 313 с.
21. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнузування (мікро- та макрорівень):Навч.-метод. посіб.-2-ге вид.- МАУП, 1998- 272 с. без вкладок- Бібліогр.: с. 266-Рос.
22. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
23. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
24. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 224с.
25. Любушин Н.П., Лещева В.Б.,Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П. Любушина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001-471 с.
26. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. - М.:Справа, 1992. - с. 373
27. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
28. Паламарчук О.М. Глобалізація і сучасні тенденції розвитку організаційних структур.// Актуальні проблеми економіки №3,2003 с.51-55.
29. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
30. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
31. Пантелеев Н.А. Андриенко В.Ф. Эффективное использование трудовых ресурсов в промышленности – К.: Техника 1989.- 223 с.
32. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. Видання трете, перероб. і доп.- Тернопіль: Економічна думка, 2000,-209 с.
33. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 4-е изд., перераб. и доп.- Минск: ООО «Новое издание», - 2000.-688 с.
34. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
35. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г.
36. Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці. / Зубовський В.М. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій – К.: 1999- с. 18-27
37. Турило А.М. Анализ и оценки эфективного развития предприятия// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с. 41-43;
38. Фатхутдинов Р.А. Проивводственный менеджмент: Учеб. Для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.- 447 с.
39. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. –К.: КНЕУ, 2000. –460с., іл..
40. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
41. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - М.: Финансы, 1997.
42. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.