09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування маркетингової політики просування банківських продуктів та послуг№ роботи: 291
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 138 стор
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

Вступ
1 Загальнотеоретичні підходи до формування маркетингової політики просування банківських продуктів та послуг
1.1 Сутність, основні характеристики та необхідність використання маркетингу банківськими установами
1.2 Формування маркетингових стратегій комерційними банками
1.3. Маркетингові стратегії просування банківських продуктів та послуг
2. Аналітичне дослідження маркетингової діяльності КБ „ПриватБанк” на ринку роздрібних клієнтів України
2.1 Загальна характеристика маркетингової діяльності та визначення місця „ПриватБанку” на ринку банківських послуг України
2.2 Характеристика маркетингової діяльності ПриватБанку
3 Маркетингові дослідження просування банківських продуктів і послуг установою „ПриватБанку” на ринок роздрібних клієнтів
3.1 Теоретичне обґрунтування дослідження та методологія його проведення
3.2 Аналіз даних, отриманих в результаті проведення кабінетних досліджень
3.3 Аналіз особистісних характеристик респондентів
3.4 Характеристика споживчих переваг щодо купівлі товарів за каталогом
3.5 Аналіз діяльності респондентів на ринку банківських послуг
3.6 Аналіз наявності комунікаційних засобів та рівню їх впливовості на аудиторію
4 Заходи щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності „ПриватБанку” на ринку роздрібних клієнтів
4.1 Новітні підходи у просуванні банківських послуг: дистанційне банківське обслуговування
4.2 Розробка ефективної маркетингової політики просування банківських продуктів та послуг ПриватБанку
Висновки
Перелік посилань
Додатки
   
Список літератури

1. Андрєєв А. Особливості становлення банківських послуг в Україні// Банківська справа.-2002.-№8. – с.36-38.
2. Андрєєв А. Ринок банківських послуг в Україні// Банківська справа.-2002.-№3. – с.52-53.
3. Банківська система України: Сьогодні і завтра.// Дзеркало тижня.-12-18 квітня 2003р.
4. Банковское дело: Учебник/Под.Ред. О.Й.Лаврушина -2-е изд, пере раб. и доп.-М.:Финансы и статистика,2001-376с.
5. Гладких Д. Динаміка цінової структури банківських послуг // вісник НБУ.-2004.-№5.-С.22-23.
6. Гладких Д. Умови конкуренції на ринку кредитних ресурсів і банківських послуг// Вісник НБУ.-2002.-№8.-с.86-91.
7. Дзюблюк О. Про деякі напрямки розвитку банківських послуг в Україні//Фінанси україни.-2002.-№1.-с.84-92.
8 . Дзюблюк О. Особливості розвитку банківських послуг в умовах перехідної економіки// Вісник ТАНГ.-2005.-№1.-с.35-43.
9. Дзюблюк О. Про деякі напрямки розвитку банківських послуг в Україні//Фінанси україни.-2002.-№1.-с.84-92.
1 0. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: т еоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні//Банківська справа.-2006.-№5-6.-с.23-35.
11. Закон України „Про банки і банківську діяльність” №2121-111 від 07.12.2003р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.2003-№1.-с.4-54.
1 2. Карбовник А. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. 2002. - №7.-с.110-115.
13. Куриляк В. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України//Вісник НБУ.-2001.-№10.-с.29-33.
14. Ковальчук С.В. Маркетинг у банку. Курс лекцій. – Хмельницький, 2005.-198с.
15. Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. Посіб./ За ред. А.В. Нікітіна.- К.: КНЕУ, 2006.-432с.
16. Ніколаєнко А. особливості маркетингової діяльності банку//Банківська справа.-2001.№1.-с.35-37.
17. Осташ С. Управління банківськими послугами // Вісник НБУ.-2002.-№10.-с.47-50.
18. Уткин.З. Банковский маркетинг.2-е изд.- М.: ИНФРА – М.1995.-304с.
19. Савлук .М.І. Вступ до банківської справи. Під ред. Савлу.М.І.-К.: „Лібра” 1998
20. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2005р. (таблиця)// Вісник Національного банку україни 3/2005.-№3(109).-березень2005р .
21. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2006р. (таблиця)// Вісник Національного банку україни 3/2005.-№3(109).-березень2006р .
22. Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2006р. (таблиця)// Вісник Національного банку україни 12/2003.-№12(130).-
23. Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2005р. (таблиця)// Вісник Національного банку україни 12/2003.-№12(118).-
24. Павленко А.Ф., Вовчак А.В., Кардаш В.Я., Пилипчук В.П. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.-584с.
25. Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Гончарова І.І. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів: Монографія.- К.: КНЕУ, 2005.-248с.
26. Цибулько О.В. Основні особливості маркетингової стратегії банківського бізнесу.// Вісник ХНУ.Економічні науки. 2005.-№3 Т.2.-с.33-36
27. www.aval.ua
28. www.privatbank.ua
29. www.usb.ua
30. www.oschafnybank.ua
31. www.ukrsibbank.ua
32. www.exsimb.ua
33. www.nadra.ua
34. www.otpbank.ua
35. www.bankb.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.