17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік і аудит матеріальних запасів на прикладі ПУ «Укоопювелірторг», м.Хмельницький№ роботи: 290
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Дипломна робота
об'єм: 130
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
1 Теоретичні основи обліку та аудиту матеріальних
запасів
1.1 Економічна сутність та класифікація та оцінка матеріальних запасів
1.2 Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту матеріальних
запасів
1.3 Організація обліку матеріальних запасів ПУ "Укоопювелірторг"
2 Облік матеріальних запасів ПУ "Укоопювелірторг"
2.1 Організаційно-економічна характеристика ПУ "Укоопювелірторг"
2.2 Документальне забезпечення обліку запасів 4
2.3 Облік надходження запасів у системі рахунків бухгалтерського обліку
2.4 Облік вибуття запасів у системі рахунків бухгалтерського обліку
2.5 Автоматизація обліку запасів як один із шляхів його удосконалення
3 Аудит матеріальних запасів ПУ "Укоопювелірторг"
3.1 Мета та завдання аудиту виробничих запасів
3.2 Методика здійснення аудиту матеріальних запасів
3.3 Організація внутрішнього аудиту матеріальних запасів
Висновок
Список використаних джерел
Додатки

Анотація
Тема дипломної роботи: Облік і аудит матеріальних запасів на прикладі
ПУ «Укоопювелірторг», м.Хмельницький

Робота написана на 157 сторінках (разом з додатками), містить
15 додатків, які характеризують всі розділи дипломної роботи , 13 таблиць та
14 рисунків.
У вступі дипломного дослідження висвітлено актуальність теми, її мету та завдання, предмет і об’єкт дослідження.
В першому розділі розкрито економічну сутність, класифікацію, оцінку матеріальних запасів; нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту матеріальних запасів; розглянуто організацію обліку матеріальних запасів ПУ «Укоопювелірторг».
У другому розділі дипломної роботи розглянута практика обліку матеріальних запасів на прикладі підприємства, а також автоматизація обліку запасів як один із шляхів його удосконалення.
В третьому розділі розглянуто аудит матеріальних запасів, мету, завдання, методику здійснення аудиту матеріальних запасів, послідовність проведення. Надано пропозиції щодо організації внутрішнього аудиту на досліджуваному підприємстві як напрямок удосконалення внутрішнього контролю.


Вступ


Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб’єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.
Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Раціональне керування матеріальними ресурсами і виробничо-господарським процесом в нинішніх умовах можливе лише за допомогою детального обліку і обґрунтованої економічної оцінки. У цьому зв’язку будь якому підприємству необхідна інформація про склад, кількість, вартість матеріальних ресурсів, які використовуються в господарській діяльності.
В економіці країни великий розвиток отримала спеціалізація виробництва. Вона передбачає зосередження діяльності підприємства на випуск певних виробів у вузькому (обмеженому) асортименті. При створені запасів у сфері обігу вирішується питання задоволення різноманітних потреб людей шляхом надання їм вибору товарів з широкого асортименту. Вирішити це питання без необхідних запасів неможливо.
Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність сировини, матеріалів, готової продукції, устаткувань і т.д. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність.
Запаси є однією з найбільших складових собівартості продукції, робіт, послуг. Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів.
Раціональне й ощадливе використання матеріальних ресурсів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.
Здійснення виробничого процесу на будь-якому вітчизняному підприємстві, яке займається створенням матеріальних благ, неможливо уявити без матеріальних запасів, основною метою придбання й утримання яких є задоволення потреби, що виникає в процесі виробництва в придбаних запасах (сировині, матеріалах, купованих напівфабрикатах, паливі, тарі, тарних матеріалах, запасних частинах для ремонту, малоцінних та швидкозношуваних предметах). Таким чином, матеріальні запаси - це товарно-матеріальні цінності, призначені для використання, але які тимчасово не використовуються, очікуючи надходження в процес виробничого споживання.
Аналіз опублікованих робіт і практика господарської діяльності виявили неоднозначність характеристики завдань, пов’язаних з рухом виробничих запасів. Основна проблема полягає у визначенні сутності та цільового призначення запасів з позиції торгового та фінансового менеджменту. Запаси розглядаються з точки зору предметно-речовинного складу або з позиції іммобілізованих коштів. Однак умови функціонування підприємств вимагають застосування системного та комплексного підходу до управління запасами. Тема дослідження виробничих запасів знайшла відображення у працях багатьох вчених, що обумовило вибір і актуальність теми дипломної роботи.
Метою написання дипломної роботи є висвітлення питань обліку і аудиту матеріальних запасів, а саме: дослідження організації обліку та використання матеріальних запасів підприємства, організаційне управління матеріальними запасами, дослідження використанням комп’ютерних технологій в обліку матеріальних запасів та наведення шляхів покращення його використання, а також, на основі нормативних актів (стандартів) та літературних джерел перевірити достовірність складання документації та звітності, виявляти недоліки при її складанні і внести конкретні пропозиції по дотриманню облікової політики підприємства..
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
- розкрити економічну сутність, класифікацію та оцінку матеріальних запасів;
- вивчити і виявити особливості обліку та аудиту матеріальних запасів
ПУ «Укоопювелірторг»;
- виробити практичні рекомендації з удосконалювання обліку та аудиту матеріальних запасів на підприємстві;
Об’єктом дипломної роботи є матеріальні запаси підприємства.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми організації обліку матеріальних запасів підприємства.
Методами дослідження, які використовувалися при написанні дипломної роботи, є: економічний аналіз, статистичні розрахунки, інформаційне моделювання.
Що ж стосується сучасного етапу, то докорінна перебудова економічних відносин в АПК потребує раціональної організації бухгалтерського обліку та підвищення його ролі в управлінні господарською діяльністю. Це дозволяє не тільки виявляти приховані резерви, викривати порушення режиму, а й економії, планової та фінансової дисципліни, але й попереджувати та вчасно усувати можливі втрати та необґрунтовані витрати.
Теоретичною та методологічною базою виконання дипломної роботи є роботи вчених, статті періодичної преси, нормативні законодавчі документи, передовий світовий і вітчизняний досвід.
   
Список літератури

1 Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року №996-XIV (із змінами і доповненнями) // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2007. – №1. –
С.6–10.
2 Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР // Бухгалтерія. – 2005. – №41. – С.83–152.
3 Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р.№ 312-XII. [Електронний ресурс] : // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
4 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року №291 (із змінами і доповненнями) // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2007. – №1. – С.21–75.
5 Наказ Міністерства фінансів України „План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” №291 від 30.11.1999 р. [Електронний ресурс] : // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakoni.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
6 Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві (у тому числі малоцінних предметів на складах)" від 11 червня 1998 р. № 124. [Електронний ресурс] : // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakoni.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
7 Наказ Міністерства фінансів України „Про зміни та доповнення до Інструкції про порядок реєстрації, виданих, повернених і використаних довіреностей” №226 від 18.10.96 р. [Електронний ресурс] : // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakoni.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
8 Наказ Міністерства статистики України „Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів” №193 від 21.06.96 р. [Електронний ресурс] : // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakoni.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
9 Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Порядку проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей" від 31 травня 1993 р. № 07-104. [Електронний ресурс] : // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakoni.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
10 Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення" від 10 вересня 1996 р. № 120/190. [Електронний ресурс] : // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakoni.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
11 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" [Електронний ресурс] : наказ (№87) : [затверджений Міністерством фінансів України 31.03.1999] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
12 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси” [Електронний ресурс] : наказ (№246) : [затверджений Міністерством фінансів України 20.10.1999] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення 23.03.2009).
13 Auditing theory and practice / Roger H. Hermanson, Jerry R. Strawser, Robert H. Strawser. - 6 th ed. - IRWIN - USA, 1993. - 907 p.
14 Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК: Учеб. пособ. /Р.А. Алборов — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2000.
15 Алборов Р.А. Аудит в организациях промышлености, торговли и
АПК. - М.: Изд-во Дело и Сервис, 1998. - 464 с.
16 Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит /Ред. Я.В. Соколов - М.: Финансы и статисика, 1995. - 558с. - Серия по бухучету и аудиту UNCTC.
17 Артемьева Е.В., Савруков Н.Т. Основы аудита: Конспект лекций /Артемьева Е.В., Савруков Н.Т. - СПб: Политехника, 1999.
18 Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106. „Облік і аудит”. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 416 с.
19 Аудит предприятия. Методология аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: Учеб. Пособие/ Сост. В.В. Житецкий, Н.Н. Кудрявцев. – М.: Дело, 2006. – 448 с.
20 Аудит. Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейлли, М.Б. Хирш; СМ. Бычков (пер. с англ.); Я.В. Соколов (ред. пер). - М.: Аудит ЮНИТИ, 1997. - 542с.
21 Аудит: Конспект лекцій /О. А. Петрик (укл.): Міжнар. наук.-техн. ун-т.- К., 1995. - 164с.
22 Аудит: Практическое пособие /А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. - К.: Учетинформ, 1996. - 283с.
23 Бурцев В. Деятельность внутренних аудиторов и внутренних ревизоров: сравнительные аспекты // Аудитор. - 1999. - № 1-2. - С. 31-33.
24 Бутинець Ф.Ф. та інші Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106. „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005 – 480 с.
25 Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник. – За ред. Р.Л. Хом’як. – 3-є вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2004. – 912 с.
26 Бухгалтерський облік на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації. Навчальний посібник / За ред. В.О. Озерана - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2003. - 188 с
27 Бухгалтерський облік та звітність – об’єкти фінансового контролю. Методичний посібник. – К.: Атака, Ельга – Н. – 2004. – 304 с.
28 Бухгалтерський облік та звітність в Україні: збірник нормативно-правових актів. Видав. 2-ге , доп. і перероб./ Упорядник М. І. Камлик. – К.: Атіка, 2005. – 800 с.
29 Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ під ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-клуб”, 2005. – 832 с.
30 Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106. „Облік і аудит”. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та к.е.н., доц.. М. М. Коцупатрого. – Житомир: ПП „Рута”, 2004. – 512 с.
31 Бухгалтерський управлінський облік Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106. „Облік і аудит”. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП „Рута”, 2004. – 438 с.
32 Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106. „Облік і аудит” вищих навчальних закладів./ За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 288 с.
33 Вовченко С. Надходження запасів на підприємство: Податковий та бухгалтерський облік // Збірник систематизованого законодавства. Випуск 12. Грудень 2006 року.
34 Войнаренют М.П., Пухальська Г.В. Податковий облік і аудит: Навчальний посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2006. - 338 с
35 Воронович Л.М. Бухгалтерський облік. – К.: Вища школа, 2004. –223 с.
36 Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. - 292 с
37 Горщак В. 1С: Запаси на складах та у виробництві // Збірник систематизованого законодавства. Випуск 8. Серпень 2007 року.
38 Грабова Н.М. та ін. Бухгалтерський облік у торгівлі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: А.С.К., 2004. – 800 с.
39 Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 541 с.
40 Довідник кваліфікаційних характеристик професій і працівників// Головбух. - № 32 (186) від 12 серпня 2005 р.
41 Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії. 2-ге оновлене вид. -Львів: , 2002. - 232 с.
42 Дубровина Т.А., Сухов В.А., Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность в страховании: Учебное пособие/Под ред. заслуженого деятеля науки РФ, проф. А.Д. Шеремета. - ML: ИНФРА-М, 1997. - 384 с.
43 Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 112 с.
44 Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Підр. для ст. вищ. навч. закл. спец. 7.050106. „Облік і аудит”. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир ПП „Рута”, 2006. – 544с.
45 Кириченко В.В. Організація обліку: Опорний конспект (для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання). – Вінниця, ВІРЕУ, 2004. – 187 с.
46 Крещенко О.В. Проблеми обліку і контролю запасів на торговельних підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету №6, 2007, Т.2.
47 Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации
бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1990. – 120.
48 Кругляк Б.С. Бухгалтерський облік на підприємствах. Навчальний посібник. – Хмельницький, 2006.
49 Кудельський В.Е. Організація внутрішнього аудиту на молокопереробних підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету №5, 2008, Т.1.
50 Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. – 334 с.
51 Кулаковська Л. П., Піча Ю. В., Організація і методика аудиту: Навч. посіб. — 3-є вид. — К.: Каравела, 2006.
52 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. — 504 с.
53 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.
54 Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2004. – 528 с.
55 Матвєєв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навч. посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 352.
56 Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: "Основа", 1999. - 274 с
57 Немченко В.В., Хомутенко В.П., Хомутенко А.В. Практичний курс внутрішнього аудиту. / За редакцією Немченко В.В. Підручник. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.
58 Нетикша О. Організація внутрішнього аудиту та її роботи на підприємстві // Бухгалтерський облік в аудит №7, 2004.
59 Нетикша О. Організація процесу внутрішнього аудиту // Бухгалтерський облік в аудит №8, 2002.
60 Нетикша О. Стандарти внутрішнього аудиту підприємства // Бухгалтерський облік в аудит №8, 2003.
61 Озеран В., Куцик П., Волошин А.. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: Навч. посіб - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. - 660 с.
62 Правило (Стандарт) аудиторской деятельности: Изучение и использование работы внутреннего аудита // Аудитор. - 1999. - № 6. - С. 51-64.
63 Робертсон Дж.К. Аудит. - М.: KPMG и Контакт, 1993. - 496 с
64 Рудницький B.C., Лазаришина І.Д., Шеремета Г. М, Хомедюк В. О. Внутрішній аудит.: Монографія. -Рівне: УДУВГП, 2003. - 163 с: іл.
65 Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 322 с.
66 Скобара В.В. Аудит: методология и организация. - М.: Изд-во Дело и Сервис, 1998.-576 с.
67 Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник – К.: Знання-Прес, 2005. – 444 с.
68 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підр. для студентів економічних спеціальностей вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2005. – 784 с.
69 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навчально – методичний посібник. – К.: ВТОВ “А.С.К.”, 2006. – 512 с.
70 Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2003. — 223 с.
71 Филип Л. Дефлиз, Генри Р. Дженик, Винсент М. О'Рейли и др. Аудит Монтгомери. - Москва: "Аудит", Издательское объединение "ЮНИТИ" -542 с.
72 Христич Г.О., Ченаш В.С. Внутрішній аудит як елемент системи забезпеченості ефективності управління підприємством // Вісник Хмельницького національного університету №2, 2008, Т.2.
73 Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавн. Центр “Академія”, 2004. – 672.
74 Шеремет О. 1С: Облік реалізації запасів // Бухгалтерія №50 (777)
10 грудня травня 2007 року.
75 Шеремет О. 1С: Операції із запасами. Загальні правила // Бухгалтерія №21 (748) 21 травня 2007 року.
76 Щербак Н. Торгівля ювелірними виробами. // Збірник систематизованого законодавства. Випуск 2. Лютий 2003 року.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.