20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Національнийдоход: формування, його розподіл та перерозподіл№ роботи: 29
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 41 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .3
1. Сутність національного доходу, його розподіл та перерозподіл..............5
2 . Споживання національного доходу........................ ..........................11
3. Нагромадження національного доходу........................ .........................26
4 . Вплив тіньової економіки на національний дохід......................... ..........34
Висновки........ .............................. .............................. .............................. ..............39
Список використаної літератури.................... .............................. ........................41
   
Список літератури

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
3. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. - М.: Таурас, Просперс, 1994. - 472 с.
4. Вимірювання національного обсягу виробництва та доходу // Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. – К., 1995. – С.134-135.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Літвінова Т.Д., Литвин Л.М. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 1999. - 252 с.
7. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
8. Економіка: теоретичні основи. Підручник: У 2-х частинах. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.
9. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - Львів: Інтереко, 1998. - 708с.
10. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
11. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
12. Измерение объема национального производства, национального дохода и уровня цен // Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с англ.– К., 1993.– С. 133-154.
13. Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. - Тернопіль: Астон, 1997. - 180 с.
14. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка). - Тернопіль: Астон, 1998. - 368 с.
15. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
16. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
17. Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. - М., 1993.
18. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
19. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
20. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
21. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
22. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
23. Показатели национальной экономики // Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики. – К., 1998. – С. 248-262.
24. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.
25. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
26. Современная экономика (для студентов вузов). - Ростов-на-Дону, 1997. - 608 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.