18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Впровадження логістичного менеджменту на промисловому підприємстві№ роботи: 289
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 106
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1 Поняття, задачі та концепції логістики 1.2 Різноманітність форм логістичних утворень
1.3 Характеристика основних логістичних систем
1.4 Організація логістичного менеджменту на підприємстві
2 АНАЛІЗ СТАНУ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА КП «ХМЕЛЬНИЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
2.3 Аналіз фінансового стану підприємства
2.4 Аналіз зовнішнього середовища
2.5 SWOT-аналіз діяльності підприємства
2.6 Аналіз управління логістичними процесами на підприємстві
3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА КП „ХМЕЛЬНИЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА”
3.1 Розробка логістичної стратегії
3.2 Впровадження штатної одиниці менеджера з логістики
3.3 Відкриття нових магазинів та оптимізація транспортних перевезень
3.4 Удосконалення системи управління запасами на основі АВС та XYZ аналіз
3.5 Управління постачанням на базі рангової методики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Анотація на дипломну роботу „Впровадження логістичного менеджменту на промисловому підприємстві (на прикладі КП „Хмельницька меблева фабрика”)”.

Загальний обсяг роботи 105 сторінок та 11 сторінок роздавального матеріалу.
В дипломній роботі розглядається проблема впровадження логістичного менеджменту на прикладі КП „Хмельницька меблева фабрика”.
Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства проведено за 2006–2008 рр. за такими напрямками: аналіз основних економічних показників діяльності, аналіз фінансового стану, SWOT-аналіз, аналіз управління логістичними процесами. Зроблено відповідні висновки.
З метою впровадження логістичного менеджменту запропоновано певні заходи:
- розроблено логістичну стратегію;
- впровадження штатної одиниці менеджера з логістики;
- відкриття нових магазинів та оптимізація транспортних перевезень;
- удосконалення системи управління запасами на основі АВС та XYZ аналіз;
- управління постачанням на базі рангової методики.

ВСТУП

Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики". Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики. Концепція містить у собі значні резерви економії корпоративних витрат. Дослідження, що проводилися Національною радою з управління фізичним розподілом (National Council of Physical Distribution Management, USA), показали, що впровадження інтегрованої логістичної системи може привести до економії в розмірі 10-20 % від загальних корпоративних витрат.
Сучасні методи підвищення ефективності управління матеріальними потоками мають практичний інтерес для української економіки, їхнє використання дасть можливість підприємствам нашої країни ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Зважаючи на вище вказане, дана тема є особливо актуальною в наш час.
Об’єкт дослідження дипломної роботи - Колективне підприємство «Хмельницька меблева фабрика», предметом – коло питань, що стосуються управління логістичними процессами на підприємстві.
Хмельницька меблева фабрика займається виробництвом меблів. Основна мета діяльності підприємства – забезпечення населення м. Хмельницького високоякісними виробами з меблів та отримання при цьому прибутку.
Мета роботи – аналіз логістичного менеджменту на КП „Хмельницька меблева фабрика” та розроблення заходів по вдосконаленню системи логістичного менеджменту.
Для розкриття даної мети в роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:
- розглянуто поняття, задачі та концепції логістики;
- досліджено різноманітність форм логістичних утворень;
- дано загальну характеристику основних логістичних систем;
- окреслено основні засади логістичного менеджменту;
- здійснено аналіз основних показників діяльності об’єкту дослідження;
- проведено аналіз фінансовго стану підприємства;
- проаналізовано управління логістичними процесами на КП „Хмельницька меблева фабрика”;
- запропоновано шляхи вдосконалення логістичного менеджменту на КП „Хмельницька меблева фабрика”.
Практичне значення одержаних результатів полягає у виробничій спрямованості теоретико-методологічних розробок, можливості підвищення ефективності управління логістичними процесами на підприємстві.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи техніко - економічного та фінансового аналізу, SWOT-аналізу, експертних оцінок, а також методи, абстракції, індукції та дедукції, тощо.
При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.
   
Список літератури

1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика. — М.: -ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 432 с.
2. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерцiйна дiяльнiсть: Маркетинг i логiстика: Навчальний посiбник. — К.: ВД „Професiонал”, 2004. - 288 с.
3. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок. — М.: Олимп-бизнес, 2006. - 640 с.
4. Войнаренко М.П. Управлiння матерiально-технiчним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесiв).- Хмельницький: ХДУ, 2003. - 111 с.
5. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Маркетинг, 1998. - 228 с.
6. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскокниготорговый центр «Маркетииг», 2005. – 180 с.
7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг”, 2002. - 375 с.
8. Гвозденко А.А. Логістика в туризме. - М., 2004. - 272 с.
9. Джеймс С., Джонсон та iн. Современная логистика. — Пер. с англ. — М.:Издательский дом «Вильямс», 2002. - 624 с.
10. Захаров К.В. и др. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. — К.: ИНЭКС, 2001. - 237 с.
11. Захаров К. Логистика. М., - 2004. - 260 с.
12. Кальченко А.Г. Основи логiстики: Навчальний посiбник. - К.: «Знання», 1999. - 135 с.
13. Кальченко А.Г. Логiстика. - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с.
14. Крикавський Є. Логiстика для економiстiв: Пiдручник. - Львiв: Видавництво Нацiонального унiверситету Львiвська полiтехнiка”, 2004. - 448 с.
15. Крикавський С.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логiстика: Компендiум i практикум. Навчалъний посiбник. — К.: Кондор, 2006. - 340 с.
16. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. — М., 2004. – 320 с.
17. Кретов И.И. Логистика во внешнеэкономической деятельности. — М., 2003. - 192 с.
18. Кретов И.И., Садченко К.В. Логистика во внешнеторговой деятельности. - М.: дело и Сервис, 2003. - 192 с.
19. Костоглодов Д.Д., Санвиди И.И., Стаханов В.И. Маркетинг и логистика фирмы. - М.: ПРИОР, 2000. – 128 с.
20. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина - М.: ИНФРА-М, 1997. – 327 с.
21. Макарова М.В. Електронна комерція — К.: Академiя, 2002. - 272 с.
22. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 520 с.
23. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логiстика. — К.: ЦНЛ, 2004. - 222 с.
24. Основы логистики: Учеб, пособие / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА – М, 1999. - 200 с.
25. Павлов Е.Т. та iн. Основи стандартизацiї, сертифiкацiї та iдентифiкацiї товарiв. - К.: Кондор, 2004. - 230 с.
26. Пономарьова Ю.В. Логiстика: Навчальний посiбник. Київ: Центр навчальної лiтератури, 2005. - 328 с.
27. Практикум по логистике. Учеб. пособие / Под ред.Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 270 с.
28. Практикум по логистике. / Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 2002. - 270 с.
29. Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотних средств предприятия. Уч. Пос. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 416 с.
30. Р.Л. Биктимиров, В.А. Гречишников, С.П. Дырин. Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении. Учебное пособие. — С-Пб.: Изд-во Питер, 2005. - 256 с.
31. Родников А.М. Логистика: Терминологический словарь - М.: Экономика, 1995. - 245 с.
32. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. — М.: ИНФРА-М, 2001. - 608 с.
33. Семененко А.И. Предпринимательская логистика. - СПб.: Политехника, 1997. – 349 с.
34. Семененко Л.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. - СПб.: Изд-во «Союз», 2001. – 544 с.
35. Стаханов В.Н., Шеховцов Р.В. Торговая логистика. - М.: ”Издательство ПРИОР”, 2000. - 112 с.
36. Стаханов Д.В., Стаханов В.Н. Таможенная логистика. - М.: „Издательство ПРИОР”, 2000. - 96 с.
37. Сковронек Ч. Логистика на предприятии. Уч.-метод. Пособие. - М., -2004. - 400с.
38. Тридiд О.М., Таньков К.М. Логiстичний менеджмент: Навчальний посiбник. — Х.: ВД «iНЖЕК», 2005. - 224 с.
39. Таньков К.М., Тридiд О.М., Колодизєва Т.О. Виробнича логiстика: Навчальний посiбник. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. - 352 с.
40. Школа І.М. та iн. Менеджмент туристичної iндустрiї: Навчальний посiбник. — Чернiвцi: Книги - ХХI, 2005. - 596 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.