22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ „Епіцентр К” м. Хмельницький)№ роботи: 288
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 110
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1 Поняття, цілі, функції та принципи маркетингу
1.2 Особливості організації маркетингової діяльності
1.3 Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства
1.4 Управління маркетинговою діяльністю торгівельного підприємства
2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ "Епіцентр К"
2.2 Аналіз основних економічних показників діяльності ТОВ «Епіцентр К»
2.3 Аналіз фінансового стану ТОВ «Епіцентр К»
2.4 Аналіз комплексу маркетингу ТОВ «Епіцентр К»
2.5 Аналіз зовнішнього середовища ТОВ „Епіцентр К”
2.6 SWOT – аналіз діяльності ТОВ «Епіцентр К»
3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ „ЕПІЦЕНТР К”
3.1 Етапи поширення маркетинг-менеджменту в управлінні підприємством
3.2 Розробка адресної рекламної кампанії
3.3 Визначення оптимальної кількості продавців-консультантів із застосуванням теорії масового обслуговування
ВИСНОВКИ
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

АНОТАЦІЯ

На дипломну роботу „Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ „Епіцентр К” м. Хмельницький)”


Загальний обсяг роботи 109 сторінок та 8 сторінок роздавального матеріалу.
В дипломній роботі розглядається проблема управління маркетинговою діяльністю на прикладі ТОВ „Епіцентр К”.
Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства проведено за 2006–2008 рр. за такими напрямками: аналіз основних економічних показників діяльності, аналіз фінансового стану, аналіз комплексу маркетингу, аналіз зовнішнього середовища, SWOT-аналіз. Зроблено відповідні висновки.
З метою вдосконалення управління маркетинговою діяльністю запропоновано певні заходи:
- стратегію поширення маркетинг-менеджменту в управління підприємством;
- розроблено адресну рекламну кампанію;
- визначено оптимальну кількість продавців консультантів із застосуванням теорії масового обслуговування.

ВСТУП

Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, об’єднання. Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє і вдосконаленню системи внутрішнього управління, і успіху підприємства у конкурентній боротьбі.
Мета маркетингової діяльності підприємства – забезпечення рентабельності, тобто визначеної прибутковості у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. Для її досягнення потрібно вирішити дві головні взаємопов’язані проблеми:
- продати максимально можливу кількість товарів фірми;
- дати споживачу максимум задоволення, як покупцю та користувачу. Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання купувати і користуватися її товарами та послугами.
За допомогою маркетингу керівники підприємств отримують необхідну інформацію про споживачів, про ціни, що їх споживачі готові платити, про те, у яких регіонах місткість ринку найбільша, яка сфера діяльності є найвигіднішою для вкладання капіталу чи створення нового підприємства. Маркетинг також дає можливість зрозуміти у який спосіб підприємство має організовувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як належить проводити кампанію щодо їх просування на ринок, будувати стратегію реклами, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, які функціонують на тому самому ринку.
У сучасній літературі маркетинговий комплекс ототожнюють із такими складовими: товар (product), ціна (price), місце (place), просування (promotion). Кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Товарна політика передбачає курс дій суб’єкта господарювання або наявність у нього заздалегідь обміркованих принципів поведінки щодо формування асортименту та управління ним, підтримання конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних сегментів ринку, розробки упаковки, маркування, здійснення допродажного і післяпродажного обслуговування товарів.
Ефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві залежить від ефективності функціонування системи організації маркетингу. Оскільки саме служба маркетингу повинна визначити стратегію маркетингу, здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу фірми. Саме це розкриває актуальність дослідження даної теми.
Тому основною метою дипломної роботи є аналіз та розробка рекомендацій щодо удосконалення маркетингової діяльності ТОВ „Епіцентр К”.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- визначити поняття, цілі, функції та принципи маркетингу;
- розглянути особливості організації маркетингової діяльності;
- ознайомитись з порядком формування маркетингової стратегії підприємства;
- вивчити особливості управління маркетинговою діяльністю торгівельного підприємства;
- ознайомитись із господарською діяльністю ТОВ "Епіцентр К";
- здійснити аналіз основних економічних показників діяльності та фінансовго стану ТОВ «Епіцентр К»;
- провести аналіз комплексу маркетингу та зовнішнього середовища підприємства;
- запропонувати шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю ТОВ «Епіцентр К».
   
Список літератури

. Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: НМЦВО М-ва освіти і науки України; НВФ «Студцентр», 2001.
2. Алексунин В. А. Маркетинг: Краткий курс: Учеб. пособие. — М.:Издат. дом «Дашков й К°», 1999.
3. Ансофф Й. Стратегическое управление. — М.: Зкономика, 1998.
4. Бєлєвцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
5. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент.—К.: КНЕУ, 1998.
6. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.
8. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. — М.: Финстатинформ, 1995.
9. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність, — К.: Вища шк., 1995. — 167 с.
10. Годин А. М. Маркетинг: Учеб.-метод. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков и К°», 2000.
11. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков й К°», 1999.
12. Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998.
13. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. — М.: Воок chamber international, 1992.
14. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2002. – 360 с.
15. Ивуть Р. Б., Гайнутдинов 3. М., Поддргина Л. Й. Основы маркетинга: Учеб. пособие — Минск: 000 «Минсанта», 1998.
16. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2001.-240 с.
17. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. — К: КНЕУ, 2000.
18. Кардаш В. Я. Стандартизация й управление качеством продукции. — К.: Вища шк., 1995.
19. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. — К: КНЕУ, 2001.
20. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. — СПб.: Питер, 2000.
21. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.30. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
22. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
23. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 1998.
24. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник; 36. вправ. — Львів: ДУ «Львівська політехніка» (Інфор.-вид. центр «Інтелект» Ін-ту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.
25. Нэгл Т. Т., Холден Р. К. Стратегия й тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2001.
26. Павленко А. Ф., ВойчакА. В. Актуальні проблеми розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. —К.: КНЕУ, 1998.
27. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999.
28. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.95р. N 108.
29. Правила продажу непродовольчих товарів, затверджені МЗЕЗторгу України від 27.05.96 №294 із змінами, внесеними згідно з наказом МЗЕЗторгу №402 від 07.07.98 та наказом Мінекономіки, європ. інтеграції №126 від 26.04.2002
30. Примак Т. А. Основи маркетинга: Конспект лекций. — К.: МАУП, 2000.
31. Ромат Е.В. Реклама. – 5-е изд. – СПб: Питер. 2002. - 544 с.
32. Скибінський С.В. Математико-статистичні прийоми аналізу матеріалів соціологічного дослідження. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993. - 26с.
33. Скибінський С.В. Обробка матеріалів соціологічного дослідження (табличний та графічний методи). Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993.-18с.
34. Скибінський С.В. Анкета - основний інструмент соціологічного дослідження на ринку товарів і послуг. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1994.-
35. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика.: навч. посіб.-К.: МАУП, 2003-160 с.
36. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб.. К.: Кондор, 2003-214 с.
37. Шуляк П.Н. Ценообразованиє: Учебно-практическоє пособиє.- 3-є изд. – М.: Издательский Дом „Дашков и К”.; 2000.-192 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.