12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління конкурентоспроможністю підприємства та шляхи її вдосконалення№ роботи: 287
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 97
винагорода автору: 180 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Визначення поняття “конкурентоспроможність”
1.2 Фактори, що впливають конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінки
1.3 Методичні основи розробки конкурентної стратегії
2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ "АК АДВІС"
2.1 Загальна характеристика ВАТ "АК АДВІС"
2.2 Аналіз основних економічних показників діяльності
2.3 Аналіз управління трудовою та технічною складовими конкурентоспроможності
2.4 Аналіз фінансового стану підприємства
2.5 Аналіз зовнішнього середовища
2.6 Аналіз управління постачанням та збутом
2.7 Аналіз конкурентоспроможності
2.8 SWOT – Аналіз
3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ „АК АДВІС”
3.1 Розробка етапів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства
3.2 Вдосконалення цінової політики підприємства
3.3 Впровадження оновленої серії стандартів системи якості
3.4 Розширення асортименту продукції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. –Львів.; Світ, 1995
2. Бендина Н.В. Маркетинг.-М.: “Издательство ПРИОР”, 2000.-208с.
3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.:Атака, 2002. – с 480.
4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.:КНЕУ, 1998.–268с.
5. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. Серия “Маркетинг для профессионалов”. Спб: Издательство “Питер”, 2000. – 752с.
6. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. – Мн. НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997. – 464с.
7. Економіка підприємства : Навч. Посіб. / А.В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба – та ін. ; За ред. А.В. Шегди. – К. : Знання – Прес, 2001. – с. 335.
8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
9. Економіка підприємства: Навч. посібник / А. В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. с.Набаха ...; За ред.А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335с.
10. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2000. – 207 с. – ( Вища освіта ХХІ століття).
11. Ковалёв А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.- М: Центр экономики и маркетинга, 1997.- 176с.
12. Кныш М.И. Конкурентные стратегии : Учебное пособие. – СПб. с.284.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга. Спб АО “Коруна” АОЗб “ЛИТЕРА ПЛЮС”, 1994.-698с.
14. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Товариство «Знання», 1999. –556с.
15. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Практикум по маркетингу /Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.-240с.
16. Лидия Шейн, Измерение ефективности // Управление компанией № 2, 2003 с. 60.
17. Маркова В.Д. ; Кузнєцова С.А. „Стратегический менеджмент „:Курс лекцій. – М.: ИНФРА – М., Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. – с. 288.
18. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П. и др. –М.: ИНФРА-М, 1995, -189с.
19. Олег Данилин, Принципы разроботки ключевых показателей ефективности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их применения // Управление персоналом №2 2003 с.11.
20. Покропивний Л.С. Колот Підприємництво: Підручник / За заг. ред. С.Ф. По кропивного. –Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл..
21. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2000. –696с.
22. Сідан В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства : Навч. пос. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003 с.436.
23. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456с.
24. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги: Учеб. Для вузов/ Пер. с англ.. Под ред. Зайцева Л.Г. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 – 576 с.
25. Успенский И.В. Интернет как ннструмент маркетинга. – Спб.: БХВ.- Санкт-Перербург, 1999. –256с., ил.
26. Федонін О.С., Репіна І.М.; Олексик О.І. Потенціал підприємства : формування та оцінка : Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – с.316.
27. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. –К.: КНЕУ, 2000. –460с., іл..
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.