22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Удосконалення організації оплати праці персоналу підприємства№ роботи: 286
розділ: Економіка праці
тип: Дипломна робота
об'єм: 128
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
1.1 Поняття та економічний зміст заробітної плати
1.2 Вибір форм та систем організації заробітної плати
1.3 Основні напрями реформування механізму регулювання оплати праці робітників в Україні
2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД № 9”
2.1 Загальна характеристика ВАТ «Днiпропетровский хлiбзавод №9»
2.2 Аналіз основних показників діяльності ВАТ «Днiпропетровский хлiбзавод №9»
2.3 Аналіз фінансовго стану ВАТ „Дніпропетровський хлібзавод №9”
2.4 SWOT – аналіз
2.5 Аналіз оплати праці на підприємстві
2.6 Дослідження кореляційного зв’язку між оплатою праці та продуктивністю праці
3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД № 9”

3.1 Розробка алгоритму вдосконалення оплати праці
3.2 Застосування безтарифної системи оплати праці
3.3 Організація преміювання персоналу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки

АНОТАЦІЯ

На дипломну роботу „Удосконалення організації оплати праці персоналу підприємства (на прикладі ВАТ „Дніпропетровський хлібзавод №9”)”.

Загальний обсяг роботи 129 сторінок та 7 сторінок роздавального матеріалу.
В дипломній роботі розглядається проблема удосконалення організації оплати праці персоналу на прикладі ВАТ „Дніпропетровський хлібзавод №9”.
Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства проведено за 2006–2008 рр. за такими напрямками: аналіз основних економічних показників діяльності, аналіз фінансового стану, SWOT-аналіз, аналіз організації оплати праці. Зроблено відповідні висновки.
З метою удосконалення організації оплати праці запропоновано певні заходи:
- алгоритм вдосконалення організації оплати праці;
- впровадження безтарифної системи оплати праці;
- організацію преміювання персоналу.


ВСТУП

З – поміж проблем, безпосередньо пов’язаних із відбудовою економіки України, її трансформацією на ринкових засадах, винятково важлива роль належить формуванню нової системи організації оплати праці на підприємствах.
Кожна система господарювання має притаманну їй організацію і оплату праці. В умовах колишньої системи господарювання на підприємствах нашої держави і в цілому народному господарстві склалась своя система організації та оплати праці. Її основною рисою була висока централізація визначення умов оплати праці з боку держави. Державними органами встановлювалися тарифні ставки і посадові оклади за всіма професіями і посадами у розрізі галузей народного господарства, нормативи трудових затрат, типові структури управління, нормативи чисельності управлінського персоналу, максимальні розміри премій, надбавок і доплат та порядок їх виплати.
Таким чином, фактично всі параметри, що визначають рівень диференціації, структуру оплати праці визначалися централізовано. Така система сприяла певній однаковості в матеріальному заохоченні працюючих, рівності оплати залежно віл складності праці, кваліфікації працівника і займаної посади.
Однак, водночас надмірна централізація сковувала ініціативу і адміністрації, і профспілкових органів підприємств у створенні і застосуванні найбільш ефективної і справедливої для конкретних умов виробництва системи оплати праці.
Перетворення в управлінні економікою, внесли певні зміни і в організацію оплати праці, розширились права підприємств, дещо підвищилась роль колективних договорів у регулюванні соціально – трудових відносин на підприємствах. Проте основні принципи централізованого управління організації оплати праці і на той час збереглися. Як і досі на державному рівні затверджувалась тарифна система, граничні розміри надбавок, доплат і премій, порядок запровадження інших матеріальних винагород.
Перехід від централізованого управління економікою до ринкових відносин докорінно змінює зміст усієї роботи щодо організації заробітної плати.
Об’єктом дослідження даної роботи є відкрите акціонерне товариство ,,Дніпропетровський хлібозавод №9”, предметом – коло питань, що стосуються організації оплати праці.
Мета роботи – аналіз та розробка рекомендацій по удосконаленню організації оплати праці персоналу на прикладі ВАТ „Дніпропетровський хлібзавод №9”. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань:
- розглянути теоретичні аспекти організацій оплати праці;
- здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
- проаналізувати стан організації оплати праці на даному підприємстві;
- запропонувати заходи по вдосконаленню організації оплати праці на ВАТ „Дніпропетровський хлібзавод №9”.
Для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи:
- техніко – економічного аналізу;
- фінансового аналізу;
- абстракції;
- індукції та дедукції.
При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.
   
Список літератури

1. Безкоровайна С.В. Метрологія формування цінової політики підприємства.// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.31-34.
2. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
3. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
4. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие джля руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
5. Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. – М.: Мысль, 1991.- 299 с.
6. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
7. Гаркавенко С. С., Маркетинг: Навчальний посібник, — Київ: Лібра, 1996 — 384 с.
8. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994.- 327 с.
9. Гвоздик О.В Ассртиментная и ценовая политика Маркетинг и реклама №5-6, 2002 с.60-61.
10. Горняк О.В. Напрямки та чинники розвитку сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с.35-39.
11. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
12. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. Учебное пособие для экономических специальностей вузов / Под ред. А.З. Майкова – М.: Высшая школа 1980-327 с.
13. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник - К.: «Знання», 2006. - 559с.
14. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.
15. Економіка підприємства: Навч. посібник / А. В. Шегда, Т.М. Литвиненко; За ред.А.В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 335с.
16. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко.-К.:КНЕУ, 2001-540 с.
17. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996. – 313 с.
18. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
19. Жак Ришар Аудит и анализ хозяйственной деятельности - М.Юнити 1997, с. 68-72
20. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнузування (мікро- та макрорівень):Навч.-метод. посіб.-2-ге вид.- МАУП, 1998- 272 с. без вкладок- Бібліогр.: с. 266
21. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
22. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 224с.
23. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України, 1997 №9 стр.73-76
24. Котлер Филип, Основы маркетинга: Пер. с англ. — Москва: «Ростингер», 1996. — 704 с.
25. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник.-М.издательство БЕК, 2000. – 353 с.
26. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навчальний посібник.-Київ, 2001р.-150с.
27. Любушин Н.П., Лещева В.Б.,Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П. Любушина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001-471 с.
28. Макконнелл К.Р., Брю, Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.6. Хагар-Демос, 1993.
29. Маршалл А. Принципы экономической науки. - М.: “Прогресс”, 1993.
30. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. - М.:Справа, 1992. - с. 373
31. Политическая экономия: Учебник для экон. Вузов и фак. Т.2. социализм- первая фаза коммунистического способа производства./ Румянцев А.М., Козлов Г.А., Волков М.И. идр. - 4-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1980.-573 с.
32. Труд и заработная плата в СССР: Словарь - справочник / Сост. и общ. ред. З.С. Богатыренко. - 2-е изд., доп. и перераб.- М.: Экономика, 1989. - 447 с.
33. Экономика и рынок труда: Учебное пособие. Под общ. ред. Головачева А.С. - Мн.: “Высш. школа”, 1994. - 245 с.
34. Экономика труда .Под ред. Н.А.Иванова и Г.И.Мечковского. Учебное пособие для вузов. М., «Высш.школа»,1976.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.