17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування ефективної системи професійного розвитку персоналу№ роботи: 283
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 135
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
Анотація
1 Теоретико-методологічні засади професійного розвитку персоналу
1.1 Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників організації
1.2 Нормативно – правові засади професійного розвитку персоналу
1.3 Методологічні підходи до формування системи професійного розвитку персоналу та управління нею
Висновки до розділу 1
2 Аналіз показників професійного розвитку персоналу на підприємстві
2.1 Аналіз проблеми професійного розвитку персоналу на державному, регіональному та галузевому рівнях
2.2 Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «УБ ХАЕС»:
2.2.1 Аналіз основних техніко-економічних показників
2.2.2 Характеристика системи управління персоналом
2.2.3 Аналіз та планування продуктивності праці
2.2.4 Аналіз оплати і стимулювання праці
2.3 Особливості професійного розвитку персоналу ВАТ „УБ ХАЕС”
Висновки до розділу 2
3 Удосконалення системи професійного розвитку персоналу ВАТ «УБ ХАЕС».
3.1 Проектування структури системи професійного розвитку персоналу
3.2 Впровадження заходів професійного розвитку персоналу
3.2.1 Впровадження систем автоматизованого проектування і застосування персональних комп’ютерів на підприємстві для проектування організації праці
3.2.2 Удосконалення методів атестації і раціоналізації робочих місць на підприємстві
3.2.3 Удосконалення заходів щодо підвищення кваліфікації управлінських кадрів
3.3 Оцінка ефективності запропонованих заходів
Висновки до розділу 3
4 Оцінка впливу професійного рівня персоналу на розвиток підприємства
Висновки
Перелі к посилань
Додатки.

АНОТАЦІЯ

Магістерська робота «Формування ефективної системи професійного розвитку персоналу (на прикладі ВАТ «УБ ХАЕС»)».

Метою магістерської роботи є розробка теоретико-методологічних основ і методичних рекомендацій стосовно формування ефективної системи професійного розвитку.
Об’єкт дослідження: Відкрите акціонерне товариство «Управління будівництва Хмельницької АЕС».
У першому розділі визначено зміст категорії „професійний розвиток персоналу”, сформовано систему складових професійного розвитку персоналу, проаналізовано зміст нормативно-правового забезпечення професійного розвитку.
У другому розділі охарактеризовано стан проблеми професійного розвитку у будівельній галузі України та регіонах держави, проаналізовано виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС». Охарактеризовано оргструктуру системи управління персоналом, проаналізовано показники оплати та стимулювання праці, продуктивності праці на ВАТ «УБ ХАЕС» за 2006-2008 рр. Проведено аналіз професійного розвитку персоналу підприємства.
Третій розділ присвячено розробці та обгрунтуванню заходів з удосконадення управління професійним розвитком персоналу підприємства.
У спецчастині оцінено вплив професійної підготовки працівників ВАТ «УБ ХАЕС» на розвиток підприємства за допомогою методу кореляційного аналізу.


ВСТУП


Актуа льність теми. Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є однією з головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для підвищення кваліфікації і розвитку персоналу.
Сучасний рівень інформаційних технологій і пов’язане з ним технологічне і технічне переоснащення підвищує вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня найманих працівників. У зв’язку з цим, метою політики підготовки кадрів на підприємстві стає підготовка конкурентоспроможного найманого працівника, що зацікавлений і докладає зусиль для підвищення якості продукції, економії ресурсів і зниження собівартості продукції.
Одним з основних напрямів розвитку персоналу підприємств є організація взаємопов’язаних процесів розвитку конкурентоспроможних і особистісних здібностей найманого працівника. Розвиток персоналу сприяє зростанню умінь, навичок, знань працівника, підвищує його інтелектуальний, духовний, професійний рівень, все це в свою чергу підвищує конкурентоспроможність найманого працівника на ринку праці.
Актуальність проблем професійного розвитку персоналу підприємства викликає зацікавленість багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Різні методологічні підходи до формування систем професійного розвитку персоналу висвітлені у працях Савченка В.А., Марра Р., Шмідта Г., Кібанова А.Я., Богині Д.П., Крушельницької О.В., Данюка В.М. та інших вчених. Проте проблема залишається актуальною, так як відсутній комплексний підхід до формування ефективної системи професійного розвитку персоналу.
Отже, на сучасному етапі розвитку ринку і суспільства якість персоналу – головна цінність. Підприємство повинно сприяти професійному розвитку персоналу, через те, що розвиток персоналу забезпечує розвиток самого підприємства.
У зв’язку з цим необхідним є посилення уваги до розгляду такої складної категорії, як «професійний розвиткок персоналу» з позиції системності, урахування усіх складових, що утворюють її цілісність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Магістерська робота виконана відповідно до завдань, викладених у Посланні Президента України до Верховної Ради України „Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки”. Робота погоджена з тематичними планами науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету та навчальним планом роботи кафедри управління персоналом та економіки праці.
Інформаційна база роботи. Інформаційною базою дослідження стали положення Конституції України, Закони України, статистичні дані України та Хмельницької області, нормативно-правова база та дані Відкритого Акціонерного Товариства „Управління будівництва Хмельницької АЕС” міста Нетішина.
Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розробка теоретико-методологічних основ і методичних рекомендацій стосовно формування ефективної системи професійного розвитку.
Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:
- визначити зміст категорії „професійний розвиток персоналу”;
- визначити і обґрунтувати систему складових професійного розвитку персоналу;
- проаналізувати систему професійного розвитку персоналу Відкритого акціонерного товариства «Управління будівництва Хмельницької АЕС»;
- спроектувати структуру системи професійного розвитку персоналу для ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС»;
- розробити заходи професійного розвитку персоналу для досліджуваного підприємства;
- оцінити вплив професійного рівня персоналу на результати діяльності підприємства за допомогою методу кореляційного аналізу.
Предмет і об’єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процес професійного розвитку персоналу на підприємстві.
Предметом дослідження є сукупність управлінських дій у сфері формування системи професійного розвитку персоналу та оцінювання ефективності її функціонування на підприємстві.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи є фундаментальні положення сучасної економічної науки, наукові розробки провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, а також законодавчі та нормативні акти України з питань професійного розвитку персоналу.
В процесі дослідження використано методи техніко-економічного та економіко-статистичного аналізу, кореляційного аналізу.
Наукова новизна отриманих результатів. Основним науковим результатом роботи є теоретичне обґрунтування та практичне застосування рекомендацій, що дозволяють забезпечити професійний розвиток персоналу на підприємстві. За результатами дослідження спроектовано комплексний підхід до формування системи професійного розвитку та оцінювання працівників.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що запропоновані рекомендації можуть бути використані при розробці і удосконаленні систем професійного розвитку персоналу на підприємствах, що створює реальні можливості для підвищення професійної підготовки персоналу та підвищення продуктивності праці і сприяє, в свою чергу, ефективному функціонуванню підприємств.
   
Список літератури

1 Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. ; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
2 Крушельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
3 Шекшня С. В. Управліние персоналом современной организации Учеб.-практ. пособие. / С. В. Шекшня. – М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 345 с.
4 Том Н. Развитие персонала как инструмент управления предприятием / Н. Том // Проблемы теории и управления. – 1993. - №2. – С. 7–10.
5 Упраление персоналом в условиях социальной рыночной економики / Науч. ред Р. Марра, Г. Шмидта. – М. : Издательство Моск. ун-та, 1997. – 325с.
6 Савченко В. А. Упрвління розвитком персоналу : навч. посібник / В.А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
7 Управління персоналом фірми : навч. посібник / під ред. д.е.н. Крамаренко В. І., д.е.н. Холода Б. І. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 272 с.
8 Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати : Кол. Моногр. – К. : Ін-т економіки НАНУ, 2001 – 300 с.
9 Європейський вибір. Концептуальні засали стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки : Послання президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2002. - №100.
10 Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 313 с.
11 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про професійний розвиток персоналу на виробництві» [Електронний ресурс]: http://www.mlsp.gov.ua
12 Конституція України. – К. : Преса України, 1997. – 80с.
13 Кодекс законів про працю України : Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 лют. 2007 р. : (відповідає офіц. тек.). – К. : Вид. Паливода А. В., 2007. – 104 с. – (Кодекси України).
14 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua/
15 Указ № 958/99 президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» від 03.03.1999 року [Електронний ресурс] : http://www.uapravo.net/data/ba se51
16 Закон України «Про професійний розвиток персоналу на виробництві» [Електронний ресурс] : http://www.mlsp.gov.ua
17 Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. (Серия журнала «Управление персоналом») / С. В. Шекшня. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 352 с.
18 Методы профессионального обучения [Електронний ресурс] : http://www.elitarium.ru/2004/0 4/27/metody_professionalnogo_o buchenija.html
19 Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навч.-практ. посіб. / М. І. Мурашко – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 311 с.
20 Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала : Пособие по кадровой работе. / В. Р. Веснин. – М. : ЮРИСТЬ, 1998. – 496 с.
21 Управление персоналом организации : учебник / Под. ред. А. Л. Кибанова . – М. : ИНФРА, 1997. – 519 с.
22 Садовая Н. Основные тенденции рынка обучения и развития персонала в Украине [Електронний ресурс] : http://www.rabotaplus.com.ua/a rticles/433
23 Маревцева Н. В. Проблеми формування та розвитку персоналу підприємства в умовах трансформації економіки на Хмельниччині / Н. В. Маревцева, О. С. Новікова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – Т2. - №2. – С. 66-71
24 Дроздач М. Підготовка робітничих кадрів на виробництві через мережу професійно-технічних навчальних закладів / М. Дроздач // Україна: аспекти праці. – 2006. – №7. – С. 36-41
25 Статистичний щорічник України за 2005 рік. Державний комітет статистики України / За редакцією О.Г. Осауленко. К. - : «ИНФОДИСК», 2007
26 Статистичний щорічник 2006. Державний комітет статистики України 2007./ За редакцією О.Г. Осауленко. К. - : «ИНФОДИСК», 2007
27 Статистичний щорічник Хмельницької області 2005. Головне управління статистики у Хмельницькій області За редакцією В. В. Скальського, 2006
28 Статистичний щорічник Хмельницької області 2006. Головне управління статистики у Хмельницькій області / За редакцією В. В. Скальського, 2007
29 Статистичний щорічник Хмельницької області 2007. Головне управління статистики у Хмельницькій області / За редакцією В. В. Скальського, 2008
30 Праця України 2007 : Статистичний збірник / Державний комітет статистики України : № 09/4-18/ 242 від 18.07.2007 р. [Електронний ресурс] : http://forum.kneu.net.ua
31 Грішнова О. О. Розвиток персоналу на підприємствах України як предмет соціально-трудових відносин / О. А. Гріщнова, А. В. Василик // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – Т1. - №3. – С. 45-53
32 Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни „Економіка праці в організації” за спеціальністю "Управління персоналом і економіка праці" / С. Л. Решміділова. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 49 с.
33 Рзаєва Т. Г. Економічний аналіз : Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 199 с.
34 Построение и внедрение системы обучения персонала [Електронний ресурс] : http://www.hr-portal.ru/node/2 185
35 Беленкова О. Ю. Оцінка впливу професійного рівня управлінського персоналу на розвиток будівельного підприємства [Електронний ресурс] : http://www.nbuv.gov.ua/e-journ als/PSPE/2007-3/Belenkova_307. htm
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.