18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості процесу формування мотивації трудової діяльності№ роботи: 282
розділ: Економіка підприємства
тип: Дипломна робота
об'єм: 112
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 6
1.1. Сутність мотивації праці персоналу підприємства 6
1.2. Етапи розвитку систем мотивації та основні мотиваційні моделі 10
1.3. Методи матеріальної та нематеріальної мотивації трудової діяльності персоналу підприємства 19
Висновки до розділу 1 38
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ ,,СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” 40
2.1. Загальна характеристика ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод” 40
2.2. Аналіз виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод” 48
2.3. Аналітична оцінка стану з мотивації трудової діяльності персоналу на ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод’’ 59
Висновки до розділу 2 75
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАТ ,,СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” 77
3.1. Розробка стратегії управління мотивацією персоналу підприємства 77
3.2. Впровадження атестації персоналу підприємства та планування кар’єрного росту працівників на ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод’’ 81
3.3. Застосування сучасних тарифних систем оплати праці персоналу підпри-ємства 91
Висновки до розділу 3 99
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109
ДОДАТКИ 113

Актуальність теми дослідження. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи.
На сьогодні матеріальне стимулювання працівників підприємств, як основна складова частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшого риси, притаманні попередній адміністративно-командній системі господарювання. Внаслідок відсутності прямої залежності розміру премії від конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства, вона перестала виконувати свою головну функцію - стимулюючу, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу.
Відсутність науково-обгрунтованої системи планування, організації, мотивації та контролю діяльності підприємства, а також виважених критеріїв роботи працівників його структурних підрозділів призвели до "зрівнялівки" в системі преміювання. А відсутність висококваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити належну організацію і функціонування підприємства за ринкових умов, зводять практично нанівець всі спроби розробки, а тим більше - впровадження високоефективної системи цільового управління, в якій чільне місце належить системі мотивації. Подальше послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів які мають місце в нашій державі.
Звідси виникає об’єктивна необхідність створення науково-обгрунтованого механізму мотивації праці персоналу підприємств, який би зміг за допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурентоспроможності, забезпечити якісне оновлення трудового менталітету. Необхідний і інструментарій мотиваційного механізму, здатного поєднати в єдиний вузол цілі і результати діяльності персоналу, щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної праці.
Предметом дослідження є система мотивації підприємства.
Об’єктом дослідження даної роботи є ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод”.
Методична база дослідження. При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи техніко - економічного та фінансового аналізу, а також методи факторного аналізу, економіко-матиматичні методи, абстракції, індукції та дедукції.
Метою роботи є визначення особливостей процесу формування мотивації трудової діяльності на прикладі ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод” та розробка основних напрямків і практичних рекомендацій щодо створення мотиваційного механізму, його ефективного розвитку, який би відповідав пріоритетам формування соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Завданнями даної роботи є: вивчення існуючих концепцій мотивації праці; розгляд їх методологічної цінності та сутності; дослідження взаємозв’язку доходів працівників і результативності їх праці на прикладі конкретного підприємства; виявлення способів підвищення ефективності мотивації праці за допомогою різних засобів стимулювання.
Широко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови методів та механізмів реалізації мотивації, щодо підвищення продуктивності трудової діяльності в працях економістів-класиків А.Сміта, Ф.Гілбрета, А.Маслоу, Ф.Герцберга, А.Афоніна, Р.Оуена, Д.МакГрегора, А.Врума, що поряд із публікаціями в періодичних виданнях України і Росії, а також фінансова звітність підприємства використовуються в даній роботі як інформаційна база.
Практичне значення одержаних результатів полягає у виробничій спрямованості теоретико-методологічних розробок, можливості підвищення ефективності мотиваційного механізму ЗАТ ,,Старокостянтинівський хлібозавод”.
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел, додатків, викладена на 112 сторінках друкованого тексту. Матеріали містять 18 таблиць і 8 рисунків. Список використаних джерел містиь 50 найменувань.
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України.-К., 1998.
2. Закон України ,,Про оплату праці”.-К., 1997.
3. Абрамов В. М., Данюк В. М, Гриненко А. М., Колот А. М., Чернов В. І. Нормування праці. — К., 1995.
4. Абрамов В.М., Данюк В. М., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.-348с.
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. / Под ред. В.И. Рыбина. М.: 1989 г.
6. Безтелесна Л.,. Міщук Г, Мартинюк С.. Удосконалення механізму мотивації продуктивності найманих працівників // Україна: аспекти праці.- 2006.- №1.
7. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
8. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
9. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
10. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
11. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
12. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
13. Вагин А.П., Митирко В.И., Модин А.В., Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ) - М: “Дело”, 1992.
14. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Человек, стратегия, организация, процесс. - М., 1995.
15. Грачев М.В., Суперкадры - М: “Дело”, 1993.
16. Грачев М.В., Управление трудом - М: “Наука”, 1990.
17. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник - К.: «Знання», 2006. - 559с.
18. Данчева О.В., Швалбб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі.-К.: Лібра, 1999.-203с.
19. Дмитренко Г.А., Шарапова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб. Пособие К.:МАУП, 2002.-248с.: ил.
20. Демченков В.С., Милета В.И. Системный анализ деятельности предприятия. М.: 1990 г.
21. Дэвид Мерсер, ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира - М: “Прогресс”, 1991.
22. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
23. Економіка підприємства: Підручник. / За редакцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
24. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятель ности предприятий. М.: 1992 г.
25. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1982 г.
26. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1989 г.
27. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 1998.-281с.
28. Кокорев Д. Я. Мотивация в управлении. -Курс лекций. Рекомендовано Советом учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента.- М., 1998.
29. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
30. Маслоу А. Мотивация и личность. // Вестник Московского университета. Сер. Философия. N3, 1991.
31. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М, 1992.
32. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики/ Д.П. Богиня, М.В. Семикіна.-Київ: «Шторм», 2003.-382с.
33. Папулов П. Кадры управления производством. Деятельность. Формирование. -М, 1993.
34. Пивоварчик Я. Співпраця як складова системи мотивування на підприємстві // Україна: аспекти праці.- 2002.- №2.
35. Поляков А. Технология карьеры. -М, 1993.
36. Попова О. Особливості управління системою мотивування в процесі стратегічного управління підприємством // Економіка.- 2006.- №12.
37. Потьомкін Л.. Сучасні тенденції організації оплати праці // Україна: аспекти праці.- 2003.- №7 с. 23-29.
38. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1989 г.
39. Семикіна М. Філософія мотивації праці в умовах формування конкурентних відносин // Україна: аспекти праці.- 2004.- №2.
40. Теория экономического анализа хозяйственной деятельности /Под ред. А. Д. Шеремета. М.: Прогресс, 1982.
41. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие/ По ред. д.э.н. , проф. А.Я. Кибанова.-М.: Инфра-М, 1999.-296с.
42. Харченко М., Шкорінов С. Показники оцінки результатів діяльності працівників підприємств та деякі підходи до організації матеріального стимулювання їх праці // Україна: аспекти праці.- 2003.- №4.
43. Черватюк. О.Заробітна плата в механізмі трудової мотивації працівників // Україна: аспекти праці.- 2002.- №3.
44. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
45. Шаховой В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности.-М.: ООО «Вершина», 2003.-224с.
46. Шкатула В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М.: Издательская группа Норма-Инфра-М, 1999. – 527с.
47. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 1999. -289с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.