15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Україна на світовому металургійному ринку: шляхи інтеграції№ роботи: 279
розділ: Міжнародна економіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 70
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження металургійного ринку
1.1. Місце та знечення металургійного комплексу в економіці держави
1.2. Структура металургійного комплексу
1.3. Місце України на світовому ринку
Розділ 2. Аналіз проблем та перспектив розвитку вітчизняного та світового металургійного ринків
2.1. Загальна характеристика та сучасний стан гірничо-металургійного комплексу
2.2.Світовий ринок металу: сучасний стан та тенденції розвитку для України
2.3. Оцінка перспектив України на глобальному ринку металопродукції
Розділ 3. Прогноз виробництва і споживання металопродукції
3.1. Прогноз внутрішнього попиту на металопродукцію
3.2. Прогнозна оцінка експорту металопродукції
3.3. Розвиток основних виробництв металургії
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М.: 1997.- 322с.
2. Аристов Г. Б. Оптовая торговля на Западе // Экономика и жизнь. 1999. №32.
3. А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; Міжнародна економіка За ред. А.П. Румянцева. К.: Знання-Прес, 2003. — 447 с.
4. Балаков П.К. "Международные торговые отношения и расчеты" 1994 г. Москва
5. Беляцкий С.А. "Международная экономичская взаимосвязь и взаимозависимость: проблемы, тенденции" Экономика Украины №9 2002 г.
6. Горбулін В. Сценарії наближення України та Польщі до Європейського Союзу мають багато складових // Урядовий кур’єр. - 24 травня 1997р. - С. 2.
7. Горбенко Г.М. Перспективні напрями державного регулювання розвитку металургійних підприємств України // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – 2002. – №1-2. – С. 339 – 343.
8. Горбенко Г.М. Інтеграція України в ЄС (економічний і політичний аспек-ти) // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці. Вип. ХХІХ. в 2-х т. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол. відповідальний редактор М.І. Долішний – Львів – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волинський держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2001. – Т.1 – С. 99-107.
9. Горбенко Г.М. Правові аспекти регулювання торгівлі сталеливарними ви-робами між Україною та ЄС // Економіка: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць. – Випуск 153. – ДНУ: Дніпропетровськ. – 2002. –
10. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
11. Економіка зарубіжних країн / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1998.
12. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, K. I. Ржепішевського. – К.: ЦУЛ, 2003.
13. Економічна і соціальна географія світу / За ред. Кузика С.П. — Львів: Світ, 2002.Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
14. Ігрошкін Г. Об’єднана Європа: що там нас чекає // Політика і час. -1995. - № 7 – С .3-10.
15. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.
16. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посібник К. : Видавець Паливода А.В., 2002. — 260с.
17. И.П.Коваленко, Т.С. Панфилова, В.Н.Матвийчук, В.В.Зуб. Рынок металлопродукции: мировые тенденции и Украина // Металл и Литье. - 2002. - С.5-6.
18. Качан Є. П., Пушкар М. С., Ковтонюк М. О., Петрига М. О., Корж О. В. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів — К. : ВД "Юридична книга", 2002. — 551с.
19. 4. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Знання, 2004. — 350с.
20. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. - М., Международные отношения, 1998.-418 с.
21. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
22. Козик. Міжнародні економічні відносини. - Львів, 1999 р.
23. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка. - К., 1996.
Міжнародні економічні відносини: Підручник / О.М.Маринич, П.Г.Шищенко.- К.: Знання, 2003.- 480 с.
24. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255
25. Международные экономические отношения / Е. Ф. Авдокушин. М.: 1999.
26. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України: Конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Технологічний ун-т Поділля. — 2.вид., випр. — Хмельницький: ТУП, 2003. — 94с.
27. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003
28. О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини Практикум. — К.: 2003.
29. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський Університет”, 1999. – 302с.
30. Румянцев А.П., Климко Н.Г., Міжнародна економіка: - К.: Знання прес, 2003. – 447с.
31. Рут Франклін Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. - К., 1998.
32. Савчук А.В. Машиностроители "Азовмаша" - металургам // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2003. - № 1 - С. 94-99
33. Семенов Л.Д. Международные экономические отношения. - М.: 1998 г.
34. Спиридонов И.А. Світова економіка. М.: ИНФРА-М, 1998 р.
35. Терещенко С. Регулювання міжнародних торгових угод// Фінансова консультація. 1997. № 23.13 жовтня
36. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
37. Фомичев В.И. Міжнародна торгівля. М.: ИНФРА-М, 1998 р.
38. Фомишин С.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Київ.:1997р.
39. Чернюк О.Л., Бабко О.Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Світові економічні та міжнародні відносини" / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К.: КІЕТ, 2001.
40. Шевчук В. О. Міжнародні економічні відносини": К.: 2001
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.