22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка інвестиційної стратегії підприємства№ роботи: 278
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 118
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
1.Теоретична частина
1.1 Класифікація інвестицій
1.2 Завдання інвестиційної діяльності
1.3 Принципи розробки інвестиційної стратегії
1.4 Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів
1.5 Порівняння інвестиційних проектів за допомогою різних критеріїв оцінки
1.6 Неформальні процедури відбору та оцінки проектів
2.Аналітична частина
2.1.Загальна характеристика ВАТ “Пригма-Прес”
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників
2.3.Аналіз структури балансу
2.4. Фінансовий стан підприємства
2.5. Прогнозування імовірності банкрутства
2.6.Аналіз конкурентоспроможності підприємства
2.7. SWOT – аналіз
2.8.Аналіз інвестиційної політики ВАТ “Пригма –Прес”
3.Проектна частина
3.1 Етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємства
3.2 Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності
3.3 Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів
3.4 Аналіз чутливості проектів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” №1560 від 18.09.1991.
2. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” №2299-III від 15.03.2001.
3. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами” №1547-III від 16.03.2000.
4. Закон України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження №1457-III від 17.02.2000.
5. Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР 19.03.1996.
6. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” №2673-XII від 13.10.1992.
7. Указ президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" №659/2007 20.07.2007.
8. Постанова “Про віднесення Державної іпотечної установи до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій” №1140 від 19.09.2007.
9. Постанова “Про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку” №424 від 07.03.2007.
10. Постанова “Про утворення Координаційно-моніторингового комітету з питань модернізації інвестиційного середовища та розвитку інфраструктури ринків капіталу” №84 від 31.01.2007.
11. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін.-К. :3аповіт, 1996.
12. Беленький П.Е., Гиттик Ю.Л., Ландина Т.В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. - К.: Техника, 1992.
13. Большаков А.С., Михайлов В.Й. Современный менеджмент: теория и практика. - СПб.:Питер,2000.-416с.- (ил.).- Теория и практика менеджмента.
14. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
15. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
16. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие/ Отв.ред.А.Н.Альімов.-К.:ВИРА-Р ,1998.-267с.
17. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
18. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
19. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управления. - К.: Наук.думка, 1990.
20. Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: "Банки и биржи","ЮНИТИ",1997.-327с.


21. Инновационный менеджмент: Справочное пособие/ Под ред. П.Н. Завлина и др. - СПб.: Наука,1997.-559с.
22. Инновационный менеджмент.: Метод. пособие, Ч.1. - К.: Издание концерна "РАМО",, 1991.-112с.
23. Инновационный менеджмент: Метод. пособие, 4.2. - К.: Издание концерна "РАМО",1991. - 134с.
24. Беліма М. Регіональний розвиток України та прямі іноземні інвестиції // Економіка.Фінанси.Право. – 2002 - №12- с.10-15.
25. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995 – 448с.
26. Бошняков А.М. Залучення інвестицій через механізм ліквідності акцій // Фінанси України. – 2003. - №3 – с.116-118.
27. Даниленко А.А. Ефективність прямих іноземних інвестицій у промисловість України // Фінанси України. – 2004. - №6 – с.115-121.
28. Денисенко М. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму інвестування // Економіст. – 2007. - №10 – с.46-51.
29. Жук М.В. Важелі активізації інвестиційного чинника економічного зростання // Фінанси України. – 2006. - №8 – с.123-129.
30. Зав’ялова О.В. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 1997. - №4 – с.72-81.
31. Захарін С.В. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. – 2002. - №1 – с.92-101.
32. Згривець Л.Ф. Регулювання діяльності іноземних інвесторів // Фінанси України. – 2002. - №12 – с.90-94.
33. Ізард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966 – 659 с.
34. Колосов А. Инвестиционная привлекательность и экономическая характеристика регионов Украины // Бизнес-информ. – 1997. - №4. – с.37-39.
35. Концепція державної регіональної економічної політики (проект) // Регіональна економіка. – 2004. - №2. – с.5-19.
36. Крилова В.В. Регіональні інтереси іноземних інвесторів // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №3. – с.36-43.
37. Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2002. - №3. – с.97-107.
38. Кульчицький М. Організація і фінансове забезпечення інвестування виробничої сфери у регіоні // Регіональна економіка. – 1998. - №1. – с.122-125.
39. Лукінов І. Регіоналізація України та економічна наука // Регіональна економіка. – 2005. - №2. – с.20-27.
40. Мерзляк А. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку економіки регіону // Зб. наук. пр. Укр. Академії державного управління при Президентові України. / за ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. – К., 2001. – с.70-77, Вип.2.
41. Найденова М., Григорьева Л. Экономическая диагностика и региональная инвестиционная политика // Бизнес-информ. – 1997. - №24. – с.80-83.
42. Недашківський М.М., Данілов О.Д. Інвестиційні процеси в Україні:Навч. посібник. – Ірпінь, 2001. – 178с.
43. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Изд-во «Либра», 1996. – 344 с.
44. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
45. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
46. Пилип’як О.В. Деякі економічні аспекти структурних зрушень інвестицій в основний капітал // Фінанси України. – 2002. - №11. – с.90-94.
47. Про стимулювання інвестиційної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №2. – с.59-61.
48. Статистичний щорічник України за 2000 рік. Держкомстат України – К.: Техніка, 2006. – 576 с.
49. Статистичний збірник основних показників соціально-економічного розвитку Хмельницької області за 2000 рік. – Хмельницький. – 2001.
50. Стойка В.М. Совершенствование законодательства об инвестиционной деятельности // Тези виступів учасників Круглого столу. “Проблеми вдосконалення господарського законодавства України“.- К.: АПрН України, ІЕПД НАН України.- 2008.- С. 131-134.
51. Таранов О. Інвестиційна привабливість областей України // Економіст. – 1998. - №1. – с.50-52.
52. Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики // Фінанси України. – 2007. - №1. – с.86-91.
53. Файєр Д.А. Державне інвестування як один із пріоритетів бюджетної політики // Фінанси України. – 2005. - №12. – с.80-84.
54. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.
55. Фіщенко О.М. Планування інвестиційної програми розвитку промислового підприємства // Фінанси України. – 2002. - №5. – с.20-30.
56. Худолій Л.М. Перспектива залучення інвестицій в регіони // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №1. – с.26-28.
57. Чистякова Н.М. Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні // Фінанси України. – 2006. - №3. – с.116-120.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.