21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль і місце маркетингових досліджень в системі маркетингу№ роботи: 276
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 50 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Загальна характеристика ПФ „Оптім” та напрямів його діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ........5
Розділ 2. Аналіз асортименту продукції підприємства.................. ........................13
Ро зділ 3. Суть та роль маркетингових досліджень в структурі маркетингу.................... .............................. .............................. .............................. ...17
3.1 Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових досліджень.................... .............................. .............................. .............................. ....17
3.2. Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції....................... .19
3.3. Проблеми співвідношення маркетингу і маркетингових досліджень..........20
Розділ 4. Маркетингові дослідженя покупців продукції підприємства...............24

Розділ 5. Оцінка іміджу підприємства.................. .............................. .....................42
Висно вки........................... .............................. .............................. .............................4 6
Список використаних джерел........................ .............................. ............................49
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........51
   
Список літератури

1. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645с.
2. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. – М. : Русская деловая литература, 1999. – 416 с.
3. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок. Пер. з англ. - Львів: "Сейбр - Світло", 1995. - 270 с.
4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. справ. - К.: Вища шк., 1994. - 327 с.
5. Голубков Е.П./ Маркетинг: Стратегия, планы, стр.-ры. - М.: Дело, 1995. - 192 с.
6. Єріна А.М., Пальяна З.О. Теорія статистики: Практикум. К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. – 325 с.
7. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Издат. дом “Вильмяс”, 1999. - 1056 с.
8. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебн. пособие. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 519 с.
9. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность: Уч. пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 246 с.
10. Маркетинг: Учебник / Под ред. Романова А.Н. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 560 с.
11. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. - К.: Наукова думка, 2000. - 174 с.
12. Петруня Ю. Є. Маркетинг на ринку послуг// Маркетинг в Україні. – 2004. - №1. – с. 52-55.
13. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу. – К.: КНЕУ, 1999. - 328 с.
14. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вища шк.,1994. - 256 с.
15. Скибінський С. В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. – Львів, 2000. – 640с.
16. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження: практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Вильямс, 1998. – 262 с.
17. Статистика: Підручник / С.С. Герасименнко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Рерасименка. 2-ге вид., перероб і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
18. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: учеб. Пособие для вузов по специальности «Маркетинг». – М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2001. – 112 с.
19. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб, и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 528 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.