26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Договори про реалізацію сільськогосподарської продукції№ роботи: 274
розділ: Цивільне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3

1. Загальна характеристика договірних відносин у сільському господарстві...5

2. Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції…….....8

3. Аналіз системи договорів щодо реалізації сільськогосподарської продукції..................... .............................. .............................. .............................. ..11

3.1. Договір контрактації.................. .............................. .............................. ........11

3.2. Інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції..................... .............................. .............................. .............................. ..25

4. Основні проблеми та недоліки у системі договірного регулювання реалізації сільськогосподарської продукції..................... .............................. .....28

Висновки............. .............................. .............................. .............................. .........30

Список використаних джерел........................ .............................. ........................32

Вступ

Перехід України на ринкові форми господарювання, становлення та розвиток основних ринкових інституцій вимагають особливої уваги до правового закріплення основних принципів ринкової економіки та детального висвітлення їх у нормативних актах різного рівня.

Проблема правового регулювання реалізації сільськогосподарської продукції є надзвичайно цікавою з точки зору становлення та розвитку ринкових відносин. Разом з тим, намагання встановити ринкові відносин має за кінцеву мету створення такої економічної і правової системи, за якою забезпечуються належні умови діяльності виробників сільськогосподарської продукції, підприємств переробної промисловості, забезпечується захист їх інтересів, стимулюється ефективне виробництво, створюються умови для забезпечення потреб споживачів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Для виведення економіки України з кризи та для вирішення соціальних питань, зокрема тих, що постали перед сільським господарством, необхідно продовжити науковий пошук у сфері правового регулювання аграрних відносин. Важливою складовою цього є правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції. І хоч окремі питання в загальних рисах знайшли своє відображення в науковій юридичній літературі, проте цей процес вимагає подальшого теоретичного дослідження. Зокрема поки-що малодослідженою є тема видів договорів на реалізацію сільськогосподарської продукції, слабо досліджена тема організації договірних зв’язків при реалізації сільськогосподарської продукції. Особливої уваги потребують ті види договорів, які для України є новими і раніше не застосовувалися та мало досліджувалися науковцями (форвардні, ф’ючерсні, форвардні договори).

Без продуманого концептуального підходу неможливе вирішення цих та інших правових проблем реалізації сільськогосподарської продукції, без цього неможливе впровадження належних економічних відносин.

З вищенаведеного випливає, що актуальність і необхідність наукового дослідження вказаних питань визначається такими чинниками:

- в Україні відсутнє систематизоване спеціальне законодавство з питань реалізації сільськогосподарської продукції, у зв'язку з чим регулювання цих відносин має фрагментарний несистематизований характер;

- існуючі в законодавстві України норми не відображають специфіки, комплексності відносин у сфері реалізації сільськогосподарської продукції;

- в науці аграрного права недостатньо досліджувалося питання про види договорів, що застосовуються в сфері АПК, договорам на реалізацію сільськогосподарської продукції приділялося недостатньо уваги.

Об’єктом дослідження даної роботи є правовідносини у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, предметом система договірних щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

Мета роботи – аналіз системи договірного регулювання реалізації сільськогосподарської продукції. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:

- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;

- навести загальну характеристику договірних відносин у сільському господарстві;

- розглянути договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції;

- проаналізувати договір контрактації та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції;

- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Конституція України // Голос України. – 1996. 13 липня.

2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.

3. Аграрне право України: Підручник/ За ред. О.О. Погрібного. -К.: Істина, 2007. -448с.

4. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р.- Х.: ТОВ „Одісей”, 2004.-856с

5. Поліводський О.А. Щодо питання про види договорів на реалізацію товарної сільськогосподарської продукції // Правова держава. Випуск 9. — К.: Ін-Юре. — 1998. — С.376-379.

6. Поліводський О.А. Договір міни як форма реалізації сільгосппродукції в Україні (проблеми правового регулювання) // Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 3. — С.25-28.

7. Поліводський О.А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції з використанням біржових торгів // Правова держава. Ювілейний щорічник наукових праць. Випуск десятий. – К.: Ін-Юре. – 1999. – С.397-403.

8. Поліводський О.А. Правова культура у сфері укладання і виконання договорів у сільському господарстві // Правова культура: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 15-16 травня 1997 р. — К.: МП "Леся". — 1997. — С. 164-165.

9. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України Підручник, - К.: Істина, 2003. – 773 с.

10. Цивільне право України Підручник В 2 кн. / За ред.. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової - К., 2002 – Кн.. 1 – С. 136

11. Цивільне право України. Підручник. В 2 ч. /За ред.. Ч.Н. Азімова, С.Н. Приступи, В. Н. Ігнатенко – X. 2000. - С 11512. Цивільне право України / За ред. Р. О. Стефанчука. – К.: наукова думка, 2004. – 448с.

13. Цивільне право України: Підручник / За ред.. В. І. Борисової – К.: Хрінком Інтер, 2004. 480 с.

14. Цивільне право України: академічний курс. Загальна частина За ред. Я. М. Шевченко – К.: Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре», 2003 – 406 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.