09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сучасні підходи до організації мотивації персоналу№ роботи: 269
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1 Теоретичні основи дослідження та організації мотивації персоналу підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ....5
1.1. Сутність мотивації праці персоналу підприємства.................. .........................5
1. 2. Напрями дослідження рівня мотивованості персоналу..................... ...............9
1.3. Механізм організації мотивації персоналу підприємства.................. ............13
Розділ 2. Аналіз підходів до дослідження та організації мотивації персоналу в КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. .............................. ....................20
2.1. Організаційно-економічна характеристика КП „Спецкомунтранс”.............. 20
2.2. Аналіз форм та систем оплати праці в КП „Спецкомунтранс”.............. .......24
2.3. Оцінка процедури дослідження та організації мотивації трудової діяльності персоналу на КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. ...........................28

Розділ 3. Шляхи покращення дослідження та організації мотивації діяльності в КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. .............................. ....................31
3.1. Заходи щодо проведення дослідження рівня вмотивованості персоналу КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. .............................. ...........................31

3.2. Пропозиції щодо організації мотивації персоналу в КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. .............................. ...........................33

3.3. Розробка стратегії управління мотивації персоналу КП „Спецкомунтранс”.............. .............................. .............................. ...........................36

Висновки..................... .............................. .............................. .............................. .....40
Список використаних джерел........................ .............................. ............................43
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........45
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України.-К., 1998.
2. Закон України ,,Про оплату праці”.-К., 1997.
3. Абрамов В.М., Данюк В. М., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.-348с.
4. Безтелесна Л.,. Міщук Г, Мартинюк С.. Удосконалення механізму мотивації продуктивності найманих працівників // Україна: аспекти праці.- 2006.- №1.
5. Вагин А.П., Митирко В.И., Модин А.В., Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ) - М: “Дело”, 1992.
6. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Человек, стратегия, организация, процесс. - М., 1995.
7. Грачев М.В., Управление трудом - М: “Наука”, 1990.
8. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник - К.: «Знання», 2006. - 559с.
9. Данчева О.В., Швалбб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі.-К.: Лібра, 1999.-203с.
10. Дмитренко Г.А., Шарапова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб. Пособие К.:МАУП, 2002.-248с.: ил.
11. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 1998.-281с.
12. Кокорев Д. Я. Мотивация в управлении. -Курс лекций. Рекомендовано Советом учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента.- М., 1998.
13. Маслоу А. Мотивация и личность. // Вестник Московского университета. Сер. Философия. N3, 1991.
14. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М, 1992.
15. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики/ Д.П. Богиня, М.В. Семикіна.-Київ: «Шторм», 2003.-382с.
16. Папулов П. Кадры управления производством. Деятельность. Формирование. -М, 1993.
17. Пивоварчик Я. Співпраця як складова системи мотивування на підприємстві // Україна: аспекти праці.- 2002.- №2.
18. Попова О. Особливості управління системою мотивування в процесі стратегічного управління підприємством // Економіка.- 2006.- №12.
19. Потьомкін Л.. Сучасні тенденції організації оплати праці // Україна: аспекти праці.- 2003.- №7 с. 23-29.
20. Семикіна М. Філософія мотивації праці в умовах формування конкурентних відносин // Україна: аспекти праці.- 2004.- №2.
21. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие/ По ред. д.э.н. , проф. А.Я. Кибанова.-М.: Инфра-М, 1999.-296с.
22. Харченко М., Шкорінов С. Показники оцінки результатів діяльності працівників підприємств та деякі підходи до організації матеріального стимулювання їх праці // Україна: аспекти праці.- 2003.- №4.
23. Черватюк. О.Заробітна плата в механізмі трудової мотивації працівників // Україна: аспекти праці.- 2002.- №3.
24. Шаховой В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности.-М.: ООО «Вершина», 2003.-224с.
25. Шкатула В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М.: Издательская группа Норма-Инфра-М, 1999. – 527с.
26. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 1999. -289с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.