21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зміст економічної системи та її структурні елементи№ роботи: 268
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ВИДИ
1.1 Поняття економічної системи
1.2 Загальна характеристика структурних ланок економічної системи
1.3 Класифікація економічних систем суспільства
РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧННОЇ СИСТЕМИ
2.1 Продуктивні сили
2.2 Економічні відносини
2.3 Механізм господарювання
РОЗДІЛ 3 ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
3.1 Економічна політика України та її вплив на економічну систему
3.2 Стратегії економічних перетворень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини. Будь-яке суспільство, особливо високорозвинуте сучасне, являє собою соціальну систему. Соціальна система - це складноорганізована впорядкована цілісність, що включає окремих індивідів та соціальні спільноти які, обєднані різноманітними звязками і взаємовідносинами, специфічними за своєю природою.
Важливою підсистемою суспільства, основою соціальної системи є економічна система. В ході виробництва, розподілу, обміну та споживання благ між учасниками цих процесів складаються і постійно вдосконалюються різноманітні за своїм змістом економічні відносини. Останнє виявляється через економічну поведінку субєктів господарювання.
У вітчизняній і світовій еконо¬мічній літературі під економічною системою прийнято розуміти сукупність механізмів та інститутів розвитку й функціону¬вання національного виробництва. Економічна система, точніше кажучи, той чи інший її історичний або функціональний тип, визначає характер і природу соціально-політичної системи суспіль¬ства в цілому. Вона є основною детермінантою розвитку будь-якого суспільства в будь-який період його історичного розвитку. Тому результати її реформування найбільшою мірою відбиваються на характері функціонування та реформування суспільства в цілому.
Для жодної країни немає однозначних і загальновизнаних шляхів розвитку та безболісних рецептів досягнення добробуту і прогресу. В розбудові сучасної економічної системи слід всебічно використовувати надбання і досвід функціонування світової цивілізації, враховуючи при цьому власні специфічні умови, можливості та ментальність.
Економічна система – це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів, а про ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючі елементи, які визначають природу економічних систем.
Дослідженням визначеної проблематики займались різні наукові течії, зокрема класична політична економія, неокласичний напрям в економічній теорії, марксистська політекономія, інституціоналізм та нова історична школа.
Метою даної роботи – аналіз економічної системи та її структурних елементів.
Вроботі були поставлені та вирішені наступні завдання:
визначено сутність та поняття економічної системи;
здійснено класифікацію економічних систем;
розглянуто основні структурні елементи економічної системи;
наведено особливості макроекономічної ситуації в Україні;
розглянуто основні напрями розвитку економічної системи України.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.