21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринок як полісистемне утворення№ роботи: 266
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 33 стор
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 РИНОК ЯК ПОЛІСИСТЕМНЕ УТВОРЕННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, СТРУКТУРА , МЕХАНІЗМИ
1.1. Сутність, поняття та основні ознаки ринку
1.2. Ринкова інфраструктура
1.3. Ринковий механізм, його функції і межі дії
РОЗДІЛ 2 СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ
3.1. Особливості переходу до ринку у зарубіжних країнах
3.2. Проблеми створення ринкової моделі в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Кома ндно-адміністративна система господарювання функціонує як єдине ціле на основі загального одержавлення економіки та на цій базі централізованого планування усього соціально-економічного життя. Обмін між відомствами здійснюється через розпорядження про матеріальний баланс, а особи, відповідальні за прийняття рі¬шень у центрі, примушують кожну галузь або державне підприєм¬ство функціонувати як складову частину єдиного цілого. Підприєм¬ства поставляють обумовлену кількість продукції, але їм дозволяється залучати ресурси, особливо трудові, без вимоги зведення до міні¬муму витрат або проведення стратегії ефективності витрат у ви¬робництві. Не керуючись ціновими сигналами ринкової економіки, директори підприємств дістають стільки трудових ресурсів, скільки можуть. Одним з результатів цього є оптове утримання робочої сили, яке забезпечує необхідні її запаси для задоволення єдиної мети центральних плануючих органів: виробництва фірмою запла¬нованої кількості продукції незалежно від використаних ресурсів. За таких умов на так званому ринку при квазітоварному вироб¬ництві панує диктат виробника, а споживачі через відсутність ви¬бору змушені купувати несучасну, неякісну продукцію. В умовах ринкової економіки подібна фірма зазнала б краху через високі витрати на ресурси, що не забезпечують ефективності, а також, під натиском конкурентів, здатних продавати продукцію за цінами, ниж¬чими, ніж у цій завеликій фірмі. Однак будучи захищена від конку¬ренції, ця фірма з її філіями та підприємствами продовжує функ¬ціонувати.
Тому в період розбудови незалежної Української держави гост¬ро постало питання про економічні реформи. Перехід до ринку — одна з ключових проблем, вирішення якої визначить перспективи розвитку економіки України, подальшу долю української нації.
У широкому розумінні ринок означає певний спосіб організації економічного життя, характерними ознаками якого є: самостійність учасників економічного процесу; комерційний характер їхньої взаємодії; суперництво (конкуренція) господарюючих субєктів; формування економічних пропорцій під впливом динаміки цін та конкурентної боротьби; ціни, що складаються на основі попиту та пропонування. Суспільне господарство, яке функціонує на цих засадах, називають ринковою економікою.
Ринок як складне, полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів, капіталу, фінансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації, так званий тіньовий, а також ринкова інфраструктура. Кожний з перелічених елементів здатний функціонувати в так званому автономному режимі і тому має свою структурну побудову.
Зважаючи на вищевикладене, вивчення питання переходу україни до ринкової економіки, набуває надзвичайно важливого і актуального значення в умовах сьогодення.
Мета даної роботи – проаналізувати особливості встановлення ринкового господарювання та його роль у розвитку суспільства.
Завдання роботи:
- дослідити актуальність даної теми;
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- охарактеризувати ринок як полісистемне утворення;
- проаналізувати інфраструктуру ринку;
- роскрити сутність ринкового механізму та меж його дії;
- розглянути встановлення ринкових інституцій в Україні;
- вивити особливості ринкової моделі в для України
- узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
При написанні даної роботи була використана найсучасніша економічна література, закордониа практика та сучасні особливості розвитку соціально-економічної ситуації в Україні.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.